Deze nieuwe rol vraagt een flinke tijdsinvestering van de digitale archivaris. Die investering valt niet alleen te verantwoorden vanuit naadloze en efficiënte archiveringsstrategieën records continuum')De kennis die de archivaris opdoet bij het aansturen van het archiefvormingsproces komt goed van pas bij het bouwen en het beheren van een digitaal archiveringssysteem zoals een digitaal depot. Hierdoor heeft de digitale archivaris meteen ook zicht op de verschillende soorten digitale archieven die op termijn in het digitale archief moeten worden opgenomen. Besluit De digitale archivaris is duidelijk niet alleen een gebruiker van de digitale snelweg, maar tekent als architect ook mee de aanleg en de inrichting. Hij doet dit niet alleen voor zijn eigen archiveringssysteem, maar ook voor archiefvormen de bedrijfsapplicaties. Dit laatste is niet alleen een voorwaarde voor een efficiënt digitaal archiveringsverhaal, maar is ook een voorbeeld van de wijze waarop de digitale archivaris een toegevoegde waarde aan de informatiemaatschappij kan leveren. Dit valt samen met de nieuwe verantwoordelijkheden en rollen die de digitale archivaris binnen het archief en zijn bredere organisatie opneemt. De digitale archivaris is en blijft in de eerste plaats archivaris. Archiveren blijft zijn primaire functie, alleen betreft het nu digitale archiefdocumenten. De digi tale archivaris moet hiervoor over enkele specifieke ICT-gerelateerde competenties beschikken zonder hiervoor een volwaardige ICT'-er te moeten worden. Zijn com petenties bevinden zich op de kruising tussen de archiefwetenschap en de ICT. Als ontwerper van het archiveringsysteem beschikt de digitale archivaris onder meer over de competenties om: het management, de proceseigenaren en ICT te sensibiliseren voor de uitdagingen inzake digitaal documentbeheer en digitale archivering de proceseigenaren te adviseren bij de inrichting en de optimalisering van hun archiefvormende- en archiefbeherende applicaties deze applicaties te inspecteren en de risico's te identificeren een business en functionele analyse voor een archiveringssysteem te maken een duurzame informatiearchitectuur voor het archiveringssysteem te ontwerpen de metadata van of over analoge en digitale archieven te structureren en te modelleren de digitale archiefdocumenten en hun essentiële eigenschappen te identificeren De evolutie van archivaris tot digitale informatiearchitect is geen keuze, maar is een must willen archivarissen blijven instaan voor de duurzame bewaring van authentieke informatie. Dat die informatie voortaan meer en meer digitaal is, mag geen excuus zijn om de taken die digitaal documentbeheer en digitale archi vering met zich mee brengen, uit te besteden. Anders bestaat het risico dat de pro fessie van archivaris plaats moet ruimen van dat van (analoge) erfgoedbeheerder, of erger nog, dat archivarissen geleidelijk aan hun bestaansrecht verliezen. FILIP BOUDREZ EEN INFORMATIE ARCH ITECT MET DIGITALE KENNIS VAN ZAKEN: DE ARCHIVARIS ANNO 2010 69

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 71