Als de sirene gaat... De rol van de archiefinspectie in de rampenbestrijding Een circulaire van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken geeft de archivaris een bijzondere rol: het lokaliseren van die archiefbescheiden die informatie bevatten over de oorzaken, toedracht en bestrijding van rampen en de bewaring daarvan zeker te stellen. Alvorens hier nader op in te gaan is het goed om de geschiedenis van de voorgangers van de Veiligheidsregio's kort samen te vatten. Geschiedenis van de hulpverlening Na de Tweede Wereldoorlog wordt door de Nederlandse regering een civiele verdedi gingsorganisatie opgezet. Deze organisatie, Bescherming Bevolking (BB), werd in 1952 opgericht om de Nederlandse bevolking in tijd van oorlog te kunnen beschermen.1 De organisatie was opgezet naar Engels model waar de civiele beschermingsorganisa tie een belangrijke rol had gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. De taak die de overheid aan de BB had toebedeeld, was die van het verrichten van steun aan de bevolking onder bijzondere omstandigheden zoals de gevolgen van oor logshandelingen, maar ook grootschalige rampenbestrijding. Ze kende onder meer een brandweer-, een eerste hulp- en een reddingsdienst. De Bescherming Bevolking werd ook belast met het voorlichten van de burgers. Begin jaren 1980 werd duidelijk dat de geopolitieke situatie sterk was gewijzigd en de gekozen organisatievorm niet paste bij deze ontwikkelingen. De taken van de BB werden overgedragen aan de brandweer en aan het Rode Kruis. De BB werd in 1985 formeel opgeheven en de Wet Bescherming Bevolking werd per 1 juli 1986, op een drietal artikelen na, ingetrokken. De archieven van de diverse B B-kringen zijn in de desbetreffende archiefbewaarplaatsen te raadplegen. Vanaf de opheffing van de BB geldt de Wet Rampen en Zware Ongevallen WRZO) en de daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften. Gemeenten zijn verplicht één maal per vier jaar een rampenplan vast te stellen; de provincies één maal per vier jaar een provinciaal coördinatieplan, waarin de coördinerende taak van de commissaris van de koningin is vastgelegd. De provincie is ook belast met het toezicht op de gemeentelijke voorbereiding van de rampenbestrijding. De burgemeester heeft het opperbevel en laat zich bijstaan door zijn rampenstaf. Op basis van de in 1985 vastgestelde Brandweerwet worden gemeenten verplicht deel te nemen aan regionale brandweerorganisaties. Deze regionale brandweer organisaties (op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen) regelen de operationele zaken samen met de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) organisaties. De voornaamste taak van de GHOR is ervoor te zorgen dat bij grote ongevallen en rampen alle verschillende hulpverleningsinstan ties (ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen etc.) één hulpverleningsketen vormen. Organisatie van de hulpverlening Vanaf de eeuwwisseling kregen de veiligheidsregio's hun huidige vorm en functies. Dit is geformaliseerd door de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010. Voor de organisatie van de hulpverlening is Nederland momenteel onderverdeeld in veiligheidsregio's. Een veiligheidsregio is een gebied waarin wordt samengewerkt door de verschillende diensten ten aanzien van taken op het terrein van brandweer zorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongeval len en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met de huidige politieregio's. Nederland telt daar door in 2011 25 veiligheidsregio's. De samenwerking is gestoeld op de Wet Gemeen schappelijke Regelingen (WGR). De centrumgemeenten van deze regio's zijn dan ook de gemeenten van vestiging van het openbaar lichaam van die gemeenschappe lijke regelingen. De archiefbewaarplaatsen van deze centrumgemeenten zijn de aangewezen bewaarplaatsen voor de overbrenging van de archieven van deze GR's. JAN B E E N S Bescherming Bevolking - Opname tijdens een oefening, ca.1955 1 WET van 10 juli 1952, tot bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van oorlogsgeweld. Staatsblad, 1952, nr. 404. 74 JAN BEENS ALS DE SIRENE GAAT. 75

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 39