Uiteindelijk heeft dit proces geleid tot het vaststellen door GS van Overijssel van een algemeen toezichtkader, waarbij het toezichtregime is verdeeld in het verkeerslicht model: groen, oranje of rood.21 In dit regime is de opbouw van de interventieladder zichtbaar, van ambtelijk contact tot bestuurlijk ingrijpen. Met de beide pilotgemeen- ten is op 14 oktober 2010 een Bestuursovereenkomst "Vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente X" gesloten. Op 1 januari 2013 is de situatie als volgt: inmiddels hebben GS van Overijssel met 24 van de 25 Overijsselse gemeenten een bestuursovereenkomst gesloten, evenals met een van beide geheel in Overijssel gelegen waterschappen. De vijfentwintigste gemeente volgde voorjaar 2013; het andere waterschap volgt ook in 2013 De overeenkomsten zijn afgesloten voor onbepaalde tijd, met een jaarlijkse evaluatie. In het najaar (november) vindt steeds een bijeenkomst plaats van de ambtelijke coördinatoren bij de provincie en de gemeenten c.q. het waterschap, waarbij de erva ringen worden uitgewisseld. Op basis van de één-op-één uitwisseling van de sectorale informatie wordt het totaalbeeld samengesteld. Dat wordt in het voorjaar vastgesteld in GS en daarna ter kennis gebracht van de individuele gemeenten. De Colleges van B&W sturen deze IBT-rapportages ter informatie naar de gemeenteraden. Gelderland 0-meting In 2009 werd de Provinciale Archiefinspectie Gelderland organisatorisch onderge bracht in een nieuw team interbestuurlijk toezicht, dat inmiddels onderdeel is van de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur. Tegelijkertijd werd besloten, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht, de formatie te halveren. In het kader van de voorbereiding op het nieuwe IBT werd het jaar 2011 gebruikt voor de omschakeling van de 'klassieke' wijze van inspecteren naar de werk wijze volgens de hierboven beschreven beginselen van IBT nieuwe stijl. Om daartoe te komen is een nulmeting opgezet op basis van het aanvullende beleidskader dat in LOPAI-verband in ontwikkeling was en de daaraan verbonden risicometing. Dit gebeurde door allereerst de vragenlijsten, die tot dan toe bij de inspecties werden gebruikt, te toetsen aan de twaalf criteria uit het concept-beleidskader. Op grond daarvan is een monitor opgesteld, die in de zomer van 2011 is uitgezet bij een groot deel van de circa honderd te inspecteren organen. In 2012 vulden de overige zorgdra gers de monitor in, zodat een compleet beeld werd verkregen, dat mede als basis dient voor het werkplan van het onderdeel Archieven in het Interbestuurlijk Toezichtsplan 2012-2016dat door GS medio maart 2013 is vastgesteld. Hierbij worden ook uit gangspunten ontwikkeld voor de risicoanalyse. HET BESTEL ■^verijssel Omslag van de model-Bestuursovereenkomst Overijssel uit 2010 21 N.B.: Het gaat alleen om de beoordeling van de vraag of bij de taakuitoefening wordt voldaan aan de wettelij ke eisen, niet of de uitvoering een 'acht' of een 'zesje' verdient. 144 JETZE DIJKSTRA, LOLKE FOLKERTSMA EN FRANS SCHOLTEN, M.M.V. BENNIE TE VAARWERK ARCHIEFWETTELIJK TOEZICHT VAN SPECIFIEK NAAR GENERIEK 145

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 74