Archief inspecteurs Compliance en efficiency De aanbevelingen hebben altijd betrekking op de rechtmatigheid of op de doelmatigheid van de omgang met het archief van de gemeente. Het gaat om compliance en om efficiency. Deze twee entiteiten samen bepalen de kwaliteit. Kwaliteitszorg van overheidsinformatie is een actueel thema. Dat komt door de digitalisering van de maatschappijArchieven zijn, of worden, digitaal. Dat geeft een geheel nieuwe dimensie aan de omgang met informatie en aan het toezicht daarop. Kwaliteitszorg als vak is daarnaast ook zeer sterk in beweging. Deze beide ontwikkelingen hebben grote invloed op het belang en op de inhoud van het werk van archiefinspecteurs. Archiefinspecteurs waken over de kwaliteit van archieven van de overheid. Maar op welke manier doen zij dat en welke hulpmiddelen hebben ze daar voor? Dat verschilt enorm. Bij veel gemeenten is geen sprake van archief inspectie. En bij gemeenten waar wel regelmatig een inspectie plaatsvindt, wordt vaak gebruik gemaakt van methodes die zelf ontwikkeld zijn. Daardoor kunnen de resultaten van de inspecties nogal verschillen. Daarbij komt nog dat gemeentelijke archiefinspecteurs hoogstwaarschijnlijk binnenkort nog meer op hun bordje gaan krijgen. Wat precies gaat gebeuren is nog ongewis maar duidelijk is wel dat veel gaat veranderen in de positie en de rol van de inspecteurs en daarmee in de reikwijdte van hun werk. Daarom is nu het initiatief genomen om een kwaliteitsmodel te ontwikkelen dat iedere gemeente in staat moet stellen om op een gelijke manier de kwaliteit van de informatiehuishouding te toetsen. De ruggengraat van het kwaliteitsmodel is een procesmodel, gebaseerd op de methodiek van operational auditing, waarin de stappen van een inspectie worden beschreven. Per stap worden instrumenten meegeleverd om de inspectie op praktisch niveau uit te (laten) voeren. Onze bedoeling is dat in de komende j aren steeds meer instrumenten beschikbaar worden gesteld.5 Het procesmodel zal gebaseerd worden op een gedegen en zeer gangbare kwaliteitszorgmethode. Daarmee kan zonder problemen aangesloten worden op populaire kwaliteitsmodellen als INK. Het bevat elementen als: referen tiekader, toetsingsinstrumenten, diagnosetools en manieren om effectief aanbevelingen te doen. Bijvoorbeeld in de vorm van risicoanalyses en aanbev olen maatregelen. Het zal daarin aansluiten bij methoden en technieken die gebruikelijk zijn bij operational auditing en risicomanagement. Onze bedoeling is dat BRAIN over vijf jaar een volwaardige methode bezit, die gebruikt wordt door de meerderheid van de Nederlandse gemeenten, die daardoor bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van onze informatie huishouding en daarmee ook bijdraagt aan de verbetering van het imago van de archiefinspectie. Die methode leidt niet alleen tot verbetering van de informatiehuishouding van een individuele gemeente, maar ook tot bench marks, waardoor de kwaliteit van gemeenten vergelijkbaar wordt. Bovendien biedt BRAIN hierbij een instrumentarium aan, waarmee kan worden aan gesloten bij standaarden voor gemeentelijke informatiehuishouding, zoals de onlangs ontwikkelde Baseline Informatievoorziening Gemeenten. Centraal bij: kwaliteit en omgang met archieven Aanbevelingen voor rechtmatigheid en doelmatigheid Zeven vragen aan de gemeentesecretaris Tijdens een inspectie is de gemeentesecretaris een van de belangrijkste gespreks partners, die op de juiste manier benaderd moet worden. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. WKA heeft een zevental vragen opgesteld die aan de gemeentesecretaris of een andere ambtelijk eindverantwoordelijke gesteld kunnen worden. Deze vragen gaan globaal in op de archief- en informatiefunctie. Op 28 november 2011, tijdens de kwaliteitsdag van BRAIN, is de eerste versie van deze vragenlijst gepresenteerd en is er tijdens een workshop feedback gevraagd. Meer dan veertig inspecteurs hebben op dat moment hun visie en mogelijke gewenste antwoorden op de vragen gegeven. Op basis van deze input is er een tweede versie van de lijst met zeven vragen samengesteld met daarbij een aantal deelvragen. Deze versie is in het kader '7 vragen' opgenomen.6 Tijdens de workshop zijn deze zeven vragen ook geplot op het INK model om ze te plaatsen in een model dat voor de gemeentesecretaris als bekend kan worden veron dersteld. Opmerkelijk is dat de meeste vragen door de verschillende werkgroepen op dezelfde plek gelegd werden. Zie hiervoor afbeelding 2. PROFESSIONALISERING 5 In 2012 werden drie producten opgeleverd: het procesmodel, een lijst met 'Zeven fundamentele vragen' en een quick scan. De instrumenten moeten voor de stakeholders (bijvoorbeeld een gemeentelijke bestuurder, een gemeentesecretaris, een CIO) als herkenbaar, nuttig en bruikbaar worden ervaren. 214 WERKGROEP KWALITEITSMODEL ARCHIEFINSPECTIE PROFESSIONALISEREN ARCHIEFINSPECTIE: BETER GOED GEJAT DAN SLECHT BEDACHT! Kwaliteitszorg Archief reguliere planning control (vaak einig aandacht voor archiefzaken) Gemeentearchivaris ziet toe op omgang met archiefbescheiden voor de overdracht. Taak gemandateerd aan: Afbeelding 1. Presentatiefilm van het manifest op YouTube. 6 Versie 2, (februari 2012); aangepast (vereenvoudigd) door Peter Diebeis en Arnoud Glaudemans aan de hand van input op de BRAIN-kwaliteitsdag van 28 november 2011 te Almere. 215

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 109