scheiden: de wetenschappelijke fundering van het archiefvak in de breedst mogelijke betekenis enerzijds, en de bevordering van de belangen van archief diensten en van de personen die bij die instellingen werkzaam zijn, anderzijds. Met het NAB wordt beoogd een beter begrip te wekken voor wat vakgenoten doen, en een grotere bekendheid bij het publiek te bereiken. De dubbele doelstelling van de VAN, belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering, blijft tot op de dag van vandaag overeind.3 Het eerste nummer van NAB is gevarieerd. Het bevat drie artikelen over de oor kondeleer, vier over de organisatie van het archiefwezen, een over de archiefoplei ding en twee over de materiële verzorging. Daarnaast zijn er twee redactionele bijdragen en mededelingen. De inhoud van het NAB blijft decennialang gemengd van inhoud: artikelen op het gebied van de archivistiek, redactionele bijdragen, nieuwsberichten, interviews en necrologieën, boek- en inventarisbesprekingen. De wetenschappelijke bijdragen variëren van enkele pagina's tot uitvoerige, lange bijdragen. Tot de laatste categorie behoorde bijvoorbeeld Hercules op de tweesprong van D.P.M. Graswinckel.4 Hans Janssen ging in 1990 diep in op meso- en macro selectie bij de rijksoverheid.5 In 1973 bracht Formsma een vernieuwing in het denken over inventariseren te weeg met zijn tachtig pagina's tellende bijdrage in het NAB: Het inventariseren van archieven.6 Besprekingen van literatuur en inven tarissen krijgen in de regel volop de ruimte. Zo is de inventaris van de archieven van Deventer 1814-1930 in vijf pagina's besproken.7 In de loop der tijd verschijnt het NAB jaarlijks, drie of vier keer per jaar en een enkele maal tweemaal per jaar. Vanaf 1955 komt er vaste regelmaat en verschijnt het NAB viermaal per jaar.8 De nieuwsrubriek blijkt het zorgenkind van blad. Door de lage frequentie van verschijnen is het moeilijk om actuele berichten te plaatsen, en niet alle berichten zijn even belangrijk. Dit bezwaar leidt in 1982 tot een nieuwe uitgave: Nieuws van Archieven. Het maandelijks bulletin van de Vereniging van archivarissen in Nederland, waarin Opgenomen Mededelingen van de Centrale Directie van de Rijksarchiefdienst en van de Landelijke Kring van Gemeente en Streekarchivarissen. Verschijnt ii maal per jaar, aan het einde van iedere maand, uitgezonderd juli. De mededelingen die op de korte termijn van belang zijn, staan voortaan in het nieuwsbulletin en verdwijnen dus uit het NAB. Het voorwoord van Nieuws van Archieven typeert het verschil als volgt: "Wat bestemd is om behouden te blijven, het goede dus, komt natuurlijk in Nederlands Archievenblad terecht."9 In Nieuws van Archieven zijn, voor het eerst, advertenties geplaatst. Vijftien jaar lang verschijnen beide uitgaven naast elkaar, het blad met blijvende waarde en het nieuwsbulletin. De honderdste jaargang van het NAB wordt in 1996 volgemaakt en bestaat uit een terugblik op het NAB en een bundeling van belangrijke artikelen die in het NAB zijn verschenen. In 1997 smelten Nieuws van HANS BERENDE SPIL OF SPAGAAT? BEROEP, VAK EN BLAD IN BEWEGING 5 Janssen, H., 'Archiefselektie op institutioneel niveau: meso- en makroselektie bij de organen van de rijks overheid en de consequenties daarvan voor de rijksarchiefinspektie' NAB 94 (1990), 227-240. 6 Formsma, W.J., 'Het inventariseren van archieven,' NAB 77 (1973) 1-80. 7 Hoek Ostende, J.H. van den: bespr. van W. Klaasen, 'Inventaris van de archieven (van Deventer) van 1814 tot 1930,' NAB 69 (1965), 114-118. 8 M.u.v. 1958/1959, waarin het Archievenblad vijfmaal verscheen in verband met de overbrugging naar lopende kalenderjaaruitgave. 9 Nieuws van Archieven 1 (1982). 247

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 249