Bowker en Star geven een opsomming van de eigenschappen van standaarden in de praktijk.5 In hun ogen zijn standaarden een verzameling regels, waar overeenstem ming over is. Zij overspannen meer dan een activiteit, plaats of gemeenschap. Zij zijn tijdelijk van aard, maar zij zullen ook niet snel veranderen. Ze zijn bedoeld om loca- tieonafhankelijk te kunnen werken en hebben een mandaat op basis van wet- en regelgeving of op basis van de professionele gemeenschap.6 Standaarden voor de digitale infosphere De digitale infosphere verlangt nieuwe standaarden en ook nieuwe samenhangen tussen die standaarden. Hans Boutellier noemt standaarden voor interoperabiliteit "gecontroleerde condities voor digitaal verbonden kunnen zijn".7 De functie van standaarden in een digitale wereld is in principe dezelfde als in aller lei andere werelden en vakgebieden. Het zijn de normen die afgesproken zijn om informatie, producten en diensten op een functionele manier te kunnen delen. Maar de impact van het niet toepassen van standaarden is nog veel groter dan in de analoge wereld. Dat heeft te maken met de deconstructie van de informatie en de informatiedrager in een digitale omgeving. Voor alle niveaus die door die decon structie zijn ontstaan, bestaan standaarden die toegepast moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld om standaarden voor de fysieke dragers. Het gaat ook over de codering, semantiek, syntaxis, structuur en uitwisselingsprotocollen van de binaire data. En uiteraard gaat het daarnaast over standaarden voor (functionaliteiten) van hardware, netwerken, operating systems en applicatiesoftware. Al die standaarden moeten blijvend worden nageleefd. Anders kan de digitaal vastgelegde informatie niet tijdig, niet volledig of helemaal niet beschikbaar worden gesteld. De deconstructie van informatie is ook een van de oorzaken dat de metafoor van de 'architectuur' zo belangrijk is geworden. Voor alle onderdelen, en voor de samen hang tussen die onderdelen, van een ICT-architectuur moet namelijk gespecificeerd worden aan welke normen deze moeten voldoen. En die normen zijn vaak terug te voeren op (internationale) standaarden. De herkomst en ordening van standaarden Standaarden kennen ook een ordeningsprincipe: des te wijder toegepast, des te belangrijker de standaard is. Lokale varianten dienen altijd te passen in de wereld wijde standaard. Dat kunnen we het 'matroesjka'-prindpe van standaarden noemen. De belangrijkste wereldwijde organisatie is de International Standards Organization (ISO). In Nederland is het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) de belangrijk ste organisatie voor standaardisatie. Daarnaast bestaan er ook vele branche-specifie ke organisaties (nationaal en internationaal) die standaarden samenstellen en uitdragen, bijvoorbeeld de International Council on Archives (ICA) op internatio naal niveau en het Forum Standaardisatie (FS) en het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs (LOPAI) op nationaal niveau. Tenslotte zijn er ook standaarden ontwikkeld door specifieke instellingen die breed geaccepteerd worden als 'best practice'. Denk daarbij aan PREMIS, EAD, EAC en METS, die afkomstig zijn en/ of onderhouden worden door de Library of Congress in de Verenigde Staten. Een belangrijk aspect is die van het onderkende belang van de standaard. Een stan daard is 'bindend' als deze wordt beschreven in wet-en regelgeving.8 De standaard kan voor de betrokken partijen ook als bindend worden beschouwd als het wordt genoemd in samenwerkingsverbanden. Ook kan een standaard worden gezien als een 'referentiekader' of een richtlijn. Het belang is dan dat de standaard de rand voorwaarden voor een gewenste situatie weergeeft, in plaats van de randvoorwaar den voor een noodzakelijke situatie. Een overzicht van standaarden voor informatiebeheer Het overzicht in de volgende paragrafen heeft, zoals gezegd, niet de pretentie om volledig te zijn. Het geeft weer welke standaarden zijn genoemd in de Nederlandse Archiefregeling. Daarnaast worden standaarden genoemd die regelmatig gebruikt worden en/of onderwerp zijn van discussie. De standaarden met betrekking tot digitaal archiefbeheer en met betrekking tot metadata zijn sterk in ontwikkeling. Daarom zij de lezer gewaarschuwd: het over zicht is een momentopname van een situatie die snel kan veranderen!9 Om goed op de hoogte te blijven is het raadzaam om geregeld de websites te bezoeken van bijvoorbeeld het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), van het Forum Standaardisatie, van DEN en van de ICA.10 Definities, management en control Op deze drie terreinen zijn de standaarden sterk in ontwikkeling. Zo worden momenteel door de ISO standaarden op het gebied van management en kwaliteit zelf gestandaardiseerd conform de High Level Structure (HLS).11 Op nationaal niveau worden regelmatig auditinstrumenten en richtlijnen gepubliceerd voor overheidsinstellingen. Doorgaans baseren deze zich op een of meer internationale standaarden. METHODEN EN TECHNIEKEN 5 Geoffrey C. Bowker en Susan Leigh Star, Sorting Things Out: Classification and its Consequences, Cambridge, 2000, p.10; geciteerd in Alan C. Bell, a.w., p. 27. 6 Het lijkt erop dat standaarden op deze manier een vorm van paradigmatisch denken bevatten. Waar een volgroeide wetenschap volgens Kuhn uitgaat van één paradigma, zo zal voor een volgroeid product bijvoor beeld ook één standaard bestaan. Wellicht is een standaard een praktische uitwerking van een paradigma en erft een standaard daarmee ook diens eigenschappen, zoals tijdelijkheid en acceptatie? Voor een heldere wetenschapsfilosofische uitleg van Thomas Kuhn's paradigma, zie Alan Chambers, Wat heet wetenschap, Amsterdam, 2003, p. 129-155. 7 Hans Boutellier, 'Verbinden door controle, de paradoxale opdracht van standaardisatie' in Interoperabel Nederland, uitgave van het Forum Standaardisatie, Den Haag, 2012, p. 93. 188 FRANS SMIT BLOKKENDOZEN EN MATROESJKA'S 8 Wel is het zo dat de vermelding van bijv. NEN-normen in wet-en regelgeving niet automatisch tot gevolg heeft dat deze algemeen verbindend zijn. Zie bijvoorbeeld http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/over-nen- normen-en-het-lekkende-legaliteitsbeginsel/ (geraadpleegd op 14 mei 2013). 9 Lijst opgemaakt op 6 mei 2013 met gebruikmaking van http://wetten.overheid.nl/BWBR0027041/ geldigheidsdatum_06-05-2013. 10 Zie de bijlage met afkortingen voor de websites. 11 Zie bijvoorbeeld http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Refl621 (geraadpleegd op 7 mei 2013). De Werkgroep Kwaliteitsmodel Archiefinspectie (zie het laatste artikel van deze publicatie) onderzoekt momenteel de HLS als uitgangspunt voor de inrichting van de beheersing van audit- en kwaliteitszorgprocessen. 189

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 96