ingericht als een studiereis "[w]at een archie ven heb ik niet moeten doorsnuffelen" en bovendien, zo lijkt het, de beoogde kinder kamer liever als bibliotheek inricht. Verder zijn het oude mannetjes die het werk doen. Meestal zonder specifieke vakopleiding, en wel in hun vrije tijd of na pensionering. Een enkeling onbezoldigd, een ander in opdracht. Een derde als 'oud geworden jongste bediende' die naar het archief is gepromoveerd. Promoties die niet zelden leiden tot het afdalen in de diepste kelders, de hoogste zolders dan wel naar de krochten van menig gebouw. Tot die laatste groep horen al die ontelbare die in het archief hun verdere loopbaan of carrière voortzetten, het zijn er teveel om op te noemen. Toch kan ik niet nalaten te wijzen op de strip La Mutation van Marc-Antoine Mathieu. Hierin wordt de plaatsvervangend hoofdcon troleur van het 'hoofdbureau voor ordenings aangelegenheden', Monsieur Albert -die beschikt over een fotografisch geheugen-, als gevolg van geheugenverlies, uiteindelijk ver plaatst naar de 25ste kelderverdieping: "het archief voor afgedane zaken". Aldaar verandert zijn lichaam na verloop van tijd in een lege huls.16 Maar liefst 30 van de 60 archivarissen in de fictie zijn niet als zodanig opgeleid, van 17 is de archivistische opleiding en scholing onduidelijk en maar van 13 is naar huidige 'reële' maatstaven de opleiding professioneel te noemen. Werk voor professionals "Mijn geheugen is als het werk van een drankzuchtige archivaris: het vertoont gaten en verdichtingen, de kaartenbakken zijn omgevallen, de fiches in haast weer bijeengeraapt. Soms is er maandenlang niets verzameld, dan weer is er koortsach tig maar lukraak gewerkt."17 Als deze schets de waarheid zou benaderen, dan is het slecht gesteld met het beroep van archivaris. Anders is het met archivaris Hammer -bij zijn aantreden de eerste academicus in het archief- in de roman Cherobim Hammer und Cherobim Hammer door Peter Bichsel. Een archivaris van de oude stempel die het werk van zijn jonge collega's minschattend betracht die nannten sich diplomierte Bibliothekare und Archivare, und die begannen wieder zu numerieren, damit es kompatibel werde". In het vervolg is Hammer verantwoordelijk gemaakt voor het oudere deel van het archief. Dat de man schizofreen is en een alcoholprobleem heeft, buit Biegsel uit door het verhaal kriskras tussen tekst en voetnoten te vertellen. Een archivaris die zijn PROFESSIE 16 De in deze paragraaf genoemde werken van Kafka, Hesse, Sartre, Pamuk, Ibsen en Mathieu zijn niet meegenomen in de kwantitatieve vermeldingen over archivarissen in de fictie omdat hun verschijnen te marginaal is om daaraan conclusies te verbinden over gedrag, opleiding, competenties en scholing. Monsieur Albert in La Mutation (illustratie door Marc-Antoine Mathieu) 90

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 92