Archieven en Nederlands Archievenblad samen tot het Archievenblad, in een vorm zoals de lezer die tegenwoordig kent.10 In augustus 1996 verschijnt eerst een O-nummer van het Archievenblad, nu ook met advertenties, bedoeld om de lezer voor te bereiden op het nieuwe Archievenblad. Tienmaal per jaar zal het Archievenblad gaan verschijnen en vaste rubrieken over ontwikkelingen in het archiefwezen en aangrenzende disciplines bieden richting aan de inhoud. Het Archievenblad koestert dezelfde doelstelling als in 1892 en meent deze met de samenvoeging van de twee uitgaven nog beter te kunnen verwezenlijken. Het blad houdt zich bezig met het archiefwezen in zijn ruimste omvang: de wetenschappe lijke fundering van het archiefvak en de bevordering van de belangen van het archiefwezen.11 In 1998 blikt de redactie van het Archievenblad terug op het eerste jaar van de nieuwe uitgave. Vooral de neergang van het aantal wetenschappelijke bijdragen ontmoet kritiek. Tegen deze klacht kan de redactie weinig inbrengen. Het klopt volgens haar, en dat moet ook zo blijven: het Archievenblad is niet (langer) het medium om zwaarwichtige wetenschappelijke verhalen in te publiceren. Nieuws, actuele ontwikkelingen en achtergronden, daar biedt het Archievenblad het plat form voor. Wel onderschrijft de redactie de opvatting dat er een medium moet komen voor wetenschappelijke artikelen. Zij richt haar hoop op de opleidingen die dan in ontwikkeling zijn. Tegen de achtergrond van de (inter-) nationale theoretische ontwikkelingen op de vakgebieden archivistiek en informatiemanagement, blaast de KVAN in 1999 de Stichting Archiefpublicaties (S@P), in 197812 opgericht, nieuw leven in. Het is immers belangrijk dat vakgenoten de nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen en daaraan kunnen deelnemen. Nu is gebleken dat voor lange en diepergravende artikelen geen plaats is in vakbladen als Archievenblad en Overheidsdocumentatie (OD), is er een opgemerkte vraag naar andere publicatie kanalen. De S@P voorziet in die vraag.13 De bekendste zijn de Jaarboeken, steeds opgebouwd rond een thema, met als doelgroep archivarissen én informatiemana gers. Daarnaast geeft de S@P de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen en - af en toe - Archiefschoolschriften uit. Kortom, de S@P met haar jaarboeken, gaat zorgen voor de wetenschappelijke bij dragen in de archiefwereld. Het Archievenblad beperkt zich tot nieuws, achter gronden en eenvoudiger artikelen, beknopt in omvang. De rubrieksindeling van de beginjaren blijft gehandhaafd, de artikelen zijn nog steeds onder de vijf rubrie ken te schikken. De diepgang van de inhoudelijke artikelen wordt ingeperkt. Meer dan een eeuw is het Nederlandse Archievenblad van de VAN in de eerste plaats een wetenschappelijk tijdschrift geweest. Door de instelling van de S@P- PROFESSIONALITEIT 10 Overigens werd in 1955 al een voorstel gedaan om een splitsing te maken tussen jaarboek en maandblad. Zie Struick, 'Het Nederlands Archievenblad', 137. 11 Archievenblad 0 (1996). En: Redactie, '100 jaargangen Nederlands Archievenblad 1892-1996', NAB 100/4 (1996), 171. 12 Opgericht op 8 december 1978, met als doel het (doen) uitgeven en het stimuleren van het uitgeven van publicaties die betrekking hebben op en belang zijn voor de archiefwetenschappen. In de jaren tachtig en begin jaren negentig verschenen van de Stichting Archief Publikaties o.a. Respect voor de Oude orde> het Lexicon van Nederlandse archieftermen, Het land van herkomst. 248

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 250