Handboek Soldaat Requirements View Documents View Verdieping DE PRAKTIJK dat aan veel eisen in praktijk werd voldaan. De procedures en verantwoordelijkheden waren echter niet vastgelegd. Aan de eis: het vastleggen van missie en organisatie doelen met daarin het lange termijn beheer van digitaal archief, voldeed de Strategienota van het Stadsarchief bijvoorbeeld goed. De nadere uitwerking in een IT Governance plan en Digitaal Preserveringsbeleidsplan moest echter nog verder worden vormgegeven. Tevens ontbraken nog een personeelsplan en opleidingsplan voor de medewerkers aan het e-depot, hoewel aan dit onderwerp in de praktijk wel al de nodige aandacht werd besteed. Het is logisch dat een organisatie eerst aan de slag gaat met het opzetten van een e-depot, de nodige procedures bedenkt en alle randvoorwaarden in orde maakt en daarna pas toekomt aan het (beter) documenteren ervan. Mede door het invullen van de checklist werd het Stadsarchief zich hiervan bewust. Dit paste ook in de kwaliteitsslag die de organisatie op dat moment al maakte. De tweede fase bestond uit het ordenen, het vastleggen en door het MT vaststellen van de procedures. In verschillende stadia en na diverse overleggen met het audit- team groeide zo het 'Handboek Soldaat'. Het Handboek Soldaat is een overzicht waar per onderdeel van de ED3 eisenset wordt verwezen naar de bijbehorende documen tatie (administratieve organisatie) van het Stadsarchief. Het Handboek is een eenvoudig middel gebaseerd op het management dashboard principe waar alles in één samenhangend overzicht te zien is. Dit was vooral belangrijk tijdens de audit voor de voortgang en de ontwikkeling van het Stadsarchief. De documentatie, die aanvankelijk bestond uit 'losse' beschrijvingen, kon worden gestroomlijnd en op elkaar afgestemd door middel van het Handboek. Verandering in één document kon effect hebben op een ander document. In de praktijk betekende dit in sommige geval len dat de proceseigenaren hun werkprocessen moesten aanpassen. De documen tatie is in feite niet meer dan de neerslag van de verschillende werkprocessen. Het Handboek fungeerde tijdens de audit als communicatiemiddel en als beheertool voor zowel de provinciale archiefinspectie als het Stadsarchief. Continuïteit dienst Opname: creatie overgedragen digitaal ODA Organisatie structuur en formatie Bewaar strategie Beleid en procedrures Opslag beheer van ODA Adequate technologie Financiën Informatie management Beveiliging Contracten, vergunningen, licenties en verplichtingen Toegangs- beheer Opname: Het aangeboden digitaaal archiefstuk ADA Technische infrastructuur 56 MARIANNE LOEF, CHANTAL MENTING, SANDER UJZANOVITCH EN ORVILLE MACDONALD HOE TOETS JE EEN E-DEPOT? AMSTERDAMSE ERVARINGEN Strategienota Jaarplan en begroting 2011 Informatie beleidsplan 2010-2014 Integraal Veiligheids plan IT Governance Proces beschrijvingen OTAP Proven Technology Proces Technisch Onderhouds Actualisatie- plan Technisch Applicatie Mastertestplan Business Continuïteitsplan IT Calamiteitenplan Escalatieplan Communicatieplan Implementatie beheer Digitaal Preserverings beleidsplan Enterprise Architectuur Procesarchitectuur Informatiearchitectuur Applicatiearchitectuur Technische Infrastructuur Richtlijn Bestandsformaten Kantoorautomatisering Databases Afbeeldingen Aansprakelijk heidsprocedure Incident management Klachten Opmerkingen Change Advisory Board Metadata Standaard Wijzigings- beheer Impactanalyse Informatie beveiligings plan Contracten WORM Beveiliging Toegangs- beheer door gebruikers groepen De derde fase bestond uit interviews door het auditteam en een demonstratie van de inname- en uitnameprocedures van het e-depot. Daardoor kreeg het beeld, dat oprees uit de documentatie, context en kleur. Uit de gesprekken met het manage ment van het Stadsarchief bleek dat men met het e-depot de stad een oplossing voor de digitale beheerproblemen kon bieden. Daarmee kan het Stadsarchief ook voor de toekomst de nodige (financiële) continuïteit realiseren, inclusief de continuïteit van het e-depot. Daarnaast viel op hoe betrokken het management was bij de praktische invulling van het kwaliteitsdenken en bij de verdere professionalisering van de organisatie Dergelijke achtergrondinformatie is belangrijk geweest in de uiteindelijke oordeels vorming door het auditteam. 57

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 30