w Overigens gebruikte de rechtsvoorganger van de Dienst Persoons- en Geo-informatie ten tijde van de vorming van de woningkaarten een lijst met adressen van bijzondere instellingen waarvan het adres "geblokkeerd" was verklaard.16 Gegevensverstrekking uit de woningkaarten van die geblokkeerde adressen mocht niet zomaar plaatsvin den. Op deze adreslijst, die op een later moment werd gevonden, bleken gelukkig geen andere categorieën instellingen genoemd te worden dan die welke wij zelf ook al bedacht hadden. Soms was het behoorlijk lastig om de juiste 'waarde' te bepalen van een bepaalde instelling. Soms was het behoorlijk lastig om de juiste 'waarde' te bepalen van een bepaalde instelling. Sommige instellingen veranderden namelijk in de loop van de tijd van categorie; een verpleeghuis werd bijvoorbeeld een psychiatrische instelling. Bij de woningkaarten van de ziekenhuizen viel nog op dat sommige kaarten niet het zie kenhuis betroffen, maar het ernaast gelegen zusterhuis, ten behoeve van inwonende zusters of broeders. Die laatste categorie is niet in openbaarheid beperkt. Privéadressen Net als sommige instellingskaarten, werden de woningkaarten van sommige privé adressen ten tijde van de vorming door de rechtsvoorganger van de Dienst Persoons- en Geo-informatie "geblokkeerd" verklaard. Dat gebeurde op verzoek van bewoners die individueel om geheimhouding verzochten, bijvoorbeeld omdat zij zich lichame lijk of psychisch bedreigd voelden of omdat zij eenvoudigweg op een 'geheim' adres wilden wonen.17 Het probleem was echter dat dit niet altijd op de betreffende woningkaart werd aangetekend (wel op de persoonskaart) en dat er geen overzicht aanwezig was van de adressen waarom het hier gaat. Hoewel de jongste gegevens al 20 jaar oud zijn, is niet uit te sluiten dat voor een groot aantal personen die destijds om geheimhouding hebben verzocht, de redenen van destijds nog steeds gelden. De overbrengende dienst en wij willen er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat personen door deze overbrenging en openbaar making in de problemen komen. Daarmee hadden we een behoorlijk probleem en de overbrengende dienst trok op enig moment de conclusie dat dan maar alle woningkaarten voor een lange periode in openbaarheid beperkt moesten worden. Dat vonden wij uiteraard geen goede oplossing. Na overleg met de overbrengende dienst bleek het mogelijk om ons een uit de Gemeentelijke Basisadministratie te genereren lij st te leveren van personen die op het moment van de overbrenging een indicatie 'geheimhouding' hadden en vóór 1 januari 1990 in Amsterdam woonden, met het laatste adres van vóór 1990. De geleverde lijst telde 1999 personen, met bijbehorende adressen. Overigens kwam het natuurlijk regelmatig voor dat meerdere personen van één gezin op de lijst vermeld werden, die allemaal op hetzelfde adres woonden en dus dezelfde woning- 1t J 1 1/1 i-l "A'ti a* 01 £1 ff» O1 n £1" in -iaate vtJ" t ï.ov fiinsfcstr., 28 IJ sii 4a/I vow L DE PRAKTIJK 16 Dat gebeurde op basis van artikel 92 van het toen geldende Besluit Bevolkingsboekhouding. 17 Ook dat gebeurde op basis van artikel 92 van het Besluit Bevolkingsboekhouding. 68 RICHARD VAN DEN BELT DE OVERBRENGING VAN DE AMSTERDAMSE WONINGKAARTEN 1954-1989 lnu'llfu»' W 2 D' 0i O1 0.0 ff' ff'! 0" ifoart 'Or fi-PBö -ho 2e laar tLJSp. Tehuis voor Buiteclhcd. 60571 60371; 160371 160371 160371; lB037l! boftTl 1803*1 02077 020771 171171 ,501171 1221271 Petöiro MellatJRicardot Pias Lopez,Luis Volino Rodriguez,Celestino Rios Rana,Balsamin©, Vicente .Be loJosé Visas Ares,Kanuel Fuenfcea. Quint^uiSviaaiiugQ 36 CU Gonn iarcia Pedro rtip.'- ,.Afl.5öm9 Garcia Cabro ra Rernandaz fiodrigue Perez Parra Pedro ic-toba-l- H, 5.1 L4 (.van Lingen,P©troielIa' Sfi) 7^00179 VOW j120B76 Spanje 261 V 2106?^ Akbarstr 28 III -VOW )50473| Spanjejjjj 2211.76j Jac vlennepj La CorunaSp La Coruna ..Sp La Ooriina §p. La Coruna Sp La Coru^na Sp La Coruna Sp La CorunaSp 27Q57^PrlnsengrochtQ2 II-» 26Q77* (knelaarsweF Joh VerhulatotrlO; ill Sarehatistr 161 ia 16017J Actelaarsxes 26 l+II Iirphati ntr 12! hc 3a OoBtalca,dQ _4f Spanje '210731 Sp JIVfl A Spanje [Uithoorn Volfkiïrten '51 Sï "53 "5* 'SS '56 '57 'S« '5« '60 "61 '62 '63 '64 '69 70 71 "72 '73 '74 75 '76 '77 St»mdUcr«f I 07-060 Opmii kinjen 01 .02 200172 210372 l'apioles Gonzale z ,Kanuel Concela Beaada,Serafin A 2 05067c &allardo Diaz,Juato 59/ 40 210674. 2e v Swindenatr lö^L 50376 Dwars Spinhuiast j Buursjeaweg 286 III s -Graveaandepleinb kioT^hn tistraat161l'' U 2 0 2 ja 104077, 050772 0507?. Rial Calva,José Abel Sanch.ez,Qrlando Ares Rodriguez,José M 0 2 O50772 Becerra Pareiro,Manuel. 02 02 02 /02 950772 Q50772 950772 ■050772 Carton Garcia,Manuel Jreire.. Mato,Jos4 Gonzalez Garcia,Juan Miguez Hoya,Manuel 02 95077^ Hieto Jraga, Fran Cisco 02 05O772j Pallas Hana.Joaé Ö50772S SimanB GonzalezJesus 050772 Torreiro Férez»Manuel 05077^ Vilas Sayanea,Enrique 060772 Gazquez KartInez,Angel 06077^ Marin Garcia,José 060772 Perez Perez,Cesareo 36/ fV 55 34 3b 260774! 23Q575. Insulladeweg 2? II Batavia traat 3 II I ff2 02 oe 02 0-2 I431 44/1 44 37/ -3e|4 .4a/r Santa Comba Sp Santiago Sp £1 lorres Sp Brian Sp jRutis Vil&boa.-Sp Br ion Sp 12057-3 070-574^11 tmas.tr a at 1?3. L4027?-J Spanje D81173 VOW 270$72j..£lankenatr. 81 ha 261174 VOW denstraat T2 IIfMui-cia Sp 121274. 2e Jan van.der Heij- Valle del 1023i VOW .„Santiago de Corop,o.s- C51.274-Spanje Cordoba Sp 150573 Heemskerk. 270973 31ank ens tr. 81 hs 071173 300.179 190274 21073 VOW Nwe Xelieatr 36 hs Sp I Hois Sp Cambre Sp Rois Sp Kurcia Sp iLimbreras Sp [Hianjo Sp AtMckcriin|«R ©Stadsarchief Amsterdam 824_WKAPL00203000831 (hr) 69

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 36