BIJLAGE Prof.dr. Cor van Montfort 1961is projectleider bij de Algemene Rekenkamer, visiting profes sor bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en bijzonder hoogleraar 'goed bestuur en publiek-private arrangementen' aan de Universiteit van Tilburg. Hij doet onder andere onder zoek naar toezicht, publieke verantwoording en naar publiek-private vermenging en samenwerking. Hij was ook voorzitter van governancecommissies in het Hoger Onderwij s en in de kinderopvang. E-mail: C.vanMontfort@rekenkamer.nl Jeroen van Oss (1964) is medewerker Archiefinspectie bij het Stadsarchief Rotterdam (2003- 2007/2010-heden)Van 2007 tot en met 2010 was hij gemeentearchivaris van Utrecht en hoofd archiefinspectie bij Het Utrechts Archief. Hij is lid van de werkgroepen Kwaliteitsmodel Archief inspectie en Positionering Archiefinspectie van BRAIN en lid van de Adviescommissie Archieven van de VNG. Hij hield zich voor het Stadsarchief Rotterdam en het consortium van RHC's en Nationaal Archiefbezig met de (voorbereiding van de) implementatie van hete-depot. Recentelijk is hij betrokken bij de vorming van het Expertisecentrum Informatiebeheer van de gemeente Rotterdam. E-mail: j.vanoss@gar.rotterdam.nl Mr. Dr. Tjeerd Schiphof (1957) specialiseerde zich in de juridische aspecten van media, kunst en cultuur. Sinds 2008 is hij als universitair docent verbonden aan de leerstoelgroep Archief- en informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Hij is lid van de redactie van het Handboek Cultuurbeleid. Meer informatie: http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/ medewerkers/content/s/c/t.a.schiphof/t.a.schiphof.html. E-mail: T.A.Schiphof@uva.nl Dr. Frans Scholten (1946) was onder meer werkzaam als gemeentearchivaris van Zutphen en provinciaal archiefinspecteur in Gelderland. In 198 9 promoveerde hij op een proefschrift over mili taire topografische kaarten en stadsplattegronden uit de periode vóór 1795. Inmiddels is hij gepen sioneerd en publiceert regelmatig over onderwerpen op het gebied van historische cartografie, geografie en vestingbouw. E-mail: fwjscholten@gmail.com Jacqueline Schuurman Hess 196 5heeft een ruime ervaring op het gebied van informatie beheer. Na een start in het bibliotheekwezen en een vervolg in de documentaire informatievoorzie ning is zij sinds 2003 werkzaam als archiefinspecteur in de gemeente Rotterdam. Ter verbreding van haar kennis en vaardigheden heeft zij onder meer de post-hbo-opleiding Internal Auditing gevolgd. Zij levert bijdragen aan diverse landelijke werkgroepen op het vlak van inspectie en informatiebe heer. Daarnaast inspireert zij menig collega om de hardloopschoenen aan te trekken. E-mail: ja.schuurmanhess@Rotterdam.nl Drs. Frans Smit (1963) is historicus. Hij heeft gedurende 2 5 jaar brede ervaring opgedaan als informatie- en ICT-professional, beleidsadviseur en manager. Van 1997 tot 2007 werkte hij bij het Stadsarchief Amsterdam. Daar heeft hij archiefbeheer- en ontsluitingssystemen ontworpen en geïmplementeerd, waardoor het Stadsarchief Amsterdam een stevig fundament kreeg voor het digitaal beheren van archieven en collecties. Sinds 2010 is hij archiefinspecteur van de Gemeente Almere. Hij is tevens zelfstandig adviseur en onderzoeker. Hij is lid van diverse landelijke werk groepen over informatiemanagement en over duurzaam informatiebeheer, bijvoorbeeld met betrek king tot de B aseline Informatiehuishouding voor Gemeenten, het archiefbeheer van audiovisuele gemeenteraadsverslagen en de archivering van digitale ruimtelijke plannen. Hij publiceert en presenteert regelmatig. Hij heeft presentaties en workshops gegeven op nationale en internationale congressen, onder andere bij het Nationaal Archief van Indonesië te Djakarta. E-mail: info@fpsmit.nl 226 OVER DE AUTEURS EN REDACTEUREN Sander Ujzanovitch (1968) werkt bij de afdeling Archief- en collectiebeheer van het Stadsarchief Amsterdam en is daar hoofd van de sectie Digitaal Beheer. E-mail: SUjzanovitch@stadsarchief.amsterdam.nl Bennie te Vaarwerk (1958) is sinds 1 januari 2013 Interbestuurlijk Toezichthouder Archieven en werkzaam bij de afdeling Kwaliteit Openbaar Bestuur, team Interbestuurlijk Toezicht van de provin cie Gelderland. E-mail: b.te.vaarwerk@gelderland.nl Drs. Hans Waalwijk (1960) is sinds 2001 docent en onderzoeker archivistiek, eerst aan de Archiefschool, na 2009 aan de Hogeschool voor Amsterdam. Van 198 5 tot 2001 was hij werkzaam als archivaris bij De Nederlandsche Bank NV. Hij is lid van de Section on Archival Education van de Internationale Archiefraad ICA)heeft zitting in de normcommissie Informatie- en archief- management van het Nederlands Normalisatie Instituut NEN en is lid van de redactie van het Handboek archiefbeheer in de praktijk. Van 2004 tot 2013 was hij bestuurslid van de Stichting Archiefpublicaties. Hij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1991) en archief wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam (2000). E-mail: h.waalwijk@hva.nl Werkgroep Kwaliteitsmodel Archiefinspectie bestaat op dit moment uit: Annemieke Adema, Jan Beens, Peter Diebeis, Arnoud Glaudemans, Marius Jansen, Jeroen van Oss en Frans Smit. In het verleden hebben Roland Bisscheroux en Stinie Francke ook deelgenomen aan bijeenkomsten van de WKA. 227

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 115