BIJLAGE Drs. Jetze Dijkstra (1953) is sinds 1986 provinciaal archiefinspecteur in Groningen en vanaf 1992 tevens in Fryslan en Drenthe. Daarvoor werkte hij bij de Centrale Archief Selectiedienst in Winschoten en bij regionale ziekenfondsen. Bij het LOPAI is hij secretaris. E-mail: jetze.dijkstra@fryslan.nl Drs. Lolke Folkertsma 19 52studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds 1980 is hij werkzaam bij de provincie Overijssel, waar hij zich eerder bezig hield met vraag stukken op het gebied van de openbare veiligheid, bestuurlijke organisatie en externe betrekkingen. Begin 2007 werd hij benoemd tot adjunct-archiefinspecteur. Na het voltooien van zijn opleiding archivistiek B aan de Hogeschool van Amsterdam werd hij op 1 juli 2010 benoemd tot archief inspecteur. In 2012 werd hij tevens aangesteld als provinciearchivaris in Overijssel. E-mail: l.folkertsma@overijssel.nl Stinie Francke (1955) werkt sinds 2003 als archiefinspecteur bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem. In 2011 volgde zij de opleiding Internal Auditing aan de Haagse Hogeschool. E-mail: stinie.francke@noord-hollandsarchief.nl Arnoud Glaudemans (1968) is sinds medio 2009 werkzaam als archiefinspecteur bij het Streek archief Gooi en Vechtstreek te Hilversum. Na een studie Wijsbegeerte en enige jaren onderzoek op dat gebied gooide hij in 199 5 het roer om en begon een tweede studie, Informatiedienstverlening en -management (IDM, nu anders genoemd) en de toenmalige Archiefschool. Tot 2009 was hij vooral werkzaam op het gebied van bewerking van historische archieven, onder andere bij De Nederland- sche Bank. Thans is hij naast archiefinspecteur ook werkzaam als docent bij SOD-opleidingen en is hij lid van de VNG Adviescommissie archieven. E-mail: a.glaudemans@hilversum.nl Drs. Marie-Anne van de Griek (1969) heeft na haar studie geschiedenis en opleiding Archi vistiek onder meer gewerkt bij het Nationaal Archief en de Erfgoedinspectie. Sinds 2006 is ze senior onderzoeker bij de afdeling Publiek-private sector van de Algemene Rekenkamer, waar ze zich bezighoudt met vraagstukken van toezicht op semi-publieke organisaties. E-mail: M.vandeGriek@rekenkamer.nl Dr. Jan Hakvoort (1940) is verbonden als hoofddocent aan de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in methoden en technieken van bestuurs kundig onderzoek. Hij publiceert met enige regelmaat samen met Dr. Henk Klaassen over bedrijfs voeringtechnieken voor de overheid en de non-profit sector. Hij is lid van de rekenkamer Capelle aan den IJssel en lid van de rekenkamercommissie Krimpen aan den IJssel. E-Mail: Hakvoort@fsw.eur.nl Drs. Paul Huismans (1959) is sinds 1987 voorODRP (nu: Doxis) actiefin de archieven op diverse plaatsen in het land, aanvankelijk in de bewerking van dynamische en semi-statische, later juist van statische archieven. Van 1997 tot 2006 was hij werkzaam als hoofd Externe Dienstver lening van het Regionaal Archief Rivierenland en daarna als relatiebeheerder en archiefinspecteur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Vanaf 2011 wordt deze functie gecombi neerd met die van medewerker Projectenbureau van het BHIC. E-mail: p.huismansl54@gmail.com Marius Jansen (1956) is vanaf 1989 werkzaam inde archiefwereld. Vanuit het Streekarchief het Kwartier van Oisterwijk heeft hij veel ervaring opgedaan in de dynamische archiefomgeving en is betrokken geweest bij de uitvoering en advisering ten aanzien van de dossiervorming, -ordening, en vernietigingsvraagstukken, alsmede de overdrachtsvoorbereiding. Vanaf 1999 is hij werkzaam als 224 OVER DE AUTEURS EN REDACTEUREN archiefinspecteur voor de gemeente Tilburg en voor het werkgebied van het Regionaal Archief Tilburg 12 gemeenten)Hij is lid van de werkgroep Landelijk Kwaliteitsmodel Archiefinspectie. E-mail: marius.jansen@tilburg.nl Dr. Henk Klaassen (1950) is verbonden als hoofddocent economie aan de opleiding Bestuurs kunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in financieel management voor de publieke sector. Hij publiceert met enige regelmaat samen met Dr. Jan Hakvoort over bedrijfsvoe ringtechnieken voor de overheid en de non-profit sector. Hij is hoofdredacteur van TPC, Tijdschrift voor public governance, audit en control. E-mailadres: klaassen@fsw.eur.nl Ingmar Koch (1974) was 36 toen hij samen met Paul Huismans een artikel over het gebruik van checklists schreef. Hij studeerde Nederlands en Archiefwetenschap en doet nu iets met toezicht en archieven bij de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast bemoeit hij zich met van alles en nog wat in het bestuur van de KVAN, de redactie van Archiefbeheer in de praktijk, de Archiefraad van het FelixArchief en Archief 2.0. Op zijn eigen blog (Ingmar bladert en schrijft) zeurt hij als een echte Meneer Aart over alles dat hem niet zint. E-mail: ingmariokoch@gmail.com Geert Luykx (1971) is werkzaam bij Historisch Goud, erfgoedcentrum van de gemeente Heerlen, bestaande uit Kasteel Hoensbroek, het Thermenmusuem en Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis. Sinds 2005 is hij werkzaam als archiefinspecteur voor de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal en sinds 2011 tevens voor Sittard- Geleen. Daarnaast is hij afdelingshoofd Beheer en Behoud van Historisch Goud. Hij is bovendien als cursusdocent verbonden aan de Archiefschool. E-mail: g.luykx@historischgoud.nl Joost van Koutrik (1979) is sinds augustus 2013 coördinator archiefinspectie en plaatsvervan gend archivaris bij Het Utrechts Archief. Daarvoor was hij adviseur bij VHIC en beleidsmedewerker documentaire informatievoorziening bij de gemeente Ermelo. E-mail: v.j.vankoutrik@gmail.com Marianne Loef is provinciaal archiefinspecteur in Noord-Holland en heeft in die hoedanigheid veel praktische ervaring met het toetsen van digitaal archiefbeheer. Zij was voorzitter van het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecteurs en van de landelijke werkgroepen die de toets instrumenten ED3 (Eisen Duurzaam Digitaal Depot) en RODIN (Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer) opstelden. Over dit onderwerp geeft zij lezingen en presentaties en schreef zij diverse artikelen. Zieookwww.lopai.nl. E-mail: LOEFM@Noord-Holland.nl Orville Mac Donald MSc (1981) is een young professional met een informatiekundige achter grond. Hij is sinds 2010 werkzaam in de functie van medewerker standaarden en richtlijnen bij het Stadsarchief Amsterdam. In die rol is hij onder andere verantwoordelijk voor de Amsterdamse metadatastandaard. Daarnaast geeft hij in het land presentaties en seminars over het Amsterdamse E-depot. E-mail: OMacDonald@stadsarchief.amsterdam.nl Chantal Menting MA (1979) is na afronding van haar opleiding Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in 200 5 haar loopbaan begonnen bij een detacheringsbureau op het gebied van archiefbewerking, waarin ze uitgroeide tot senior informatiespecialist. In 2008 maakte ze de overstap naar een gecombineerde instelling van archief, bibliotheek en museum als archivaris en begeleider van vrijwilligers. Sinds april 2010 is zij adjunct provinciaal archiefinspecteur bij de provincie Flevoland. In het kader van de randstadsamenwerking tussen de archiefinspecties, heeft zij meegewerkt aan het toetsen van het E-depot van het Stadsarchief Amsterdam. E-mail: chantal.menting@flevoland.nl 225

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 114