Htl b*stEl Verantwoord verantwoorden Over de verschuiving van verticaal naar horizontaal toezicht1 De afgelopen jaren is de druk op gemeentelijke organisaties sterk toegenomen om effectief en efficiënt met de ter beschikking staande middelen om te gaan. Er wordt gebenchmarkt, gevisiteerd, er vinden doelmatigheidsonderzoeken plaats en lokale rekenkamers toetsen de beleidsuitvoering. Value for money, een begrip dat zo ongeveer door alle bestuurders in de publieke sector in Nederland aan de woorden schat is toegevoegd, is het antwoord op de vraag of een organisatie het maximale nut genereert met de middelen en instrumenten die ze tot haar beschikking heeft. Of een organisatie value for money levert lijkt bijna nog belangrijker geworden dan de vraag naar de rechtmatigheid van de uitgaven die een organisatie heeft gedaan (uitgaven conform de autorisatie). En ook de vraag of de verantwoording over de uitgaven een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid lijkt daardoor wat naar de achtergrond gedrongen. Gevoegd bij de constatering dat het afleggen van verantwoording toch al geen populaire bezigheid is,2 wordt het nodig tijd weer een lans te breken voor het belang van een deugdelijk verantwoordingsproces. Waar tot voor enkele jaren geleden verantwoording als het voldoen aan een opgeleg de verplichting werd beschouwd, is nu een tendens waarneembaar dat de wil tot het afleggen van verantwoording uit de organisatie zelf komt, ofwel het uit eigener bewe ging zich maatschappelijk willen verantwoorden. Dit laatste wordt ook wel horizon tale verantwoording genoemd. Het gaat hierbij om een vorm van zelfregulering, waarbij een actor zijn gedrag verklaart, rechtvaardigt en verdedigt tegenover derden. Wanneer deze derden zich niet in een hiërarchische positie bevinden ten opzichte van de actor die verantwoording aflegt een principaal agent relatie)dan is er sprake van een horizontale relatie.3 Publieke uitvoeringsorganisaties (zelfstandige bestuurs organen, ZBO's) hebbenzich de afgelopen jaren sterk gemaaktvoor horizontale ver antwoording. Men wil zich transparanter maken naar de samenleving toe, zo heet het. Transparantie is het actief inzicht verschaffen in inrichting van de organisatie, de werkzaamheden, de verdeling van verantwoordelijkheden, doelstellingen en beleid, aangegane verplichtingen, voornemens, handelen en presteren.4 JAN HAKVOORT EN HENK KLAASSEN 1 Dit artikel is eerder gepubliceerd in B&G (Bank voor Ned. Gemeenten), 36 (2009), 2, p. 5-11. Publicatie hier met toestemming van de redactie en de auteurs. 2 H.L. Klaassen, 'Verantwoording van beleid. Stiefkind bij gemeenten' in TPCtijdschrift voor public governance, audit decontrol, 5 (2007) 5, p. 2-7. 3 T. Schillemans en M.A.P. Bovens, 'Horizontale verantwoording bij zelfstandige bestuursorganen' in S. van Thiel (red.), Governance van uitvoeringsorganisaties. Nieuwe vraagstukken voor sturing in het publieke domein, Apeldoorn, 2004, p. 37-38. 4 P. Noordhoek, 'Benchmarking en publiek verantwoorden' in Bestuurskunde, 2005, 1 (februari), p. 38. 107

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 55