2.3 gemeente- en waterschapsarchieven, streekarchivariaten 2.2 rijksarchieven van Successie' van 4 October 1805, 28, 38-41. K.B. van 6 juli 1929 (Stb. nr. 181) over hetzelfde onderwerp, 37, 49-51 381 Smit, J. P. W. A., De plaats der oude burgerlijke-standsarchieven en der nieuwe notariëele en rechterlijke archieven in de rijksarchiefdepöts, 28, 146-149 382 Ebell, C. C. D., De plaats der nieuwe notariëele archieven [n.a.v. de bespreking van een inventaris van A. Meerkamp van Embden, zie nr. 715], 29, 116-118 383 Meilink, P. A., De Archieven van vrede- en politiegerechten, 29, 291-295 384 [Mededeling over aard en eigendom van] Gaardersarchieven, 32, 155-156. Discussie tussen P. A. Meilink en H. Brouwer over de plaatsing van de Hollandse gaardersarchieven, 32, 184-188, 33, 161-163, 34, 45-47. Zie ook nr. 733 385 Heerma van Voss, A. L., Politiegerechtsarchieven, 34, 78-81 386 Wiersum, E., De weeskamerarchieven [met naschrift van R. Fruin], 35, 28-31. Zie ook nr. 141 387 Koninklijke Besluiten inzake de overbrenging van DTB registers en registers der burgerlijke stand, en van gedeelten der z.g. gaardersarchieven, en inzake de plaatsing van de archieven van voormalige wees- en momboirkamers, 37, 39-49. K.B. van 24 november 1932 (Stb. nr. 560) inzake de overbrenging van de registers van eigendomsovergangen naar rijksarchiefbewaarplaatsen, 40, 173-174 388 Beyerman, J. J., De archieven van den burgerlijken stand tot 1843, 40, 204-209 389 Ven, A. J. van de, Gevaarlijke vereenvoudiging [bespr. van J. R. Munneke, vereenvoudiging van den B.S. en art. 263 B.W.], 41, 123-125 390 Smit, J., Het afstervingsproces der weeskamers en de liquidatie van haar zaken [voorafgegaan door een kort overzicht van het ontstaan dier kamers in Holland], 42, 82-107. Zie ook nr. 1675 391 Mommers, A. R. M., bespr. van H. Vlug, De archiefwet 1918, S. 378 en de registers van den burgerlijken stand, 46, 127-130 392 Ruys, L. J., Aantekeningen over de plaats, en de administratie van commissiearchieven bij de rijksoverheid, 59, 109-110 393 Curateleregister en huwelijksgoederenregister [overbrenging] 74, 316-318 394 Overbrenging van registers Burgerlijke Stand en Bevolkingsboekhouding, 74, 316, 318-319 395 Archiefbescheiden van tijdelijke rijksorganen, 75, 284-285 zie ook: afschriften, bevoegdheid tot geven van, nr. 113 gemeentearchieven, eigendom en toezicht, nr. 139 gemeentefonds archiefzorg, 77, 139-140 gemeenten, opheffing en samenvoeging, 74, 229-231 jaarverslagen, mededelingen uit, nrs. 397, 398, 978, 981 niet overgebrachte archieven, hfdst. 1.4.1.2 [36] 2.3 gemeente- en waterschapsarchieven ordening door de administratie, hfdst. 1.2.3 polderarchieven, concentratie van, nr. 735 samenwerking t.b.v. waterschapsarchieven, 62, 189 tarieven, hfdst. 1.4.1.1.3 vernietiging, hfdst. 1.4.1.2.2 Zie ook onderwerpenindex onder 'gemeentearchieven' en 'waterschaps archieven' 396 Unger, W. S., bespr. van Gids voor de archieven van gemeenten en waterschappen in Nederland, samengesteld in opdracht van de VAN, 50, 46-47, [94-95], Voor de totstandkoming van deze gids, zie 43, 50-52, 73-75, 115-119 397 Opgaven en berichten betreffende archiefverordeningen en -begrotingen en jaarverslagen van enkele gemeenten, 1, 73-74, 3, 93-98, 116-117, 4, 27-33 398 De Gemeente- en waterschapsarchieven in de jaren 18971932. 1897, door J. G. C. Joosting, 7, 89-95 1898, door J. G. C. Joosting en J. H. W. Unger, 8, 43-56, 102 1899—1905, door J. G. C. Joosting, 9, 83-95, 10, 38-50, 11, 49-61, 202, 12, 100-113, 13, 113-125, 14, 38-48, 101-103, 15, 47-55, 110-113 1906—1911, doorH. E. van Gelder, 16, 55-62, 17, 157-165, 18, 108-114, 19, 97-102, 20, 119-124, 21, 64-70 1912—1915, door H. P. Coster, 22, 53-62, 23, 60-70, 24, 58-69, 25, 79-89 1916—1920, doorW. Moll, 26, 148-160, 27, 144-158, 28, 102-114, 29, 125-141, 295-311 1921—1929, door C. J. Welcker, 30, 96-119, 32, 34-71, 129-142, 33, 84-92, 36, 37-44, 38, 29-35 1930—1932, door M. C. Sigal, 39, 54-58, 40, 50-53, 41, 60-65 399 Gratama, S., Wijziging van art. 103 2e lid der Gemeentewet, 3, 81-88. Reacties van Ch. M. Dozy en A. C. Bondam over het beheer van gemeente- en polderarchieven, 4, 3-17. Zie ook 4, 25-26. Voorstellen VAN tot wijziging Gemeentewet. 13, 14-16 400 Meurs, P. van, De oude gemeentearchieven, 10, 197-230. Zie ook nr. 401 401 Reaktie van J. C. Overvoorde op nr. 400, met pleidooi voor samenwerking van gemeenten in 'Kreisarchieven', 11, 99-101. Voor samenvoeging van gemeentearchieven in districtsarchieven zie ook 13, 68 402 Bouricius, L. G. N., Gemeentearchieven na 1815, 19, 148-161 403 Opneming van kleine gemeente-archieven in bewaarplaatsen van grootere gemeenten [resultaat van een navraag naar de bereidheid daartoe bij de grotere gemeenten], 22, 89-91 404 Model van eene gemeentelijke archiefverordening en een model van eene instructie voor den gemeentearchivaris, met een aanbiedingsbrief aan den Minister van O. K. en W. [door de VAN], 28, 41-50. Vroegere concepten, door de VAN-commissie samengesteld, 27, 173-179. Zie ook 26, 4-5, 27, 4-5 405 Fockema Andreae, S. J., Enkele opmerkingen over waterschapsarchieven, 39, 58-68. Polemiek met R. Fruin, 40, 53-59, 209-212. Zie ook 40, 9-13 en zie nr. 118 406 Formsma, W. J., Een registratuurbureau voor waterschappen, 43, 87-89 [37]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 20