2.5.3 Friesland 513 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van J. Schaafsma, Inventaris der archieven van de Drankbestrijdersorganisaties in de Gemeente LEEUWARDEN, 74, 59-60 514 Aankondiging van J. Schaafsma, Inventaris der archieven van het openbaar onderwijs in de gemeente LEEUWARDEN, 76, 204-205 515 Kuile, G. J. ter, bespr. van J. Visser, Inventaris van het archief der OPSTERLANDsche Veencompagnie, 62, 199 516 Pathuis, A., bespr. van W. H. Keikes, Inventaris der archieven van SNEEK, 60, 156-157 WESTERGO, zie nr. 1652 2.5.4 Gelderland zie ook: gebouw rijksarchief, nrs. 276, 519 registers Burg. Stand, 58, 34-35 provincie 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 Mariens van Sevenhoven, A. H., De archieven in de door storm en watersnood geteisterde streken van Gelderland, 33, 93-94 Schilfgaarde, A. P. van, Archiefzorgen in een doode stad [rijksarchief in Gelderland 1944/45], 50, 30-40 [78-88] Opening nieuw gebouw rijksarchief in Arnhem [tekst van de toespraak van de minister CRM, 21 november 1967], 71, 209-212. Zie ook nr. 276 Schilfgaarde, A. P. van, [mededeling over] Inventarissen van het hertogelijk Geldersche archiefdepót te Buren [in het Koninklijk Huisarchief], 58, 111-113 Camps, H. P. H., De terugkeer der Gelderse charters [n.a.v. P. J. Meij, Gelderse charters uit München teruggekeerd], 59, 104-108. Zie ook nr. 1455 Heeringa, K., bespr. van A. H. Mariens van Sevenhoven, Het archief der Geldersche Rekenkamer 15591795 en van de Commissarissen belast met het beheer van de Geldersche domeinen 15431559, 34, 55-59 Mariens van Sevenhoven, A. H., Zutphense charters in het archief van de Geldersche Rekenkamer, 30, 29-32 gedeelten van de provincie Lasonder, L., bespr. van A. H. Martens van Sevenhoven, Het archief van het College tot de Beneficiëering van Nederrijn en IJssel [i.h. bijzonder met betr. tot de beschrijving van kaarten], 26, 58-66 Mededelingen van P. van Meurs over het ambtsarchief van Overbetuwe, 8, 133, 25, 61-62 Meerkamp van Embden, A., bespr. van D. P. M. Graswinckel, De rechterlijke archieven der voormalige Kleefsche enclaves in Gelderland 1543—1816, 37, 63-65 [46] 2.5.4 Gelderland plaatsen 527 Unger, W. S., bespr. van D. P. M. Graswinckel, Het oud-archief der gemeente ARNHEM, 49, 154-158 528 Wiersum, E., bespr. van D. P. M. Graswinckel, De archieven der gasthuizen en fundatiën, gilden, schutterijen en vendels, gedeponeerd bij het oud-archief der gemeente ARNHEM, 39, 129-131 529 Ven, A. J. van de, bespr. van J. Loeff, Het archief der commanderij van St. Ian te ARNHEM, 55, 87-89 530 Meihuizen, L. S., bespr. van R. A. D. Renting, Regestenlijst van de schepenkist-oorkonden uit het rechterlijke archief van ARNHEM, 58, 124-125 531 Hoop, E. J. Th. a Th. van der, bespr. van W. Wynaendts van Resandt en J. S. van Veen, Register op de leenen der bannerheerlijkheid BAER en de heerlijkheid LATHUM, 34, 184-186 532 Maris, A. Johanna, Over het archief van de voormalige abdij Sint Mariën- weerd bij BEESD, 74, 201-209 533 Noordhoff, L. L, bespr. van H. L. Driessen, Het oud-archief van het Huis Hoekelum onder BENNEKOM, 58, 38-39 534 Schilfgaarde, A. P. van, Uit de geschiedenis der inventarisatie van het BERGHsche archief, 34, 93-104 535 Heeringa, K., bespr. van A. P. Schilfgaarde, Het archief van het huis BERGH, 41, 88-97 536 Hoff, B. van 't, De inventarisatie van het archief van het huis BERGH, 41, 126-128 537 Hoop, E. J. Th. a Th. van der, bespr. van Register op de Leenen van het huis BERGH, bewerkt door A. P. van Schilfgaarde, 41, 224-226 538 Schilfgaarde, A. P. van, Het nieuw-archief van het huis BERGH en een registratuurstelsel van 1842, 60, 135-138 539 Kersbergen, A. C., bespr. van A. J. van de Ven, Het oud-archief van de gemeente CULEMBORG, 46, 112-114 540 Schilfgaarde, A. P. van, Archiefzorg te CULEMBORG, 49, 73-77 541 Maris, A. Johanna, bespr. van A. P. van Schilfgaarde, Het archief der heeren en graven van CULEMBORG, 57, 40-43 542 Coster, H. P., bespr. van A. J. van de Ven, Het oud-archief der gemeente DOESBURG en van P. Scherft, Het nieuw-archief der gemeente DOESBURG, 62, 114-116 543 Maris, A. Johanna, Aantekeningen omtrent het archief van het klooster Bethlehem bij DOETINCHEM. I. Oorkonden uit het klooster Bethlehem in het landsarchief Kleve-Mark, 63, 123-129. II. Naar aanleiding van de inventaris van Johan ten Poll, 63, 151-159 544 Haga, A., bespr. van A. J. van de Ven, De oude archieven van de gemeente ELBURG en van den zeepolder OOSTERWOLDE, 41, 83-88 545 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van P. Berends, Het oud-archief der gemeente HARDERWIJK, 44, 91-95 546 Schilfgaarde, A. P. van, Het archief van de baronie HEDEL. 59, 25-26 LATHUM, register op de lenen, nr. 529 NIJMEGEN, archivarisbenoeming, 27, 219, 234 [47]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 25