er waren geen regels en het zou nog even duren voordat die er kwamen De UvA moest op alle vragen negatief antwoorden: er waren geen regels en het zou nog even duren voordat die er kwamen. Dat de UvA hier niet alleen in stond blijkt uit het Verslag van de algemeen rijksarchivaris over het toezicht in 1998. Op p. 18 is te lezen: "Slechts een klein gedeelte van de zelfstandige bestuursorganen bleek over de beheersregels ex art. 14 van het Archiefbesluit 1995 te beschikken. Circa een kwart van de respondenten bleek niet bekend te zijn met de Archiefwet 1995." Toch bleef debrief niet zonder gevolgen: op 8 juli 1999 schreef het toenmalige dienst hoofd Algemene Zaken (waar de DIV toen deel van uit maakte) in een notitie aan het CvB dat de UvA niet voldeed aan het gestelde in de Archiefwet en dat maatregelen nodig waren om dit te bewerkstelligen. Hij noemde als maatregelen dat vooral de facultaire archieven geïnventariseerd moesten worden (met behulp van het Stads archief), dat hiervoor budget gecreëerd moest worden, dat er beheersregels moesten komen en dat er een passende systematiek ontwikkeld moest worden voor het beoor delen en bewaken van de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening bij de UvA. Voorts verzocht hij het CvB om overleg hierover in het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO, het overleg CvB met decanen). Het CvB stemde in eerste instantie alleen in met een onderzoek door het Stads archief. Dit werd begin 2000 uitgevoerd, waarbij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen als voorbeeld werd genomen om inzicht in de kosten te krijgen.8 De uitkomst van het onderzoek was dat naar schatting 120.000 gulden nodig zou zijn om het aangetroffen archiefmateriaal (ca. 800 m1) ter plekke te selecteren en na verhuizing naar een centrale plek te brengen en te bewerken. In 2001 stuurde de RAI niet langer alleen een vragenlijst, maar kwam op bezoek om het archiefbeheer van de UvA door te lichten. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Geesteswetenschappen werden op 22 augustus 2001 bezocht. Ook het toenmalige hoofd DIV, J.J.P.M. Swelsen, werd geïnterviewd. Van tevoren kreeg het hoofd DIV een lijst met 32 documenten toegestuurd met het verzoek deze ter inzage klaar te leggen. De meeste documenten (DSP, diverse regelingen en richt lijnen en kwaliteitsnormen met betrekking tot archiefbeheer) konden niet geleverd worden. De bevindingen van deze inspectie werden in november 2001 in een rapport van 51 pagina' s opgestuurd naar het CvBHet rapport was niet positief. Vooral het gebrek aan overzicht en professioneel beheer van de facultaire archieven werd zorg wekkend genoemd. Op grond van deze bevindingen reserveerde het CvB budget (1,5 miljoen euro) voor het DIV Archiefproject dat eind 2002 van start ging.9 Het project beperkte zich tot de facultaire archieven tot 1997.10 Het bestuursarchief op het Maagdenhuis en de archieven van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden werden niet mee- genomen. Het zou in 2008 eindigen en moest als eindresultaat hebben: de overdracht van alle (geïnventariseerde) facultaire archieven naar de openbare archiefbewaar plaats en de vaststelling van beheersregels. De Archiefinspectie is door het CvB geïnformeerd over het project en jaarlijks van de vorderingen op de hoogte gesteld. Regelingen en richtlijnen met betrekking tot Archiefbeheer Een van de resultaten van het DIV Archiefproject was dat op 11 december 2003 het CvB de Regeling Documentaire Informatievoorziening (DIV) UvA bij collegebesluit heeft vastgesteld. In deze beheersregels wordt het archiefbeheer door de zorgdrager gemandateerd aan de decanen van de faculteiten, de directeuren en hoofden van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden en de Bestuursstaf. Het hoofd DIV is belast met de ambtelijke uitvoering van het archiefbeheer van de UvA en heeft een adviserende en toezichthoudende taak voor wat betreft het gemandateerde dynamische archiefbeheer. In het collegebesluit van 11 december 2003 zijn tevens de Regelingen Overdracht, Vernietiging, Vervanging, Vervreemding, Verhuizing, Organisatieverandering, Overbrenging en Onderhoud vastgesteld. Daarnaast zijn ook de richtlijnen Postregistratie en dossiervorming, Personeelsdossiers, Elektroni sche post, Informatievoorziening (WOB) vastgesteld. De Regeling DIV UvA werd met de toelichting en overige regelingen en richtlijnen eind december 2003 ter kennisneming toegezonden aan de Rijksarchiefinspectie, de decanen en directeuren bedrijfsvoering van de faculteiten, de directeuren en hoofden van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden en de Bestuursstaf. De Regeling DIV UvA wordt in 2013 gewijzigd. Er zal onder meer als nieuw artikel worden opgenomen dat elke medewerker van de UvA een eigen verantwoordelijkheid heeft voor wat betreft de door hem of haar ontvangen en opgemaakte archief bescheiden en zich moet houden aan het vastgestelde beleid en de procedures en normen op archiefgebied. Met medewerking van Bureau Communicatie zal men dit behalve via de formele weg, ook via nieuwsbrieven en de website www.uva.nl bekendmaken. De afdeling DIV beschikt sinds 2007 over een eigen website waarop alle regelingen en richtlijnen te vinden zijn. Hierop is ook een selectielijst voor onderwijsadminis traties te vinden. Interne inspectie door de DIV Zoals vastgelegd in de Regeling DIV UvA 2003 gaan medewerkers van de afdeling DIV sinds 2004 op inspectiebezoek bij de archiefvormers. Hier werd geen formatie uitbreiding voor gegeven. Er werd begonnen met meten van het semi-statische archief van het CvB op het Maagdenhuis en het meten van de archieven van decanen en directeuren bedrijfsvoering. Tijdens deze bezoeken worden altijd de rege lingen en richtlijnen aan de medewerkers, belast met het dagelijkse archiefbeheer, uitgereikt. In 2005 werd dit overzicht uitgebreid met de archieven van de gemeen schappelijke dienstverlenende eenheden. Er werd in 2006 ook een bezoek gebracht aan enkele afdelingen binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen. Hieruit bleek dat zich daar geen origineel archief bevond dat voor bewaring in aanmerking kwam met uitzondering van eventueel aanwezige notulen van afdelingsoverleg. Daarom is besloten om verder geen bestandsopname van afdelingsarchieven te maken. 91 DE PRAKTIJK 8 Deze is in 1999 ontstaan uit de clustering van de Faculteit der Psychologie, de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen en de Faculteit der Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen. 9 2 50 k€ per jaar voor een periode van 6 jaar. 10 Door de invoering wet MUB (Modernisering Universitair Bestuur) veranderde de organisatiestructuur ingrijpend en daarmee ook de archiefvormende organisatieonderdelen binnen de UvA. 90 ERNESTINE BAAKE ER STAAT EEN INSPECTEUR VOOR DE DEUR: INSPECTIE EN KWALITEITSONDERZOEK VAN DE BESTUURLIJKE ARCHIEVEN VAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 47