Het was een middel om bruikbare elementen voor NARM te vinden en om en op grond van voortschrijdend inzicht het NARM systeem te toetsen aan andere. Er is dan ook niet een soort generiek (keuze)model ontstaan, bruikbaar voor onze of andere beroepsgroepen die een register willen opzetten. Ik heb een aantal syste men naast elkaar gezet, zodat andere gebruikers ook bouwstenen voor hun systeem kunnen vinden en afwegingen kunnen maken. Een handicap bij het bestuderen van de voorbeelden is dat weinig gepubliceerd is over ervaringen en dat geen evaluaties beschikbaar zijn. Deels komt dit doordat de systemen (vooral in Nederland) nog erg jong zijn. Deels ook doordat de Amerikaanse systemen - hoewel "non profit" - toch een tamelijk commercieel- zakelijke aanpak kennen en nogal wat verbergen achter een wachtwoord voor leden. Het onderzoek maakt je bewust dat niet alleen inhoudelijk, maar ook in termino logisch opzicht (en daarachter in conceptueel opzicht) de verschillen groot zijn tussen de gepresenteerde benaderingen. Hoewel de kernbegrippen in verschillen de talen vrijwel hetzelfde klinken, bestaat er geen éénduidige interpretatie. NARM heeft zich laten inspireren door andere systemen, maar we zijn wel dege lijk onze eigen weg gegaan. Er blijft één element dat op (korte) termijn voor NARM versterking behoeft, en dat is een actualisering van de beroeps- en compe tentieprofielen. NARM verwijst hier bij verschillende rubrieken naar. Het is een wezenlijk onderdeel van het systeem, maar ten dele achterhaald.34 Hiervan zou een (verwijzing naar) een gedeelde en aanvaarde kennisbasis onderdeel moeten zijn. Een tweede punt is dat we ons met NARM exclusief richten op de "hoger opgeleide" professional. Het verdient aanbeveling ook te bekijken of een vergelijk baar systeem voor het middenkader wenselijk/haalbaar zou zijn. THIJS LAEVEN RONDJE REGISTERS 34 Lees bijvoorbeeld de artikelen van Theo Thomassen en van Fred van Kan in dit jaarboek. 245

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 247