1.3 archiefrecht 1.3.1 archiefwetgeving 1.3.1.1 arehiefwetgeving vóór 1918 zie ook nrs. 152, 153, 365, 366, 371, 983 103 Muller, S., De archiefwet van Bakhuizen van den Brink, 17, 83-101, Reactie, nr. 224 104 Regelen voor de indeeling, ordening en inventarisatie van 's Rijks archieven missive van de minister van Binnenlandse Zaken, 10 juni 1897, 6, 1-2. Zie ook 6, 28-29 1.3.1.2 archiefwet 1918; ontstaan en ui.voering zie ook nrs. 137, 143, 194, 391jrg. 29, 13-16, 175-179, 30, 5-9 105 Ontwerp van wet tot regeling van het Nederlandsche archiefwezen [opgesteld door een commissie van de VAN], Met nadere toelichting en opmerkingen, 14, 222-237, 15, 197-199, 16, 159. Zie ook 15, 5-6, 16, 4-5 106 Opmerkingen naar aanleiding van de Concept-Archiefwet [zie nr. 105] door E. Wiersum en L. G. N. Bouricius, 15, 73-75, S. Muller, 15, 137-139 en J. C. Beth, 16, 89-92 107 Ontwerp van wet tot regeling van het archiefwezen. Met bijbehorende stukken. Handelingen van de Tweede Kamer van 1 mei 1918 en eindverslag van de commissie van rapporteurs uit de Eerste Kamer, 26, 92-112, 183-205. Rekest VAN inzake dit wetsontwerp, 26, 89 108 Polemiek tussen P. van Meurs enerzijds en S. Muller en R. Fruin anderzijds over de concept-archiefwet en de gemeente- en waterschapsarchieven, 26, 112-127 109 Gratama, S., De archiefwet 1918 (Stb. no. 378), 27, 23-42 110 Uitvoeringsbesluiten van de Archiefwet 1918, 28, 16-41, 89-95. Zie ook nrs. 155, 222, 244, 376-380, 871-873 111 Cosquino de Bussy, A. Ie, bespr. van R. Fruin, De Archiefwet 1918, I, II, 29, 47-50. Reactie van Fruin, 29, 115-116 1.3.1.3 herziening van de Archiefwet 1918 in 1928 zie ook 36, 17-20 112 Het wetsontwerp tot wijziging van de archiefwet 1918, 35, 17-26, 74-103, 158-162. Rekesten inzake de wijziging, 35, 65-67, 141-146 1 13 Polemiek tussen R. Fruin en N. Dresch over de voorgestelde wijziging van art. 4 der Archiefwet [betr. de bevoegdheid tot het geven van afschriften door beheerders van gemeentearchieven], 35, 27-28, 108-110. Over dit onderwerp zie ook 14, 203, 257-258, 28, 227-228 114 Fruin, R., Nabetrachting [over het ontwerp tot wijziging der Archiefwet 1918], 35, 103-108 115 Ebell, C. C. D., De wijziging van art. 5 der Archiefwet. (Het paard van Troje?) [betreft vervreemding], 35, 165-172. Reactie, zie nr. 142 [16] 1.3.1 archief wetgeving 116 Tekst van de Archiefwet 1918, zoals deze is gewijzigd en aangevuld bij de wet van 14 mei 1928, 36, 84-90 117 De Koninklijke Besluiten, voortvloeiende uit de gewijzigde archiefwet 1918, 37, 29-51. Zie ook nrs. 155, 156, 222, 377, 378, 380, 387, en jrg. 37, 8-12 1.3.1.4 archiefwet 1962; ontstaan en uitvoering zie ook: nrs. 241-243, 415 behandeling in jaarrede voorzitter, 64, 5-7 herziening archiefwet, voorbereidingscommissie, 57, 47-48 uitvoeringsbepalingen van art. 5, nr. 201 118 Fruin, R., De voorstellen van mr. S. J. Fockema Andreae tot wijziging der Archiefwet [betr. de archiefzorg voor waterschapsarchieven], 40, 53-59. Zie ook nr. 405 119 Stellingen betreffende de herziening van de archiefwet 1918, 54, 31-33. Zie ook 54, 3-5 120 Ontwerp van een nieuwe archiefwet [door de VAN], 55, 57-59 121 Het ontwerp Archiefwet 1957, 61, 47-61, 145-150. Zie ook 62, 78-83 122 Het ontwerp Archiefwet 1959. Memorie van antwoord, 63, 73-87 123 Gouw, J. L. van der, Quousque tandem Catilina, abutere patientia nostra? [Voordracht n.a.v. het verwerpen van de archiefwet 1959], 64, 111-121 124 Simons, D., De betekenis van artikel 4 j° artikel 39 van het ontwerp archiefwet 1959 [voordracht], 65, 19-29 125 Het ontwerp Archiefwet 1962, 65, 154-165 126 De Archiefwet 1962 in de Tweede Kamer, 66, 86-103 127 De Archiefwet 1962 in de Eerste Kamer, 66, 214-219 128 Hinrichs, F., De archiefwet 1962 [voordracht], 67, 9-14 129 Hoboken, W. J. van, Ontwerpen voor regelingen als bedoeld in de artikelen 23 en 25 van de Archiefwet 1962 [met bijlagen], 71, 185-189. Zie ook nr. 415 130 Renting, R. A. D., Archiefreglementering te Rotterdam, 72, 124-151 131 Kantmeldingen in registers van de burgerlijke stand, 73, 65 132 Bepalingen over zorg en beheer van archieven van bij gemeenschappelijke regeling ingestelde organen, 74, 231-235 133 Engelse vertaling van de Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit, 75, 190-208 134 Opheffing van rijksorganen, 76, 300 135 Archiefbescheiden van andere openbare lichamen, produkt-, hoofd- en bedrijfsschappen, 76, 65 136 Publikatie archiefregelingen, 76, 67 1.3.2 overig archiefrecht 1.3.2.1 algemeen zie ook: gemeentewet, nr. 399 internationaal archiefrecht, 53, 38-39 splitsing van archieven bij grenswijzigingen, 32, 12-20 zegelwet, nrs. 189, 190 [17]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 10