8 I J J De bevels- en informatielijnen in een GRIP 4 stadium De circulaire De parlementaire Enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer constateerde in haar rapportage dat veel gegevens in de loop van de jaren waren verdwenen en niet meer beschikbaar waren voor onderzoek en evaluatie.4 Daarbij gaat het zowel om gegevens die schriftelijk zijn vastgelegd als om gegevens op beeld- en geluidsdragers (zowel analoog als digitaal). Dit leidde tot een belangrijke aanbeveling in het rapport van de commissie met betrekking tot verslaglegging en archivering. De commissie is van mening dat wet telijk moet worden geregeld dat gegevens die betrekking hebben op handelingen en beslissingen van organisaties en personen tijdens en na rampsituaties bewaard blijven voor een periode van tenminste tien jaar. Het kabinet zegde vervolgens nader onderzoek toe. De bevindingen van een nadere oriëntatie en de daaruit getrokken conclusies zijn vastgelegd in een circulaire van de Staatssecretaris BiZa (hierna circulaire BZK genoemd).5 Deze circulaire is destijds toegezonden aan de colleges van burgemeester en wethouders, besturen van de regionale brandweer, de korpsbeheerders politie, besturen samenwerkings- j" De crisisbeheersingsstructuur (per 1-7-2009) verband GHOR en commissarissen van de koningin. Afschriften zijn verzonden aan de uitvoerende organisaties van de betrokken partijen. De circulaire gaat in op het nut en de noodzaak van een goede documentatie en archivering van relevante bescheiden ingeval van rampen en zware ongevallen. De wetgeving met betrekking tot rampenbestrijding (maar ook de archiefwetgeving) eist dat zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met archiefbescheiden als die rampen betreffen. Alleen dan kan een goede reconstructie van de oorzaken, toe dracht en bestrijding worden gemaakt. De WRZO verplichtte burgemeester en wethouders zelfs tot een volledige analyse van de ramp. Een analyse die in feite niet kan worden gemaakt als de relevante archiefbescheiden niet beschikbaar zijn. 79 DE PRAKTIJK ROT Operationeel leider RBT Voorzitter veiligheidsregio regio buurgemeente Burgemeester 2 gemeente Burgemeester leider CoPl incident Officieren van Dienst Grensoverschrijnend effectgebied brongebied bevelslijn informatielijn 4 Kamerstukken 11, 1998-1999, 26 241, nr. 9. Eindrapport. Vooral behandeld in hoofdstuk 4. 78 JAN BEENS ALS DE SIRENE GAAT. NCC PCC GMK Rampterrein Minister BZK CdK i (Coörd) Burgemeester ROT Operationeel leider Sectie Brandweer Sectie Politie Sectie GHOR Sectie Voorlichting Sectie Gemeenten Sectie OIV Liasion externe partners RBT/GBT Burgemeester(s) incident gemeente (n) Adviseur Brandweer Adviseur Politie Adviseur GHOR Adviseur Gemeente Adviseur Voorlichting Evt. andere gezagsdragers of rijksheren SGBO COPI Leider COPI OvD-Brandweer OvD-Politie OvD-GHOR AOV Woordvoerder Politie Regionaal actiecentrum GRMT Technisch voorzitter Procesverantwoordelijken Actiecentra Opvang en verzorging Registratie van slachtoffers Uitvaartverzorging Voorzien in primaire levensbehoeften Registreren van schade en afhandeling Milieuzorg Nazorg Algemene en ondersteunende processen opdrachtlijn informatielijn 5 Circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken d.d. 26 november 2001, kenmerk BE2000/97598.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 41