de bagage om informatie binnen zijn (ontstaans)context te kunnen plaatsen - in verleden en heden en toekomst - en daardoor duurzame bijdragen te leveren aan de (informatie) samenleving. Caroline Williams levert een tweede bijdrage vanuit het symposium aan de University of British Columbia in Vancouver (Canada): "Our Professional Identities in a World Gone Digital". De andere bijdrage van Luciana Duranti staat in hoofdstuk 3. Caroline Williams gaat in op de spanning tussen "traditio neel" werk in archiefverwervende en -beherende instellingen en de toestroom van digitaal archief. "Consigned to History? Born digital records, the 'collecting' archive and the archivist". Het antwoord op deel 1 van de titel is duidelijk nee - anders wordt een archief een oud-papier-opslagplaats. Papieren werkwijzen passen niet bij digitaal materiaal. Wat is anders en welke andere vaardigheden bekwaamheden heb je nodig? Caroline Williams onderzoekt een aantal projecten in het Verenigd Koninkrijk van 2005-8. Hoewel sterk UK (met een uitstapje naar USA en Australië), is het hele verhaal leerzaam en relevant voor Nederlandse vakbroeders en -zusters. Met hier en daar leerzame ervaringen (je zou bijna zeggen tips). Zij behandelt een aantal studies (vooral grijze literatuur) en projecten in het Verenigd Koninkrijk, op allerlei bestuurlijke niveaus. Ze komt uit bij een wenselijke knowledge and skills base (een basispakket kennis en bekwaamheid) die nodig zijn om e-archivist te zijn, te blijven of te worden. Waar Luciana Duranti (hoofdstuk 3) vanuit onderzoek en opleiding tot een (curriculum)voorstel komt, bereikt Caroline Williams een beeld van de toekom stige professional vanuit (reflectie op) praktijkervaringen. Twee verschillende benaderingen, twee verschillende culturen, maar wel een programma voor verdere specialisering van de professie en van de professional. Luud de Brouwer, Tom Cobbaert en Tim de Haan (van het Archief 2.0 netwerk) geven een duidelijke boodschap: "Kennisdelen 2.0 - Deel en Heers!" Zij staan midden in de digitale wereld en zien wat dit doet met het beroep van de archiva ris. Uit eigen waarnemingen leiden ze af dat de professional alleen door samen werking en kennisdelen zich staande kan houden in de digitale wereld. Niet via formele structuren en organisaties, evenmin via uitgedokterde theorieën, maar via informele netwerken. Dit eist voor een klein deel nieuwe kennis en vaardig heid, maar veel belangrijker is een attitude "tussen de oren" van open communi catie, nieuwsgierigheid, leerbereidheid, samenwerking en kennisdeling. Het gaat hierbij niet alleen voor de relaties tussen professionals onderling, maar ook die met publiek of gebruikers en - aan het begin van de keten van het digitale depot - die met je collega's bij de archiefvormers. Hoewel de auteurs het zelf hebben over hun artikel als een aantal "schoten voor de boeg", kun je hun oproep tot samenwerking en kennisdeling veel ruimer zien. De toekomst van de professie en professionalisering is een kwestie van interactie en samenwerking en het zoeken van een balans tussen vakbekwaamheid en mate riekundigheid (disciplinegebonden) enerzijds en interdisciplinariteit en collegiale 266 PROFESSIONALISERING

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 268