Professionalisering Inleiding 1) Professional blijven 2) blijft de professional? 3) blijft de professie? Dit zijn drie van de vragen die we ons in dit jaarboek stellen. Welke uitdagingen dienen zich aan wanneer we de ontwikkelingen bekijken in samenleving, beroep en beroepsuitoefening? Welke kant gaat het uit met professie, professionals en professionaliteit? De meest courante opvatting is dat professionalisering en professionaliseren te maken hebben met het op peil brengen en houden van de (vak)bekwaamheid van de professional, tegenwoordig uitgedrukt in competenties. Ook het toerusten op de steeds nieuwe vragen vanuit de samenleving. Dit was de invalshoek die we hebben gekozen voor hoofdstuk 3 "Professionaliteit" - zeg maar de eerste vraag van de drie hierboven. Een tweede opvatting is dat professionaliseren en professionalisering een proces zijn. Namelijk het worden, zijn en blijven van een professie bestaande uit professi onals. Dit hoofdstuk zou dan vooral naar de toekomst moeten kijken. De vraag "hoe is de professie gekomen waar zij staat?" was het thema van hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk komen andere vragen aan bod. Wat is de toekomst van de profes sie? Verder professionaliseren en specialiseren of opgaan in andere en "deprofes- sionaliseren"? Of een variant tussen deze uitersten? De toekomst van de professie, de professional, diens professionaliteit en de pro fessionalisering hangt nauw samen met de visie die de beroepsvereniging - in ons geval - samen met de brancheorganisatie formuleert. Margreet Windhorst was secretaris van de werkgroep van KVAN en BRAIN die in juni 2009 een visie hebben geformuleerd op de inrichting van het archiefwezen. In haar artikel beschrijft zij de totstandkoming van de visie: de discussies, de ledenraadpleging, de ontvangst. Zij gaat in op de belangrijkste onderdelen en de opvallende vernieu wingen en keuzes. Haar artikel laat zien dat ook hier samenwerking het motto was en is. De visie vanuit het veld zal ongetwijfeld input zijn voor de beleidsvisie van de minister - deze is nog in ontwikkeling wanneer wij dit jaarboek naar de drukker brengen. Fred van Kan is duidelijk over welke kant het op gaat met de professie en de pro fessional: "de archivaris moet emanciperen" en zich van vakman tot professional ontwikkelen. Dit betekent dat de archivaris zich moet losmaken van knellende kaders van de instellingen en de taken waarin hij/zij werkt. De professional heeft HOOFDSTUK 265

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 267