nv, coöperatie) en ook in termen van eigendom zijn heel verschillende vormen waar te nemen: van aandeelhouders, van klanten/bewoners zelf, van de profes sionals of de overheid dan wel een private investeerder. En ook de geldstromen verschillen en veranderen bovendien sterk. Denk in dat kader aan de mate waarin er ruimte is voor financiering (al dan niet gekoppeld aan zeggenschap) vanuit de private sector: via sponsoring of schenkingen, maar ook via dochteron dernemingen in alliantievorm met private ondernemingen, contractfinancie ring of eigen bijdragen van klanten als directe of indirecte afnemers. Dat leidt tot heel verschillende en verschuivende publiek-private profielen van 'publieke' instellingen. De Algemene Rekenkamer constateerde daarnaast in 2009 dat het Rijk in toenemen de mate kiest voor privaatrechtelijke relaties met derde partijen voor de uitvoering van beleid. Zo worden beleids- en uitvoeringstaken steeds vaker uitbesteed.10 Een andere belangrijke ontwikkeling is die naar ketensamenwerking. In veel sectoren ontstaat een complex samenstel van door verscheidene bestuurlijke en financiële relaties met elkaar verbonden partijen. Voorbeelden zijn er ook als het gaat om de ontwikkeling van informatiesystemen. Denk bijvoorbeeld aan de (inmiddels opgeheven) stichting EKD.NLvoor de ontwikkeling van het elektronisch kinddossier, of aan Trans Link Systems voor de ontwikkeling van de OV-chipkaart. In dergelijke gevallen is vaak onduidelijk hoe precies de verantwoordelijkheidsverdeling ligt tussen de minister en de betreffende organisatie.11 Als we kijken naar deze vormen van grensvervaging kunnen we stellen dat 'ont- grenzing' een fundamentele ontwikkeling is bij moderne vormen van beleidsuit voering en publieke dienstverlening. Gevolgen voor archivering en informatievoorziening Archivering en toezicht Een goed archief vormt de noodzakelijke grondstof voor de reconstructie van beleids- en besluitvormingsprocessen en van het feitelijk handelen van organisaties. Een toezichthouder kan zijn werk niet goed doen als er geen goede archieven zijn om op terug te vallen. Als informatie niet goed wordt beheerd en onvoldoende aan knopingspunten biedt om tot een goede reconstructie van beleid of van bepaalde gebeurtenissen te komen, zal ook het toezicht zijn lerende en democratische functie niet goed kunnen vervullen. In figuur 2 hebben we de relatie tussen archiveren en toezicht houden inbeeld gebracht. Beleidsevaluaties door departementen of door gemeentelijke diensten zijn alleen mogelijk als er voldoende systematische informatie over de voorbereiding en uitvoe ring van dat beleid beschikbaar is in archieven en dossiers. En ook de democratische controle op politieke besluitvorming is alleen mogelijk als volksvertegenwoordigers 46 Archiveren Toezicht houden een beroep kunnen doen op achterliggende informatie. Een goede archivering kan aldus via de lijn van de informatievoorziening bijdragen aan een lerende overheid en betere democratische controle. Openbare archieven en gegevens die met de Wet openbaarheid van bestuur Wob) in de hand kunnen worden opgevraagd zijn ook een heel direct instrument in handen van kritische burgers of burgers die voor hun rechten opkomen. Ook op die manier draagt een goed informatiebeheer bij aan een goed functionerende democratie.12 Tot slot zijn er de toezichthouders en controleurs zoals de Algemene Rekenkamer die hun werk alleen kunnen uitvoeren bij de gratie van een goede archivering. Ook zij kunnen hun bijdrage aan de lerende en democratische overheid alleen leveren als de basisinformatie voorhanden, betrouwbaar en toegankelijk is. In een onderzoek naar de verkoop van onderdelen van ABN AMRO door de Neder landse staat, dat op verzoek van de Tweede Kamer werd uitgevoerd, liep de Algemene Rekenkamer hier in de praktijk tegenaan. In het rapport staat hierover vermeld: "In de korte doorlooptijd van dit onderzoek hebben zowel het departement als onze overige gesprekspartners zich bereid getoond om voluit medewerking te verlenen. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat wij kennis hebben kunnen nemen van alle voor dit onderzoek relevante informatie. Hierbij speelt behalve de beperkte tijd ook mee dat op het departement een duidelijke inventaris van het digitale en fysieke archiefvan de projectdirectie Bureau Financiële Instellingen (BFI) ontbreekt."13 We moeten gezien het belang van een goede informatievoorziening dus voorkomen dat de archivering wordt meegezogen in de discussie over administratieve lastendruk die we hierboven hebben beschreven onder het kopje 'toverwoorden'. Archivering is immers geen bureaucratische last of hobby van historici maar een wezenlijk instru mentvoor de lerende en democratische overheid. Een instrument dat langs de lijn van de informatievoorziening en de transparantie wezenlijk kan bijdragen aan meer vertrouwen van de burger in het bestuur.14 Archiveringsparadox Parallel aan de hierboven beschreven toezichtparadox zien wij een archiverings paradox. De toenemende roep om meer transparantie, betere controle en meer recht streekse mogelijkheden voorburgers om overheidsinformatie op te vragen, leiden in VERGEZICHT 10 Algemene Rekenkamer, Zicht op veranderingen in financiële relaties tussen Rijk en derden, Den Haag, 2009. 11 Algemene Rekenkamer, Lessen uit ICT-projecten bij de overheid; Deel B, Den Haag, 2008, p. 7-8. MARIE-ANNE VAN DE GRIEK EN COR VAN MONTFORT TOEZICHT HOUDEN EN ARCHIVEREN: BOUWSTENEN VOOR LEREN EN CONTROLEREN Activiteit Informatievoorziening Doel Beheren Leren Reconstrueren Controleren Figuur 2. Archiveren en toezicht houden 12 Zie ook de brief van de minister van OCW en de staatssecretaris van BZK aan de Tweede Kamer van 7 juli 2009: "Door digitalisering kan de overheid relevante informatie voor burgers sneller en actief openbaar maken. Dat levert een duidelijke bijdrage aan het functioneren van ons democratisch bestel." Kamerstukken II, 2008-2009, 29 362, nr. 156, p. 4-5. 13 Algemene Rekenkamer, Verkoop onderdelen ABN AMRO als EC remedy, Den Haag, 2009, p. 12. 14 Zie ook M. van Dijk, Vraaggericht archiveren. De rol van de documentaire informatievoorziening bij de gemeentelijke overheid. Eindscriptie opleiding IDM, Rotterdam, 2007, p. 11-15. 47

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 25