Informatie werkt samen, elimineert obstakels en wisselt van mechanische en biologische informatiedragers De archiefinspecteur dient ertoe bij te dragen dat kennis later en elders opnieuw gecommuniceerd kan worden volgens een van tevoren bepaald kwaliteitsniveau. De archiefinspecteur moet er ook aan bijdragen dat juist niet kan gebeuren dat de maatschappij verlangt dat vastgelegde informatie vernietigd moet worden. In de digitale wereld, en in de lijn van het betoog van James Gleick, is dat vernietigen overigens erg lastig geworden. Informatie heeft zoveel mogelijkheden om voort te bestaan dat vernietiging nauwelijks meer gegarandeerd kan worden. Informatie gaat zijn glazen, onnavolgbare gang en vindt steeds minder obstakels en controlemoge lijkheden op zijn weg. Het is als water dat stroomt waar het niet gaan kan. In die nieuwe situatie moeten traditionele betrokkenen als beheerders en toezicht houders hun bestaansreden opnieuw aantonen. In de volgende paragrafen wordt gepoogd om toezichthouders daarin te helpen en te voorzien van inzichten uit andere vakgebieden. De stellingen: Informatie is een activiteit die, eenmaal vastgelegd, zich moeilijk meer laat stoppen. Alle professionals moeten in de infosphere hun bestaansreden aantonen. Inclusief toezichthouders. Informatiemanagement en het Records Continuum De tweede afslag die genomen wordt, gaat over informatiemanagement. Dat is het geheel van beleid, maatregelen en uitvoering ten aanzien van creatie, verwerking, beheer en gebruik van informatie in een organisatie. En dan met name: ten aanzien van de relaties tussen die onderwerpen. Door middel van informatiemanagement proberen organisaties informatie opti maal in te zetten in hun werkprocessen. Een in Nederland steeds vaker gebruikte methode voor informatiemanagement is het Amsterdams 9-vlak.15 Het 9-vlakis een instrument voor analyse en voor beleidsbepaling. Het bestaat uit domeinen en uit de verbindingen daartussen. Het doel van informatiemanagement volgens dit model bestaat uit het optimaliseren van de kwaliteit van de verbindingen. In het 9-vlak worden de domeinen Business, Informatie en Communicatie, en Technologie onderscheiden. Ieder domein kent een strategisch (richten), een tactisch (inrich ten) en een uitvoerend (verrichten) niveau. De kracht van het 9-vlak ligt in de schei ding van informatie en technologie. Business heeft informatie nodig om te kunnen functioneren. Technologie kan dat mogelijk maken. Als analyse-instrument heeft het 9-vlak zich inmiddels ruim bewezen. Het wordt in veel opleidingen voor informatiemanagement gebruikt. Er zijn bedrijven die door middel van het 9-vlak beschrijven welke diensten zij kunnen leveren. Het loont daarom de moeite om te bepalen in welke domeinen en verbindingen archieftoezicht een rol zou moeten spelen. Op die manier wordt het mogelijk om te bepalen waar archieftoezicht zich tegenwoordig mee bezig dient te houden. Bijgaand schema met een aantal voorbeelden maakt duidelijk dat archieftoezicht houders zich met feitelijk alle vlakken en verbindingen in het model bezig dienen te houden. VERGEZICHT 15 Zie onder andere Rik Maes, Informatiemanagement in kaart gebracht, PrimaVera Working Paper, Universiteit van Amsterdam, Department of Information Management, Amsterdam, 2003. 24 FRANS SMIT KRIJGEN ARCHIEFINSPECTEURS KIEUWEN? Richten (strategisch) Inrichten (Taktisch) Business Informatie Communicatie Technologie Verrichten (Uitvoerend) Diagram i. het 9-vlak Domein 9-vlak Voorbeelden Richten van business Inrichten van business Verrichten van de business Richten van informatie en communicatie Inrichten van informatie en communicatie Verrichten van informatie en communicatie Richten van technologie Inrichten van technologie De missie en visie van de organisatie en de plaats die informatie beheer daarin krijgt De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel en benodigde middelen; de aanwezigheid van processen en procedures Informatiedienstverlening uit, en op basis van, archief De visie op en strategie voor informatiebeheer en compliance; de visie op whereabouts en op gebruik social media; de randvoor waarden aan informatie-architectuur De inrichting van de informatie-architectuur; de inrichting van het metadataschema: toepassingsprofiel; de inrichting van beheerprocessen Opnemen, beheren, beschikbaar stellen van informatie Het beleid t.a.v. open source en t.a.v. de kwaliteit van opslag media, software en hardware De toepassing van gecertificeerde software, de inrichting van de ICT-architectuur, de toepassing van open bestandsformaten, het gebruik van cloudoplossingen Verrichten van technologie Het beheer van software, hardware en opslagmedia t.b. v. opnemen, beheren en beschikbaar stellen archief Tabel iVoorbeelden 9-vlaks domeinen 25

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 14