r 1 iZlWT van archiefbescheiden als bedoeld in de Archiefwet 19 9 5 valt onder de in artikel 8 van de WBP genoemde volgende twee doeleinden: de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke is onder worpen en de verwerking is noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiek rechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt.11 De verwerking (waaronder openbaarmaking) van bijzondere persoonsgegevens is verboden, met uitzondering van het overbrengen hiervan naar de archiefbewaar plaats en het aldaar beheren.12 Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffen de iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging en strafrechtelijke gegevens. Overigens is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens wel toegestaan als het gaat om wetenschappelijk of statistisch onderzoek, en het onderzoek het algemeen belang dient, de verwerking noodzakelijk is, het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk is, en de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.13 Overbrenging bevolkingsadministratie De afgelopen tien jaar is het laatste deel van de 'papieren' Amsterdamse bevolkings administratie naar het Stadsarchief overgebracht. In 2000 zijn de gezinskaarten (1893-1939) overgebracht. Het betrof hier de in 1939 gemaakte films van de gezins kaarten; de originele papieren gezinskaarten zijn op 27 maart 1943 bij een aanslag van het verzet op het bevolkingsregister verloren gegaan.14 In 2000 is ook de eerste serie woningkaarten (1923-1953) overgebracht. In 2008 volgde de overbrenging van de archiefkaarten (1939-1994) en in 2009 die van de persoonskaarten (1939-1994). Mede op verzoek van, en in samenwerking met de overbrengende dienst, de Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG), zijn de overgebrachte persoons- en archiefkaar ten gedigitaliseerd (gescand en geïndexeerd). Op deze wijze zijn de kaarten eenvou dig beschikbaar te stellen aan de ambtenaren van de overbrengende dienst (die deze nog regelmatig nodig hebben bij hun taakuitvoering) en aan de bezoekers van het Stadsarchief. Het digitaliseren van de woningkaarten De overbrenging van de tweede serie woningkaarten (1954-1989) in 2010 vormde de afronding van het naar de archiefbewaarplaats overbrengen van de gehele papieren bevolkingsadministratie van Amsterdam. Er was de Dienst Persoons- en Geo- informatie veel aan gelegen om ook alle woningkaarten digitaal beschikbaar te hebben. Daarom werd wederom in eendrachtige samenwerking de digitalisering van de beide series woningkaarten voorbereid en uitgevoerd. Beide series woningkaarten zijn losbladige kaartsystemen, alfabetisch geordend op straatnaam, en daarbinnen oplopend op huisnummer en eventuele toevoeging (zoals bijvoorbeeld: huis, 1 hoog, 2 hoog; of: A, B, C; of: voor, achter). In beide series komen verschillende typen kaarten voor: 0' 0: rp n" 08-302 0ï o D _o_ D o o a o DE PRAKTIJK 11 Memorie van Toelichting op de WBP, paragraaf 15.2. 12 WBP, artikel 16 en AW, artikel 2a 13 WBP, artikel 23, tweede lid. 14 In 2011 zijn 28 originele gezinskaarten "teruggevonden" bij de Dienst Persoons- en Geo-informatie. 64 RICHARD VAN DEN BELT DE OVERBRENGING VAN DE AMSTERDAMSE WONINGKAARTEN 1954-1989 i t s 1 5 1 0 H I i I 3 I I 7 1^1 o|i|*|*l»'ilals 1^1 I 0 I I I 1 a 8 1^1 Ca4*ftuctmar T 7 1 G V /L 5 7- W/l/W Ktrdinir DB 1 Datum Gtitaihooid 3 M V Datum Waarheen Opmerkingen 35126a 2eu5§; Copray♦KornellB J Junccblut, Th^resia 2 11 >3 57 1 0507S4 140186 HoogoorcL 127 - Robert Fruinlaan 5 I. ,K£ Has ael a ar atr 240985 AgatonCarmelite F M 45 u n< u s 04 07 □8 0? 10 011 u nu u QU G1J 014 Aindkinlfl|in Stemdutrlct Nr. Veldkaarten '54 I 'SS I "Sé I '5? I '56 59 1 '60 1 '61 1 '42 44 I 65 I 64 '47 '68 "69 78 '71 72 '73 74 75 76 77 78 79 80 j Valfrir. Datum Inwonenden 5 M V i Datum Waarheen Opmerkingen 01 4J1 02 271069 Copray»Elisabeth JL C D Bed1idayi.Blipic 49 54 2 dr gMéZClL naar 69 29047qnaa^ ...62..... --- "os gezin 1 -Kadirli Put* 28058; 09-1187 van 't Hooft,Karionne X 56 66 )40785j Lelystad Proneb,Michael I - D _.Q 0 D 0 Aintekenlneen Mk. JÊk A ©Stadsarchief Amsterdam 727_WKAPL00101000446 (hr) 65

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 34