1 I Sturen, faciliteren en uitvoeren Information Governance Destellingen De archivaris speelt een rol als steller van kaders en als Information Auditor De Information Auditor speelt een effectieve rol als deze gebruik maakt van voorlichting, kennisdeling, educatie en toetsing Verbeteren en vernieuwen: Kwaliteitsmanagement VERGEZICHT zijn als dat wel zou gebeuren. Een voorbeeld van zo'n inrichting in een Almeerse context, waarbij de informatiebeheerplannen centraal staan, zou kunnen zijn: De informatiebeheerplannen worden samengesteld in de tweede Line of Defense; De plannen zijn input voor de eerste Line of Defense, en kunnen daar gecom bineerd worden met maatregelen op het gebied van facilitair management, Human Resource Management, ICT etc., etc.; De inhoud en de toepassing van de informatiebeheerplannen zijn in de Third Line of Defense object van audit en control op informatiebeheer, onder andere in de context van archieftoezicht. Het schema met diagram 4 geeft weer hoe sturing, facilitering, uitvoering en control van informatiebeheer in een systeem vorm zouden kunnen worden gegeven. Dit schema is samengesteld in de geest van het concept van Three Lines of Defense, maar wijkt in de opzet en terminologie om praktische redenen enigszins af. Het uit gangspunt is dat het management van de beheereenheden verantwoordelijk is voor de sturing en de uitvoering van informatiebeheerprocessen. Tevens zijn zij verant woordelijk voor voldoende facilitering. De sturing, facilitering en uitvoering zijn vervolgens obj eet van kwaliteitszorg, risicomanagement en control van die beheer eenheden. De eerste lijn onderhoudt het informatiebeheerplan en stelt verklaringen op: in control-statements. Faciliteren van beheereenheid Sturen van beheereenheid Bestuurlijk beleid Ambtelijk beleid Informatiemanagement Kwaliteitsmanagement Personeelsmanagement ICT-beheer Uitvoeren in beheereenheid Opname Beheer Beschikbaarstelling le lijn: Risicomanagement, Control en Kwaliteitszorg beheereenheden 2e lijn: Security Officer, Information Auditor, Privacy Officer Extern: IBT (provincie), externe audits (GBA), accountant Diagram 4. Toepassing van Information Governance 34 FRANS SMIT KRIJGEN ARCHIEFINSPECTEURS KIEUWEN? Deze zienswijze past naadloos in de zienswijze van David Bearman over de toekom stige rol van de archivaris:the archivist becomes something of an information auditor, examining plans for systems before their development or acquisition and testing regularly that management requirements, including archival requirements, are being met in the implementation. "28 Deze eerste lijn wordt ondersteund en gecontroleerd door een aantal functionaris sen die ieder vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren: de Security Officer voor wat betreft informatiebeveiliging, de Privacy Officer betreffende bescherming van persoonsgegevens en de Information Auditor (laten we de benaming van Bearman in dit artikel blijven volgen) met betrekking tot duurzaam informatiebeheer. Deze tweede lijn geeft vervolgens input aan externe auditors en aan accountants. Van inspecteur naar Information Auditor De plaats van de gemeentelijke archiefinspecteur in bovenstaand schema is in de tweede lijn. De archiefinspecteur dient voor de gehele gemeentelijke organisatie vast te stellen of het informatiebeheer voldoet aan wet- en regelgeving. Daar houdt echter in de praktijk het werk van deze functionaris niet op. De meerwaarde van de archief inspecteur ligt er vooral in dat deze een bijdrage levert aan de kwaliteitsverbetering van het informatiebeheer van de gemeente. Toezicht is daarbij de formele rol, maar de facto worden voorlichting, kennisdeling en advisering in de organisatie ervaren als belangrijker bijdragen. Het praktijkvoorbeeld in Almere leert dat het manage mentprogramma Informatie op Orde waarschijnlijk niet was gestart als de rol van de archiefinspecteur beperkt was gebleven tot formeel toezicht. Uiteraard is het de uit daging voor deze functionaris om de balans te blijven vinden tussen dat formele toezicht en de actieve participatie in de kwaliteitsverbetering. Het zou daarbij geen kwaad kunnen om de naam van de functionaris te wijzigen, zodat deze meer in lijn komt met de benaming van zijn natuurlijke partners: de privacycommissaris (genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens)29 en de Security Officer (bekend uit ISO 27001).30 Een laatste afslag die in deze verkenning wordt genomen, is die naar het vakgebied kwaliteitsmanagement. Hier gaat het voornamelijk over de methodes die de Information Auditor ter beschikking kunnen staan. In de voorgaande paragraaf is de zorg voor kwaliteit al benoemd als onderdeel van Information Governance. Kwaliteitsmanagement heeft in de 20ste eeuw een enorme vlucht genomen in de industrie en in de zakelijke dienstverlening. Die vlucht is een 28 Bearman, p. 286. 29 Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 62, zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/ geldigheidsdatum_07-05-2012#Hoofdstuk9_Paragraaf2_Artikel62. 30 NEN ISO 27001:2005 - Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen. 35

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 19