de financiële administratie in de gaten houden, via auditors die hun zegje doen over workflow bij organisaties of over bijvoorbeeld de Gemeentelijke Basisadministratie, tot archiefinspecties die de naleving van archiefrechtelijke bepalingen in de gaten houden. Maar er zijn ook andere toezichthouders. Toezichthouders die zich niet zozeer met de gegevensopslag bemoeien, maar meer met het gebruik daarvan. Zijn de gegevens die openbaar moeten zijn, daadwerkelijk openbaar? Blijven de gegevens die niet-openbaar zijn en niet voor andere ogen of oren bestemd zijn, ook daadwerkelijk gesloten? Een taak voor bijvoorbeeld de Commissie Bescherming Persoonsgegevens of een voor organisaties wettelijk verplicht aangestelde functionaris Bescherming Persoonsgegevens. In enkele ons omringende landen vaak gecombineerd met een functionaris die ook is belast met de naleving van de openbaarheidswetgeving.2 Daarnaast bestaan er de vele ombudsmannen die weliswaar niet kijken naar het documentbeheer, maar naar de wijze waarop bepaalde procedures, richtlijnen en regels in de uitvoering van een proces al dan niet zijn opgevolgd. Er zijn meer toe zichthouders actief dan menigeen denkt. Nu maar hopen dat het 'generieke toezicht' niet leidt tot het uitkleden van enkele specifieke toezichttaken, maar een versteviging oplevert door bundeling van krachten en een interdisciplinaire benadering van het geheel. Wat in ieder geval alle toezichthouders op het gebied van het informatie- en archief beheer met elkaar gemeen hebben, is dat zij aspecten daarvan in meer of mindere mate onder de loep nemen en over de kwaliteit daarvan een oordeel vellen. Hoewel het aantal mogelijkheden tot het opleggen van sancties beperkt is, lijken bepaalde toezichthouders een stempel te kunnen drukken op de wijze waarop informatie beheer, in de breedste betekenis van het woord, door organisaties wordt ontworpen, geïmplementeerd, vormgegeven en onderhouden. Toezichthouders aller gewesten verenigt u. Van opslag van omslag tot omslag in opslag Lange tijd gold dat een 'archieftoezichthouder' toezicht hield op de wijze waarop bepaalde documenten werden vervaardigd. In wezen een vorm van toezicht op de inhoud, vorm en structuur van bepaalde documenten. Documenten in de onder linge samenhang van het dossier, de map de omslag. Wat dat betreft ligt de tradi tionele archiefinspectie in het verlengde van het werk van de rekenkamers. Hierbij mag worden opgemerkt dat rekenkamers zich in beginsel alleen bemoeiden met financiële bescheiden in een bijbehorende financiële administratie. Archiefinspec ties bekommerden zich om de kwaliteit van de stukken die voor overbrenging naar archiefbewaarplaatsen in aanmerking kwamen. Totdat... de Algemene Rekenkamer in 1988 onderzoek deed naar het archiefbeheer3 en in 1991 met een vervolg daarop kwam over het beheer van digitale documenten, toen nog Machine Leesbare Gegevensbestanden (of-dragers), afgekort MLG's, genoemd.4 Het rapport uit 1991 beperkte zich in de titel tot archivering en beheer (en bovendien tot het Rijk)In wezen droeg de strekking veel verder. Het 'probleem' was niet alleen een probleem in het archiefbeheer en het was bovendien niet alleen een probleem van of voor de rijksoverheid. Lagere overheden, bedrijven en zelfs gewone mensen in huiselijke sfeer kregen te maken met digitale opslag en digitale duurzaamheid. De dragers, zo is gesteld in het rapport, werden hoe langer hoe vaker gebruikt om gegevens op vastte leggen. Dragers die dus dienst deden als 'omslagen' voor opslag. Onder andere als gevolg van dit rapport werd in 1991 het signaal gegeven dat archiefbeheer een onderdeel zou zijn van de algemene informatievoor ziening en dat die informatievoorziening diende te zijn afgestemd op (werkproces sen.5 De praktijk is weerbarstig, anno 2013 heeft dit signaal nog lang niet iedere organisatie bereikt. Toch is zichtbaar dat hoe langer hoe meer methoden en technie ken die door de administratie zijn gebruikt en ingezet, min of meer één op één bij de archiefbewaarplaatsen worden voortgezet. Het archiveringsysteem is (weer) onderdeel van het informatiesysteem, staat daar niet buiten en is al helemaal niet - volgorde-technisch - het vervolg op het informatiesysteem. Gelukkig zijn de tijden van weleer veranderd en heeft de Archiefwet 1995 sinds 1 januari 1996 betrekking op allestukken, ongeacht of zij op termijn voor vernietiging of voor overbrenging in aanmerking komen, ongeacht of zij zijn overgebracht of niet, ongeacht de vorm en ongeacht of het tekst, beeld, geluid of zelfs een voorwerp betreft. Langzaam maar zeker is doorgedrongen dat het object van archivering meer is dan het traditioneel focussen op archiefbescheiden in de betekenis van 'officiële', 'definitieve', 'vastgestelde' en 'originele' tekstdocumenten. Feitelijk was (en is) er niets nieuws onder de zon, want bovenstaande reikwijdte en strekking van de Archiefwet 1995 is niet wezenlijk anders dan onder de Archiefwet 1962, hoewel de verschillen tussen beide wetten vanzelfsprekend aanzienlijk zijn. Wat door de digitalisering wel nieuw is, is dat de archiefgemeenschap, of zij wil of niet, zich meer moe(s)tbemoeien met het informatiebeheer bij organisaties in het algemeen en hun records-management in het bijzonder Wat door de digitalisering wel nieuw is, is dat de archiefgemeenschap, of zij wil of niet, zich meer moe(s)t bemoeien met het informatiebeheer bij organisaties in het algemeen en hun records-management in het bijzonder. Tenzij een bewuste stap wordt gezet in het proces van dementie.6 Het records-management links laten liggen betekent dat we terug zijn bij af. Wellicht ontvangt u -om in Monopoly-termen te spreken- geen 200 gulden,7 langs een af naar het moment dat het 'broederlijk bijeen houden van al het materiaal' werd verlaten en waarbij een begin is gemaakt met de VERGEZICHT 2 In het Verenigd Koninkrijk de Information Commissioner, in Duitsland de Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 3 'Archiefbeheer en-behoud bij het Rijk', Kamerstukken II, 1987/1988, 20665. 4 'Machineleesbare gegevensbestanden; archivering en beheer bij het Rijk', Kamerstukken II, 1991/1992, 22362. 14 HANS WAALWIJK HET OBJECT VAN ARCHIEFTOEZICHT 5 Dit is de kernboodschap van de nota Omslag in Opslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1991. Zie: Peter Waters, Henk Nagelhout, 'Omslag in Opslag: Een visie op informatievoorziening en archiefbeheer' in Pieter Wisse (red.), Het boek van Bewaring. Selectieve duurzaamheid in informatiemaatschappij, Alphen aan den Rijn, 1997, p. 19-34, aldaar p. 19. 6 Vgl. Erfgoedinspectie, Een dementerende overheid? De risico's van digitaal beheer van verantwoordingsinformatie bij de centrale overheid, Den Haag, 27 januari 2005. 7 Al zal dat bedrag gegeven de inflatie en de overgang naar de Euro inmiddels wel op het betreffende kaartje zijn aangepast. 15

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 9