Noodzakelijk maar niet allesomvattend De grote hoeveelheid blokkendozen laat allereerst zien hoe breed onze archiefprofes sie is. Bovendien laat het zien dat de standaarden zelf vaak niet 'uitontwikkeld' zijn en ook niet altijd goed op elkaar zijn afgestemd. Het adopteren van de High Level Structure door de ISO zal bijvoorbeeld hopelijk leiden tot meer stroomlijning van standaarden op het gebied van aansturing en beheersing van werkprocessen. Standaarden zijn altijd hulpmiddelen om een bepaald doel te bereiken, bijvoorbeeld organisatieverbetering, selectie van de juiste toepassingsprogrammatuur, keuze van de juiste materialen, duurzame beschikbaarheid van informatie en bestandsforma ten et cetera. De toepassing van standaarden moet dus altijd in verband worden gebracht met de haalbaarheid en het draagvlak in de concreet voorhanden situatie. En zij moeten altijd worden toegepast in het licht van de achterliggende doelstellingen. Het kan zelfs voorkomen dat het maar beter is om even niet te toetsen, omdat het effect in een bepaalde situatie juist averechts zal zijn. Het kan zelfs voorkomen dat het maar beter is om even niet te toetsen omdat het effect in een bepaalde situatie juist averechts zal zijn Een en ander houdt voor toezichthouders extra uitdagingen en evenzovele valkuilen in, zoals: 1. Voorkomen dat het middel (voldoen aan een standaard) tot doel wordt verheven; 2. Voorkomen dat standaardfetisjisme optreedt: het absoluut centraal stellen van een standaard of van een doelstelling die uitsluitend verband houdt met een standaard (bijvoorbeeld certificering); 3. Voorkomen dat niet alleen de toezichthouder, maar ook de organisatie verdwaalt in een donker en ontoegankelijk standaarden-oerwoud; 4. Voorkomen dat de couleur locale in het creëren, opnemen, beheren en beschik baar stellen van archiefbescheiden geheel verloren gaat door een uniforme, 'mechanistische' toepassing van standaarden; 5Voorkomen dat door het gebruik van checklists de toetsing van standaarden resulteert in een van de realiteit losgezongen parallel toetsingsuniversum vol met documentatie en rapportages. Standaarden geven, zoals hierboven al gesteld, gecontroleerde kaders aan waarbin nen werkprocessen op een zeker kwaliteitsniveau kunnen verlopen en producten en diensten van een zeker kwaliteitsniveau worden geleverd. Het toetsen op standaarden is uiteraard een wezenlijk onderdeel van het werk van toezichthouders. Maar binnen de ruimte die door onder andere standaarden wordt geboden, bevindt zich mijns inziens een andere buitengewoon belangrijke taak van een archiefinspecteur. Boutellier haalt Manuel Castells aan: "Our societies are the interaction between the 'net' and the 'self, between the network society and the power of identity".13 Vrij geïnterpreteerd: de kwaliteit van het archiveringssysteem is mede het resultaat van de interactie tussen de eisen die 'het netwerk' stelt (onder meer door middel van standaarden) en de eigen identiteit. Het werk van de toezichthouder moet ook bijdragen aan het behoud van die infor matie die de neerslag is van de tradities, gewoonten, unieke kenmerken en cultuur van de archiefvormende en -beherende organisatie en de geografische, culturele, politieke en sociaaleconomische context waarbinnen die functioneert. Dat gaat dus veel verder dan het schijnbaar objectief toetsen aan criteria die in standaarden zijn beschreven. Bijlage: Lijst van genoemde instellingen en hun websites METHODEN EN TECHNIEKEN NEN-EN 671- 1:2001 NEN Vaste brandblusinstallaties - Brandslangsystemen Deel 1 Brandslanghaspels met vormvaste slang Ja Nen-EN 1366- 1:1991 NEN Bepaling van de brandwerendheid van installaties Deel 1Ventilatiekanalen Ja NEN-EN 1366- 2:1999 NEN Bepaling van de brandwerendheid van installaties Deel 2: Brandkleppen Ja NEN-EN-ISO/ IEC 17025:2005 NEN-ISO Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria Ja NEN-ISO 2877 NEN-ISO Beproevingsmethoden voor de water dichtheid van scheidingsconstructies Ja 198 FRANS SMIT BLOKKENDOZEN EN MATROESJKA'S Afkorting Naam Website14 ASTM American Society for Testing and Materials www.astm.org DCI Dublin Core Metadata Initiative dublincore.org DIN Deutsche Institut für Normung www.din.de DLM DLM Forum www.dlmforum.eu EEQM European Foundation for Quality Management www.efqm.org FS Forum Standaardisatie www.forumstandaardisatie.nl ETM FINAT www.finat.com ICA International Council on Archives www.ica.org ICN Instituut Collectie Nederland15 www.cultureelerfgoed.nl ICTU Stichting ICT en Overheid www.ictu.nl INK Instituut voor Nederlandse Kwaliteit www.ink.nl ISO International Standards Organization www.iso.org KING Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten www.kinggemeenten.nl LoC Library of Congress www.loc.gov LOPAI Landelijk Overleg Provinciale Inspecteurs www.lopai.nl NA Nationaal Archief www.nationaalarchief.nl NEN Nederlands Normalisatie Instituut www.nen.nl SBB Staatsbibliothek Berlin staatsbibliothek-berlin.de TAPPI Technical Association of the Pulp and Paper Industry www.tappi.org 13 Geciteerd in Boutellier, p. 92. Het netwerk kunnen we onder andere zien als het resultaat van standaardisatie van communicatiemiddelen. 14 Alle websites zijn geraadpleegd op 21 mei 2013. 15 Deze instelling is inmiddels opgegaan in de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 199

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2013 | | pagina 101