De bankschroef voorbij Archivarissen moeten nadenken over de competenties die nodig zijn in de nabije toekomst en accepteren dat hun vak fundamenteel aan het veranderen is: een omslag naar digitale dienstverlening met hele andere werktijden dan we nu gewend zijn, op een manier waar geen papier meer aan te pas komt, met een instrumentarium dat deels nog niet bestaat, voor klanten die we amper kennen en met gebruikerswensen die ons nu nog vaak angst inboezemen. Archiefdiensten moeten op zoek naar medewerkers die digitaal werken als uitgangspunt nemen en in staat zijn online relaties en community's op te bouwen en te onderhouden. Bij de werving van elke nieuwe medewerker is het noodzakelijk te kijken naar de functie die we gaan vervullen in het krachtenveld van de informatiesamenleving. Een open houding naar mede-professionals, collega instellingen en bezoekers gebruikers is onontbeerlijk om tot vruchtbare samenwerking te komen. Alleen zo kunnen we langzaam groeien naar de informatieprofessional die nodig is om in de toekomst niet te verworden tot bewaarder van papier of serverparken. LUUD DE BROUWER, TOM COBBAERT EN TIM DE HAAN DEEL EN HEERS! KENNIS DELEN 2.0 305

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 307