De overbrenging van de Amsterdamse woningkaarten 1954-1989 ij* li n □31 P rt. Vanaf 1 januari 1850 is in alle gemeenten op (min of meer) gelijke wijze de bevolking geadministreerd conform een daartoe genomen Koninklijk Besluit van 22 december 1849 (Staatsblad 64). Voorgeschreven werd dat de gegevens verkregen bij de derde volkstelling moesten worden bijgehouden; hiermee was de instelling van hét bevolkingsregister een feit. Hoewel de inrichting en opbouw van de registers op verschillende manieren kon plaatsvinden, is de systematiek in grote lijnen hetzelfde: alfabetisch op familienaam en/of perceelsgewijs op wijk of adres. Daarnaast konden diverse hulpregisters aangelegd worden.1 In de gemeente Amsterdam was de bevolkingsadministratie grofweg op de volgende wijze ingericht. Tot 1893 werd de administratie bijgehouden in vastbladige registers met een beschrijving per woning van alle gezinnen en overige bewoners. Als orde ning werden de buurten van de stad en daarbinnen de straatnamen en nummers van de woningen aangehouden. In 1893 ging de administratie over op een losbladig kaartsysteem, alfabetisch geordend op de naam van het gezinshoofd. Deze zoge noemde 'gezinskaarten' zijn bij gehouden tot 1939. Van 1939 tot 1 oktober 1994 (invoering Gemeentelijke Basisadministratie, GBA) werd voor iedere persoon één kaart aangemaakt. Dit zijn de zogenoemde 'persoonskaarten'. Bij vertrek uit de gemeente werd de persoonskaart doorgestuurd naar de nieuwe woongemeente, bij overlijden werd de persoonskaart doorgestuurd naar het Centraal Bureau voor de Statistiek, om tenslotte te worden opgenomen bij het Centraal Bureau voor de Genealogie. Een kopie van de kaart werd gearchiveerd bij de gemeente: de zogenoem de 'archiefkaart'. Naast het in 1893 gestarte systeem van losbladige gezinskaarten, alfabetisch geordend op naam van het gezinshoofd, bleek een corresponderend woningregister, alfabetisch geordend op straatnaam, noodzakelijk. Van 1897 t/m 1922 werd hiertoe een serie vastbladige registers bijgehouden, met voor iedere woning een bladzijde, de zogenoemde 'woningboeken'Per woning werd ingeschreven: de naam van het gezinshoofd, hoeveel mannen/vrouwen er woonden, waar het gezin vandaan kwam en waar het naar toe verhuisde bij vertrek. Bij verhuizing werden de gegevens door gestreept en die van de nieuwe bewoners werden eronder geschreven. Omdat bij een vastbladig register na verloop van tijd de bladzijden vol raken en omdat de gemeente Amsterdam op 1 januari 1921 door annexatie van een zestal omliggende gemeenten Roetersstraat Pr. Sarphatihuis i "»T|"Ï las? 2jQ 2 I y 154 7 0 n 0 j ja1 33 oc is RICHARD VAN DEN BELT 1 Zie voor een volledig overzicht van Koninklijke Besluiten die geheel of ten dele betrekking hebben op de inrichting en het bijhouden van de verschillende bevolkingsregisters A. Knotter en A.C. Meijer (red.), De gemeentelijke bevolkingsregisters, 1850-1920, Broncommentaren deel 2, Den Haag, 1995, uitgave van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 60 RICHARD VAN DEN BELT DE OVERBRENGING VAN DE AMSTERDAMSE WONINGKAARTEN 1954-1989 HAHUNiTÏ u 1 [y 5 0 0 0 9 ia 1= Qf 13 0 n 0 15 0 li Q I' >60384 Brinkman,Anna tó 08058* van der Brink,Hendriks >90584 Boekhout,Heintje 560684 Besselsen,Sara E 230784 Bout,Johanna H L 051084 Brugman,Anna H n 121184 van der Boom,Henri G 121184 van Bork,Johanna G A 280285 Baanatra,Johanna 05058 i van Bladeren, Johanna W 090585 BloosKarel 270685 den BoefCornelia 270686 Biesing,Maria 3OO9S5] Biervliet,Walther Ch H 251189 Bermond,Adriana M 161285 BaaraHendriks J 50018a Bergerlng,Jacobus J 28018? 021280 50068? h 5078* overleden overleden overladen overleden 08068!' overleden 21028; 06068; 290 586 220986 25028I :8058£ Voljkaarten 07 0386 210 15038^ )70787 overleden overleden overleden overleden Nieuwe Laan 4 overleden D3€6 overleden overleden overleden overladen Aantakmnlngan Sicmdiurltt Nr. I *51 *52 '53 "57 "id '59 '60 I "61 '63 I I '65 "66 '67 "68 '69 '70 '71 '72 '73 7* 75 "76 77 76 79 "I Datum Num. tni. jaar h V Datum Wurhwn Opm«rk.livf«n P 18 S10186 van den Berg,Hicolaae >1 24118? overleden E 19 0 70 >40386 de Boer,Wouter 02 20068? Ügstraat 14 Bleau,12Menne M 07 120482 overleden 0 21 150586 Bekendanjj Carolina L L 33 >40687 Soestdijkstraat 4 j D 100686 BerendonkJohanna T C 0 23 080886 Bakker,Pietje >50587 overleden f\ 24 Dl0786 van den Broek.Christiaan 0 09 01187 overleden E 25 17098< »-a 12 >\2 >50588 overleden Q 201086 ÏT >11086 Blok,Agatha M Y9 0» 0 >50387 J10587 23068? van HeerlantSJoerdtJe W Y? abusief,2ie bij de M van Binsbergen,Johanna G Balder,Maria van Breemen,Martinua J 04 D3 o; OB098? overleden 05O682 overleden »1, H 210787 20108? l van der Berg,Johanna P to JLi M >81087 Bertram,Cornelia F 37 090581 overleden D 3i 17118' den Boer,Haritt li V 15 171187 BonnekeGeertruida 1; 01088? overleden D li 0902a S Broere Bel,Johanna K 0 B 31 170288 Buter,Jacoba M 99 12128? overleden 1 10 A «JO7 I-1M00M* ©Stadsarchief Amsterdam 748_WKAPL00125000847 (hr) 61

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 32