Professionaliseren door op te leiden Het opstellen en toepassen van methoden, strategieën en praktische tools is niet voldoende voor vergaande professionalisering van het vakgebied. Het opleiden en de bijscholing is hier een belangrijk onderdeel van. Door middel van workshops en presentaties wil de WKA de producten promoten en deze gezamenlijk met het veld verbeteren. Maar ook dit is niet genoeg. Het is prettig om te merken dat er op dit moment verschillende initiatieven ontstaan met betrekking tot de professionalise ring van de archiefinspectie. Zoals de in-company opleiding die BRAIN nu aanbiedt voor archiefinspecteurs. In het verleden is door verschillende inspecteurs de opleiding Operational Auditing aan de Haagse Hogeschool gevolgd. Mede door het enthousiasme en de aantoonbare meerwaarde van het geleerde heeft BRAIN besloten om samen te gaan werken met de Haagse Hogeschool en is deze opleiding in 2012-2013 als een in-company opleiding gegeven. 16 archiefinspecteurs zijn in september 2012 van start gegaan. De auteurs van dit artikel zijn erg benieuwd naar de bevindingen van deze groep en willen in de toekomst ook graag met deze opgeleide archiefinspecteurs samenwerken om het geleerde in de praktijk te brengen en andere instrumenten te verbeteren. Op die manier kunnen er weer stappen gezet worden naar een verbeterd kwaliteits model voor de archiefinspectie. Instrumenten voor de inspectie, op weg naar een roadmap In het bovenstaande zijn de eerste producten van de WKA besproken. Deze zijn grotendeels nog theoretisch van aard en zijn (op de zeven vragen aan de gemeente secretaris na) niet direct toepasbaar. Het kunnen toepassen van de theorie is het makkelijkste als daar instrumenten voor zijn ontwikkeld. Hier heeft de WKA zich tot nu toe zijdelings mee bezig gehouden. Een voorbeeld van een dergelijk instrument is bijvoorbeeld een formulier voor de KPI's. Aan het verbeteren van formulieren voor de KPI's wordt nu door een werkgroep van de VNG hard gewerkt. In het najaar van 2013 worden deze verbeteringen gepresenteerd. Het KPI-formulier en de reacties daarop hebben ons gewezen op het nut en de nood zaak van praktische instrumenten die zo vanuit de kast naar een inspectie kunnen worden meegenomen. De taak van de WKA is in de toekomst dan ook om dit soort instrumenten te (laten) ontwikkelen. De WKA kan dienen als een toetsing voor instrumenten die passen binnen het procesmodel en het manifest voor het kwaliteitsmodel onderschrijven. Veel instrumenten zijn hier al voor ontwikkeld, andere moeten ontwikkeld worden. Op 2 april 2012 op de dag van de Inspectie van BRAIN is hiervoor een inventarisatie gehouden. Alle deelnemende inspecteurs hebben op het procesmodel aangegeven, welke tools ze bij welke stap willen gebruiken. Dit is voor de WKA nuttige input geweest. Besloten is om deze instrumenten te gaan verzamelen en deze ook weer onder belanghebbenden te verspreiden. Het voornemen is om deze vanaf het najaar van 2013 onder andere via de website van BRAIN te verspreiden. Door deze inventarisatie is ook duidelijk geworden, welke instrumenten er nu ontwikkeld moeten worden. Daarmee zijn we gekomen tot een verlanglijst. Op deze verlanglijst staan de volgende producten: Planning: Modelauditbrief aan gemeentesecretaris of directeur Model plan van Aanpak Vooronderzoek: Voorbeeld van een referentiemodel Leidraad voor een vooronderzoek Veldwerk: Praktische invultool voor de NEN 2082 RODIN /ED3 Baseline en alle andere kwaliteitsinstrumenten. Kengetallen voor kwaliteit en kwantiteit van personeel Een alternatieve versie van de 7 vragen aan de gemeentesecretaris, meer gericht op het wekken van interesse en betrokkenheid Modelvragenlijsten per doelgroep Kennisbank met checklists voor: -Archiefruimten -Quickscans -Toepassing Metadata Rapportage: Formats voor inspectierapporten; KPI rapportage tooi Formats voor visuele presentaties van inspectierapport, zoals in Prezi. Evaluatie: Set criteria voor evaluatie van de inspectie Formats voor inspectiejaarverslagen; Follow-up: Format voor een tabel met verbeterpunten met ruimte voor reactie van de geïnspecteerde Model voor een interventieladder. In de komende jaren wil de WKA de eerste aanzetten laten uitgroeien tot een volwaardig kwaliteitsmodel, waarin de gedachten en producten van veel archief- inspecteurs verwerkt zijn. Het is dus voor een groot deel aan de beroepsgroep om het kwaliteitsmodel te verrijken. Een van de ideeën die de WKA heeft, is om een Handboek Archieftoezicht samen te stellen op basis van het kwaliteitsmodel. Idealiter zou dit een product moeten zijn voorzien van een stempel van de archiefsector. Op die manier kan de sector een inhoudelijk, methodologisch visitekaartje afgeven aanverwante disciplines, zoals (corporate) governance, accounting en control. Tot slot willen wij de oproep aan het begin van dit artikel herhalen. Mocht u instru menten hebben die aansluiten bij de methodiek van het procesmodel, deel deze dan met ons. Ook als u een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van een (generiek) instrument, horen wij dat heel graag. Als archiefinspecteurs lijkt het ons belangrijk om voorstander te zijn van het goed gejat-principe PROFESSIONALISERING 220 WERKGROEP KWALITEITSMODEL ARCHIEFINSPECTIE PROFESSIONALISEREN ARCHIEFINSPECTIE: BETER GOED GEJAT DAN SLECHT BEDACHT! 221

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 112