6.1.3 bronnenuitgaven, diplomatiek 1488 Fruin R., bespr. van Archiv für Urkundenforschung. I, 16, 112-114 1489 Oppermann, O., [bespr. van] Lodewijk van Velthems voortzetting van den Spieghel Historiae [uitgegeven door H. van der Linden en W. de Vreese], 16, 200-203 1490 Fruin, R., bespr. van G. Brom, Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht en van J. H. W. Unger, Regestenlijsten voor Rotterdam en Schieland tot in 1425, 16, 260-266 1491 Ebell, C. C. D., bespr. van Analecta Gijsberti Coeverincx, uitgegeven door G. van den Eisen en W. Hoevenaars, 18, 116-121 1492 Obreen, Henri, Kanselarijgebruiken van het klooster Bethlehem bij Doetinchem [n.a.v. paleografisch onderzoek van H. Nélis], 22, 49-53. Zie ook nr. 1511 1493 Joosting, J. C. G., bespr. van N. B. Tenhaeff, Diplomatische studiën ovet Utrechtsche oorkonden der Xe tot Xlle eeuw, 22, 166-169 1494 Muller, S., De echtheid van het Groningsche charter van 1040, 24, 22-23 1495 Oppermann, O., De onechtheid der oorkonde van graaf Balderik voor St. Maarten te Zyfflich, 24, 49-53 1496 Japikse N„ bespr. van [de uitgave door K. Heeringa van] de Notulen van de Staten van Zeeland, 15741586, 24, 183-187, 26, 229-232, 28, 77-79 1497 Heeringa, K., bespr. van Resolutiën der Staten-Generaal 1576 1609, bewerkt doorN. Japikse, 25, 63-66, 26, 72-76, 29, 345-348, 34, 181-184 149,8 Oppermann, O., Oorkondencritiek zooals ze niet zijn moet [van P. J. Blok], 26, 144-147. Reactie van Blok, 26, 225-226 1499 Historisch-diplomatische opmerkingen over oorkonden, uitte geven in het Oorkondenboek van het Sticht Utrecht. Rubriek, met bijdragen van S. Muller, A. C. Bouman en R. Fruin, 28, 95-102, 150-151, 29, 26-41, 30, 42-48. Zie ook nr. 1505 1500 Waller Zeper, S. A., Varia uit de oorkonden van Aalsum [Keste; Assertor; Chronologica], 28, 114-117. Reactie, 28, 207-208 1501 Brandt, C. D., Een oorkonde van den Roomsch-Koning Willem van Holland voor het klooster Egmond, 29, 41-45 1502 Tenhaeff, N. B., Oorkondenkritiek en Vaderlandsche Geschiedenis. Bespr. van: O. Oppermann, Untersuchungen zur Nord-Niederliindischen Geschichte des 10 bis 13 Jahrhundert, I-III, 30, 133-150. C. D. J. Brandt, Bijdrage tot de kritiek van Hollandsche stadsrechten der XHIe eeuw, 31, 79-97. D. Th. Enklaar, Het landsheerlijke bestuur in het Sticht Utrecht en J. W. Berkelbach van der Sprenkel, Geschiedenis van het bisdom Utrecht, 31, 168-182 1503 Brandt, C. D. J., Een bijdrage tot de kennis der privaatoorkonde [bespr. van O. Oppermann, Rheinische Urkundenstudien I: Kölnisch- Niederrheinische Urkunden], 31, 19-26. Zie ook nr. 1516 1504 Opperman, O., Over de verhouding der Annales Rodenses tot de vervalschte oorkonden uit Kloosterrade [reactie op nr. 1503], 31, 97-99 1505 Besprekingen van het oorkondenboek van het Sticht Utrecht door H. P. Coster van S. Muller e.a., deel I, 31, 189-192, 34, 117-119, door J. F. Niermeyer van K. Heeringa, deel II, 48, 70-83, en F. Ketner, deel III, 55, 129-132. Door H. P. H. Jansen van F. Ketner, deel IV, 60, 117-120, deel V, 67, 35-37. Zie ook nrs. 1343, 1499 [110] 6.1.3 bronnenuitgaven, diplomatiek 1506 Oppermann, O., Curatus [aanvulling op de discussie in nr. 1499], 36, 45-47 1507 Waller Zeper, S. A., Puzzle of vervalsching [Friese oorkonde uit de 14e eeuw], 36, 189-192 1508 Graswinckel, D. P. M., Schepenkist-oorkonden, 37, 53-63 1509 Lasonder, L., Stemmen uit het verleden over publikaties uit archieven [over onoordeelkundig uitgeven van bronnen], 38, 35-36 1510 Polemiek tussen C D. J. Brandt en O. Oppermann, over de oorkonde van een bisschop van Utrecht, 1127, 41, 76-81, 173-193, 254-260 1511 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van F. Ketner, De oudste oorkonden van het klooster Bethlehem bij Doetinchem, 41, 98-100. Zie ook nr. 1492 1512 Oppermann, O., bespr. van L. Ph. C. van den Bergh en James de Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Tweede verbeterde uitgave door H. G. A. Obreen, 45, 138-150 1513 Fockema Andreae, S. J., bespr. van Heinrich Otto Meisner, Aktenkunde, 47, 129-130 1514 Harst, L. J. A. van der, Opmerkingen over het gebruik van Latijn in middeleeuwsche oorkonden, 50, 3-14 1515 Camps, H. P. H., bespr. van P. C. Boeren, De oudste oorkonden der abdij Rolduc en de Annales Rodenses, 56, 40-42. Zie ook nr. 1504 1516 Koch, A. C. F., bespr. van O. Oppermann, Rheinische Urkundenstudiën. II. Die Trierisch Mosellandischen Urkunden, herausgegeben von F. Ketner, en van O. Oppermann, Kölnisch-Gelrischen Urkundenstudiën zur Geschichte des 13 Jahrhunderts, bearbeitet und herausgegeben von W. Jappe Alberts und F. Ketner, 58, 84-87. Zie ook nr. 1503 1517 Ketner, F., bespr. van L. S. Meihuizen. De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/1295, 59, 36-38 1518 Camps, H. P. H., bespr. van Ria van Bragt, De Blijde Inkomste van de hertogen van Brabant, Johanna en Wenceslas [inleidende studie en tekstuitgave], 62, 201 1519 Heijman, H. Th., bespr. van Liber Recommendationis Conventus Werthensis o.f.m., uitgegeven door Daniël van Wely, 66, 149-151 1520 Ketner, F., bespr. van G. J. ter Kuile, Oorkondenboek van Overijssel I-VI, 70, 76, 74, 143 1521 Polak-de Booy, E. P., bespr. van Nederlandsch Joods Familiearchief [uitgave van de namen van personen die tussen 1811 en 1826 hun familienamen lieten registreren bij de burgerlijke stand in Amsterdam, met inleiding door L. Fuks], 72, 159 1522 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van Livro de Bet Hain do Kohal kadas de Bet Jahacob [register van de Port. Isr. gemeente Amsterdam], uitgegeven door W. C. Pieterse, 74, 225-226 1523 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van H. J. Witkam, De dagelijkse zaken van de Leidse Universiteit van 1581 tot 1596, uitgave van registers uit het archief der Universiteit, 75, 59-60, 76, 205, 77, 210, 303 1524 Hendrikx, P. A., bespr. van A. C. F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel I, 75, 137-140 1525 Laan, P. H. J. van der, bespr. van Maandrekening van Zwolle 1399, uitgegeven door S. El te en F. C. Berkenvelder, 75, 140-141 1526 Laan, P. H. J. van der, bespr. van Honderd Noord-Nederlandsche oorkonden [111]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 57