Het schema is een zeer compacte weergave van verschillende contexten (de assen) van de omgang van informatie. De assen worden 'gekruist' met verschillende dimen sies (de cirkels). Dat levert dan zestien topics op.19 Deze zijn alle onderzoeksobjecten voor archieftoezicht, zoals in tabel 3 is weergegeven. Het Records Continuum kan net als het 9-vlak zelf gebruikt worden als diagnose- en toetsingsinstrument ('ist') en als beleidsinstrument ('soil'). Het biedt bovendien voor archieftoezicht ook een extra focus binnen het 9-vlak. Toetsing en (de onvermij delijk daarop volgende) diagnose van het informatiemanagement van een organisa tie kunnen op basis van het 9-vlak gebeuren, en daarbinnen toegespitst op de topics van het Records Continuum. Stellingen archieftoezicht bestrijkt alle aspecten van informatiemanagement met focus op het Records Continuum het Records Continuum is daarom een goed concept om bruggen te slaan tussen archivarissen en onder andere informatiemanagers archieftoezicht moet in staat zijn om verbindingen met alle stakeholders van informatiemanagement te onderhouden De kringen van beheersing: Information Governance Bij deze derde afslag wordt de aandacht van het object van toezicht naar de toezicht houder zelf verschoven. Welke organisatorische positie zou deze kunnen innemen in een nieuw landschap? Ging het in de voorgaande paragraaf over informatiemanagement, hier gaat het om informatiebeheersing, ofwel Information Governance. Bij informatiemanagement ligt de nadruk op de effectiviteit van de informatiehuishouding in relatie tot de organisa tiedoelen. Bij informatiebeheersing gaat het om de grip op die informatiehuishou ding. Het gedachtengoed van Information Governance is nauw verbonden met de opkomst van het Corporate Governance-denken dat in de jaren90 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten opgang maakte. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een aantal geruchtmakende zaken, zoals het Enron-schandaal. De nadruk bij Corporate Governance lag aanvankelijk voornamelijk op de financiële aspecten van de organi satie. De laatste jaren is het governancedenken ook ontwikkeld met betrekking tot de informatiehuishouding van organisaties: Information Governance.20 Belangrijke uitgangspunten bij Information Governance zijn: Er moeten algemene normen zijn vastgesteld om te bepalen of een organisatie in control is van zijn informatie; Deze normen moeten gedragen worden door de voornaamste stakeholders; De verantwoordelij kheden voor de implementatie van die normen zijn vast gelegd. Een belangrijke functie in Information Governance is die van de Chief Information Officer (CIO). Deze functionaris dient in het management van de organisatie de eindverantwoordelijkheid te hebben met betrekking tot de realisatie en de hand having van de normen.21 The World According to GARP Het Amerikaanse ARMA International heeft een methode ontwikkeld om te bepalen in hoeverre een organisatie in control is van zijn informatie. ARMA International heeft de methode de naam Information Governance Maturity Model gegeven.22 Het vertrekpunt ligt daarbij in Records Management. Het model gaat echter nog wel vele stappen verder. De bedoeling is dat het model vanuit alle denkbare standpunten in kaart brengt of een organisatie grip heeft op zijn informatie. Het vertrekpunt daarbij is een normenset voor Information Governance: de Generally Accepted Recordkeeping Principles, kortweg GARP genoemd. Er moeten algemene normen zijn vastgesteld om te bepalen of een organisatie in control is van zijn informatie VERGEZICHT As Cirkel Topic Weergave gebeurtenissen (evidential axis) Creatie (creation) Vastleggen (capture) Gebruik (organise) Hergebruik (pluralise) Registratie Bewijsvoering Individueel en organisatiegeheugen Collectief geheugen Transacties (transactional axis) Creatie (creation) Vastleggen (capture) Gebruik (organise) Hergebruik (pluralise) Actie Activiteit Functie Doel Domeinen (identity axis) Creatie (creation) Vastleggen (capture) Gebruik (organise) Hergebruik (pluralise) Actor Organisatieonderdeel Organisatie Institutie Archieffunctie (recordkeeping axis) Creatie (creation) Vastleggen (capture) Gebruik (organise) Hergebruik (pluralise) Document Dossier/serie Archief Archieven Tabel 3: Onderzoeksobjecten voor archieftoezicht 19 Gebaseerd op http://labyrinth.rienkjonker.nl/albumRecordscontinuum. 28 FRANS SMIT KRIJGEN ARCHIEFINSPECTEURS KIEUWEN? 20 Recentelijk is Information Governance ook in het DLM Forum als speerpunt benoemd, mede op basis van Moreq2010, zie http://www.dlmforum.eu/ e.v. 21 De praktijk leert helaas vaak dat CIO's zich nog teveel bezighouden met technologie (de rechterkant van het 9-vlak) en te weinig met de informatie zelf (de midden-kolom van het 9-vlak). 22 Zie http://www.arma.org/garp/metrics.cfm e.v. 29

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 16