Records Management NEN-ISO 15489 is breed geaccepteerd en geïmplementeerd. Het zou wel kunnen zijn dat de stroomlijning door ISO die hierboven wordt gememoreerd, zal resulteren in aanpassingen. De indeling van NEN-ISO 15489 sluit namelijk niet geheel aan op de principes van de High Level Structure. Metadata Er is een zeer sterke ontwikkeling in standaarden voor metadata. Deze is nog lang niet ten einde. Hoewel NEN-ISO 23081 nu als leidend is bestempeld in de Archief regeling, zijn andere metadatastandaarden veel in gebruik. Daarnaast geven PREMIS en METS antwoorden op vragen inzake metadatering van preserveringsprocessen en van samengestelde digitale bestanden, die wellicht beter moeten worden gestroom lijnd met NEN-ISO 23081. METHODEN EN TECHNIEKEN Standaard Herkomst12 Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling NEN-ISO 5127 NEN-ISO Informatie en documen tatie Woordenlijst Bedoeld als algemene begrippenlijst Nee NEN-ISO 9000 NEN-ISO Kwaliteitsmanagement systemen Grondbegin selen en verklarende woordenlijst Nee NEN-ISO 9001 NEN-ISO Kwaliteitsmanagement systemen Eisen Nee NEN-ISO 30300 NEN-ISO Managementsystemen voor archiefbescheiden Grondbeginselen en verklarende woordenlijst Is ontworpen als manage mentsysteem voor het beschrevene in NEN-ISO 15489, en wordt momenteel verder ontwikkeld Nee NEN-ISO 30301 NEN-ISO Managementsystemen voor archivering Eisen Nee EEQM Excellence Model EEQM Model voor kwaliteits management Gebruikt als basis voor o.a. het INK model Nee INK model INK Model voor kwaliteits management Bij overheidsinstellingen geregeld gebruikt voor toetsing en normering van kwaliteit van de organisatie, ook inzake informatie beheer. Is gebaseerd op EFQM Nee NEN-ISO 19011: 29011 NEN-ISO Richtlijnen voor audits van management systemen Nee NEN-ISO 16363 NEN-ISO Audit and certification of trustworthy digital repositories Afkomstig uit Australië en geadopteerd door ICA, ver volgens door ISO en NEN Nee ED3 LOPAI Eisen aan een Duurzaam Digitaal Depot Nederlandse, doorontwik kelde, variant op de NEN- ISO 16363 Nee NPR2083 NEN Richtlijnen voor de toe passing van standaarden m.b.t. informatiebeheer en informatiebeveiliging Beoogt een praktische aanwijzing te zijn voor de toepassing van de vele stan daarden. Nee Baseline Informatie huishouding Rijk ICTU Richtlijn voor de inrichting van de informatiehuishouding van rijksoverheids instellingen Beoogt een praktische handleiding te zijn voor o.a. toepassing van standaarden voor gemeenten Nee 12 Zie de bijlage bij dit artikel voor webadressen van organisaties van welke de standaarden afkomstig zijn. 190 FRANS SMIT BLOKKENDOZEN EN MATROESJKA'S Baseline KING Richtlijn voorde B eoogt een praktische Nee Informatie inrichting van de handleiding te zijn voor o.a. huishouding gemeentelijke toepassing van standaarden Gemeenten informatiehuishouding voor gemeenten. Er zijn ook versies voor waterschappen en provincies RODIN LOPAI Zelfevaluatie instrument Is bedoeld als standaard voor Nee digitaal informatiebeheer zelfevaluatie Standaard Herkomst Onderwerp Toelichting Genoemd in Archiefregeling NEN-ISO 15489- 1:2001 e.v. NEN-ISO Informatie- en archiefmanagement De standaard voor de inrichting van het beheer van archiefbescheiden voor overbrenging Ja NEN 2084 NEN Lij st van documenttypen Nee 191

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 97