De leergang Operational auditing en de praktijk van archiefinspectie HOOFDSTUK De Post-HBO leergang Operational auditing wordt aangeboden door de Haagse Hogeschool, programmaleider is Arie Molenkamp. In 2012-2013 is de leergang via BRAIN door een aantal archiefinspecteurs gevolgd. Daarnaast kan de reguliere leer gang gevolgd worden. De studiebelasting bedraagt ruim 300 uur en doorlooptijd van de leergang is een klein halfjaar. Inca. 10 lesdagen wordt door veelal gast docenten een aantal thema's behandeld en vanuit de praktijk belicht. Onderdeel van de opleiding is het met (2) medestudenten verrichten van een audit. Over voortgang en issues bij deze praktijkaudit zijn op drie momenten coachingsgesprekken. Deze praktijkaudit wordt tezamen met de (individuele) uitwerking van een casus en een mondeling examen beoordeelden leidttot de eindbeoordeling. De leergang is gebaseerd op het standaardwerk "Internal auditing, een managementkundige benadering" van A. Driessen en A. Molenkamp.1 Wat 'operational' of 'internal auditing' is en beoogt, kan het beste worden uitgelegd via de ontstaansgeschiedenis.2 De professie ontstond eind jaren tachtig van de vorige eeuw met name vanuit de financiële accountantscontrole in het bedrijfsleven. Daar ontstond de behoefte aan een meer integrale - niet alleen financiële - benadering van de beheersing (control) binnen moderne en voortdurend veranderende organisaties. De interne auditor vervult binnen die integrale benadering van beheersing en sturing ('governance') van een organisatie een specifieke functie. Het is een interne doch onafhankelijke functionaris die het management feedback geeft, 'een spiegel voor houdt', wat betreft de gekozen inrichting van die beheersing en sturing, en op die manier het management aanvullende zekerheid beoogt te verschaffen. Een interne auditor neemt daartoe aspecten van die inrichting (beleid, beheersings maatregel, organisatieonderdeel, proces), beziet of en in hoeverre de daarbij (intern) gestelde doelen (efficiënt, effectief, compliance, wel en niette nemen risico's) gerealiseerd worden of kunnen worden en levert met rapportage daarover het management de genoemde aanvullende zekerheid. Wat een interne auditor onder de loep legt, en hoe precies, is volledig afhankelijk van de organisatie waar hij werkt. In Nederland is de grootste beroepsvereniging van internal auditors 'Het Instituut van Internal Auditors Nederland' (IIA). Deze is gelieerd aan het wereldwijde The Institute of Internal Auditors (IIA-Inc.) ,3 ARNOUD GLAUDEMANS 1 A.J.G. Driessen en A. Molenkamp, Internal auditing: een managementkundige benadering van internal auditing, Deventer, 20043 (1993)1. 2 De thans gangbare aanduiding van het vak is internal auditing. Deze hanteren we in het vervolg. 3 De website http://www.iia.nl/ bevat zeer veel praktische informatie, vooral http://www.iia.nl/vaktechniek/ vaktechnischepublicaties. 207

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 105