De verbindingen tussen de verschillende domeinen kunnen gebruikt worden door de archief toezichthouder om vragen te stellen over het informatiebeheer van een organisatie. In tabel 2 volgen enkele voorbeelden. Voor iedere vraag kan een archief inspecteur een kader opstellen om het antwoord te wegen en om op basis daarvan een diagnose en effectieve aanbevelingen op te stellen. Als archieftoezicht in alle domeinen en verbindingen een rol heeft dan houdt dat in dat de inspecteur met een enorme hoeveelheid functionarissen te maken krijgt. Denk aan informatie-architecten, ICT-architecten, softwareontwikkelaars, leveran ciers van hardware, informatiedienstverleners, kwaliteitsmanagers, strategisch beleidsadviseurs, ontwerpers, proceseigenaren, procesverantwoordelijken, bestuur ders, afdelingsmanagers, informatiebeheerders als DIV-ers en archivarissen, opleidingsmanagers, security officers, juridische adviseurs, applicatiebeheerders, functioneel beheerders, accountants, controllers, auditors, risicomanagers, medewerkers facilitaire zaken etc., etc. Het lijkt erop dat de enorme hoeveelheid rollen, en de enorme overlap in die rollen, een afspiegeling is van de (hopelijk niet vergeefse) moeite die organisaties zich getroosten om grip op informatie te krijgen en te houden. Een inspecteur komt eigenlijk in alle vlakken en in alle verbindingen in het 9-vlak onderwerpen tegen die object van inspectie zijn. Een inspecteur moet daarom in staat zijn om ieders bij drage aan de kwaliteit van informatiebeheer naar waarde te schatten. Daarbij komt de inspecteur dicht in de buurt van Bearman' s nieuwe rol van de archivaris (daarover later meer). Het Records Continuum: extra focus binnen informatiemanagement Het 9-vlak biedt ook de mogelijkheid om op een heldere manier de werelden van informatiemanagement en archivistiek met elkaar te verbinden. Het Records Continuum is een archivistisch concept dat uitstekend past in het vlak van het richten van informatie en communicatie. In 9-vlak termen: midden-boven. Het Records Continuum is dus een basis voor informatiebeleid. Het Records Continuum heeft als uitgangspunt dat informatie na vastlegging in verschillende dimensies verschillende functies kan hebben. Die informatie dient echter altijd vanaf het moment van vastlegging dusdanig beheerd te worden dat essentiële kenmerken behouden blijven. Het 'recordkeeping regime' is er altijd voor bedoeld om de essentiële kenmerken van informatie te behouden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om kernwaarden als context, authenticiteit en integriteit.16 Ongeacht het geldende 'recordkeeping regime', dus bijvoorbeeld ongeacht of archiefbescheiden zijn overgebracht of niet, moet de vastgelegde kennis opnieuw gecommuniceerd kunnen worden met behoud van die kernwaarden. Het schema in diagram 2 geeft de essentie van het Records Continuum weer. De visuele waarde van het schema ligt onder andere in het doorbreken van een lineair perspectief op archiefbeheer. Informatie kent volgens het Records Continuum geen 'levenscyclus'Daarmee wordt met het uitgangspunt gebroken dat informatie in verschillende 'fases' of in verschillende 'recordkeeping regimes' verschillend beheerd zou moeten worden.17 Evidential Axis Dimension 1 CREATE Dimension 2 CAPTURE Organisation Identity Axis Transactional Axis Dimension 4 PLURALISE Dimension 3 ORGANISE Recordkeeping Axis VERGEZICHT Verbinding Voorbeeld Richten business - Inrichten business Inrichten business - Inrichten Informatie Inrichten business - Verrichten business Richten Informatie - Inrichten Informatie Inrichten informatie - Verrichten informatie Richten informatie - Richten technologie Inrichten technologie - Inrichten Informatie Verrichten technologie - Verrichten informatie Indien de organisatie overheidshandelingen verricht, is ze dan ook voorzien van de mensen, middelen en maatregelen om compliant te zijn op het gebied van informatiebeheer? Wordt het kwaliteitssysteem dusdanig geïmplementeerd dat de inrichting van de informatiehuishouding voldoet aan de wettelijke eisen? Zijn er voldoende middelen om informatiedienstverlening te waarborgen? Worden de visie en het beleid op het gebied van informatie beheer vertaald naar een informatie-architectuur en informatie standaarden? Leidt de inrichting van de informatiehuishouding tot een correcte uitvoering van het informatiebeheer? Zijn het informatiebeleid en het ICT-beleid doelmatig op elkaar afgestemd? Zijn databases dusdanig ontworpen en in gebruik dat voldaan wordt aan het toepassingsprofiel voor metadata? Functioneren de software en de infrastructuur dusdanig dat de informatieprocessen effectief ondersteund worden? Tabel 2: Voorbeelden Verbindingen tussen domeinen 16 Deze hele korte samenvatting is voornamelijk gebaseerd op http://www.archivists.org/glossary/term_ details. asp?DefinitionKey=2380. 26 FRANS SMIT KRIJGEN ARCHIEFINSPECTEURS KIEUWEN? Organisational/ VVcréèo, Mual^^ Memory H^epreset itational Acto(s) Ats Institution Functions Purposes 'it(s) XArchivajy Document Records Archive, Archives Diagram 2. Schema van het Records Continuum 18 17 Er kan wel sprake zijn van een 'levenscyclus' van beheeromgevingen van informatie. Als de informatie van een beheeromgeving wordt omgezet naar een andere, dan is er sprake van een einde en een begin van dat informatiebeheer. 18 Afbeelding afkomstig van: http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/ recordscontinuum-fuppl.html. 27

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 15