BIJLAGE Drs. Pauline van den Heuvel studeerde Nederlandse Historische Letterkunde en Archiefwetenschap (Archivistiek A) aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2007 is zij ver bonden aan het Nationaal Archief, waar zij onder meer onderzoek en inventarisatiewerkzaam heden verrichtte met betrekking tot het archief van het Hof van Holland en zich bezighield met digitalisering van inventarissen en nadere toegangen. Momenteel is zij werkzaam als senior medewerker Gegevensbeheer bij de afdeling Collectiebeheer van het Nationaal Archief. Eerder verscheen van haar hand het artikel 'Openbaarheid van informatie bij de Nederlandse geheime diensten' in Openbaarheid in historisch en hedendaags perspectief (S@P Jaarboek 2006). Drs. Hans Hofman is senior adviseur voor Digitale Duurzaamheid bij het Nationaal Archief en coördinator van het trainingsprogramma 'Ontdek je dNA'. Hij is betrokken bij verschillende commissies en projecten binnen de overheid met betrekking tot records manage ment, metadata, digitale bewaring en open standaarden vooral in het kader van het programma 'Informatie op Orde'. Internationaal vertegenwoordigt hij sinds 2000 Nederland (en het Nationaal Archief) in de ISO TC46/SC11 voor Records Management, waar hij o.a. voorzitter is van de Working Group on records metadata en een werkgroep m.b.t. riscomanagement, is hij liaison tussen deze ISO-commssie en de ICA (International Council on Archives), en is hij verder betrokken bij Europese projecten, zoals PLANETS (www.planets-project.eu). In het recente verleden was hij actief in het DELOS2-project (www.dpc.delos.info), Digital Preservation Europe (een netwerk op het gebied van digitale bewaring; www.digitalpreservatio- neurope.eu) en als onderzoeker in het Inter Pares 2 onderzoeksproject (http://www.interpares. org). Hij was verder co-director van het ERPANET-project (2001-2004). Hij heeft tenslotte vele presentaties gegeven en vele artikelen geschreven over bovenstaande onderwerpen. Drs. Brika Hokke is historicus en archivaris. Sinds 1997 werkt zij binnen het terrein van informatievoorziening en archivering. Aanvankelijk als beleidsmedewerker, maar in 2001 maakte zij de overstap naar onderwijs en onderzoek. Eerst als docent en onderzoeker bij de stichting Archiefschool, later als directeur van het opleidingsinstituut i-Faculty. Na een periode als consultant begon zij begin 2010 haar eigen bedrijf STROOM in onderzoek, advies en opleiding. Sinds 2005 werkt zij daarnaast aan een promotie onderzoek bij prof. dr. F.C.J. Ketelaar (Universiteit van Amsterdam). Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het beroep archivaris in de 20e eeuw. De vraag die in dit promotieonderzoek centaal staat is: Wat is, in de ogen van de eigen beroepsgroep, een competente archivaris die toegerust is op zijn taak? En in hoeverre is die opvatting contextgebonden? Zij hoopt in 2012 haar dissertatie te verdedigen. Dr. Peter Horsman is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan leerstoelgroep Archief- en informatiewetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij coördi nator onderzoek bij de Archiefschool, senior adviseur bij het programmabureau Digitale Duurzaamheid, hoofd Informatievoorziening bij de Rijksarchiefdienst en medewerker van het gemeentearchief Dordrecht. Hij houdt zich bezig met verschillende kanten van archivering, zowel historisch als eigentijds. Het gemeentearchief Rotterdam adviseert hij bij de ontwikkeling van een e-depot en de parallelle verandering van de organisatie. Zijn brede ervaring in archief- onderwijs benut hij niet alleen in de initiële opleiding van archivarissen maar ook in de ont wikkeling van trainingsprogramma's gericht op het versterken van het lerend vermogen van archiefdiensten. 362

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 364