Maar tegelijkertijd is de roep om toezicht luider dan ooit Hier is sprake van een paradox en daarmee een schijnbare tegenstelling omdat de twee onderliggende drijfveren heel goed samen kunnen gaan. De wens van de poli tiek en de samenleving om wat te doen aan de overdaad aan bureaucratie en controle kan heel goed bestaan naast het verlangen naar meer zekerheid en beheersing. 'Toverwoorden' Op de derde plaats zien we dat het debat over toezicht de afgelopen jaren gedomi neerd werd door een aantal 'toverwoorden'.6 Toverwoorden zijn woorden die beeld bepalend zijn in het debat en die, omdat ze een bepaald positief of negatief gevoel opwekken, belangrijke veranderingen versnellen of tegenhouden, maar die ook een zakelijk, op argumenten gebaseerd, publiek debat soms wel heel lastig maken. Toezicht als last Zo werd toezicht, vooral in het bedrijfsleven, de afgelopen jaren in toenemende mate als een administratieve en financiële 'last' ervaren waar te weinig baten tegenover stonden. Dat leidde ertoe dat het kabinet, maar ook de toezichtsector zelf de afgelo pen jaren veel heeft geïnvesteerd in het beter, slimmer en efficiënter organiseren van toezicht. Overal in toezicht- en inspectieland zijn samenwerkingsverbanden ont staan en is nog eens goed gekeken naar de efficiency van het toezicht.7 Aan deze op zichzelf positieve ontwikkeling zit wel een risico. Niemand kan tegen slim en effi ciënt organiseren van toezichtzijn, maar als dat gepaard gaat met een onevenredige korting op budgetten dan kan het voordeel in een nadeel omslaan, want soms heeft de samenleving wel meer te lijden van een tekort aan toezicht door de overheid dan van een teveel daaraan. Systeemtoezicht Een ander 'toverwoord' uit de afgelopen jaren is 'systeemtoezicht'.8 Er is een ontwik keling richting systeemtoezicht zichtbaar, waarbij externe toezichthouders zich meer richten op de kwaliteitssystemen en de interne beheersing van de bedrijfsprocessen bij een organisatie dan op rechtstreekse controle op de werkvloer. De gedachte hierachter is vaak dat naarmate een organisatie de zaken zelf beter op orde heeft, daar minder extern toezicht nodig zal zijn. Vertrouwen Het derde toverwoord is 'vertrouwen'. Het begrip 'vertrouwen' heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het toezichtdebat. Streng en zakelijk toezicht door politici en bestuurders wordt steeds vaker gezien als teken van wantrouwen. En wantrouwen is niet goed en dus is streng en zakelijk toezicht niet goed. De intro ductie van het woord vertrouwen in het toezichtdebat heeft voor veel verwarring gezorgd. Goed beschouwd wordt met vertrouwen in feite 'kleine kans op ontsporing (laag risico)' bedoeld. Met wantrouwen wordt bedoeld: 'grote kans op ontsporing (hoog risico)Maar door de vervanging van het woord 'risico' of 'risicoanalyse' door het woord 'vertrouwen' ontkennen we de zakelijke basis die aan checks and balances in de publieke sfeer ten grondslag ligt. Bij een goed systeem van toezicht en verantwoording gaat het om macht en tegenmacht Bij een goed systeem van toezicht en verantwoording gaat het om macht en tegen macht, om het voorkómen van misstanden, om democratische controle en om prik kels tot presteren. Deze zaken zouden leidend moeten zijn bij het vormgeven van toezicht. Datje daarbij probeert het toezicht zo efficiënt mogelijk vorm te gevenis niet meer dan een kwestie van fatsoen richting de onder toezicht gestelde, maar het is niet de kern van goed toezicht. Vertrouwen is wél aan de orde in de relatie tussen burgers en hun instellingen. We willen als burger erop kunnen vertrouwen dat onze ziekenhuizen en scholen van goede kwaliteit zijn. Een gezonde kritische houding van de toezichthouder tegenover de instellingen waarop hij toezicht houdt, kan helpen om dat vertrouwen van de burger in die instellingen te vergroten (zie figuur 1Door toezicht te plaatsen in de dichotomie van wantrouwen en vertrouwen, van minder last en meer last, is een zakelijke discussie over nut en noodzaak van toezicht en verantwoording heel moei lijk geworden. Vertrouwen: dat is het doel! Instelling -* Samenleving Vertrouwen? Nou nee! Vertrouwen? Jazeker! Inspectie VERGEZICHT 6 Zie bijvoorbeeld www.inspectieloket.nl, Programma Vernieuwing toezicht, 2009. 7 Zie bijvoorbeeld www.inspectieloket.nl. 8 Zie bijvoorbeeld: J-K. Helderman en M. Honingh, Systeemtoezicht. Een onderzoek naar de condities en werking van systeemtoezicht in zes sectoren, Den Haag, 2009; M.A. de Bree, 'Hoe landelijke inspectiediensten omgaan met systeemtoezicht' in Tijdschrift voor toezicht, 2010, nr. 3. 42 MARIE-ANNE VAN DE GRIEK EN COR VAN MONTFORT TOEZICHT HOUDEN EN ARCHIVEREN: BOUWSTENEN VOOR LEREN EN CONTROLEREN Figuur iVertrouwen 43

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 23