Inspiratie voor NARM De wereld van bibliotheken en musea leverden weinig aanknopingspunten. Het systeem van de restauratoren kent enkele opvallende elementen (reflectie en intervisie), die ook deel uit maken van NARM. Nederland - leraren en lerarenopleiders De wet Beroepen in het onderwijs (BIO) van september 2006 stelt eisen aan de beroepsbeoefenaars. Leraren in basis- en voorgezet onderwijs moeten hun werkza me leven lang hun deskundigheid en bekwaamheid op peil houden. De (beroeps-) verenigingen en de lerarenopleiders werken aan verschillende vormen van erken ning/registratie/certificering, die met elkaar samenhangen. Lerarenopleiders De beroepsvereniging VELON richt zich op de kwaliteit van (individuele) leraren opleiders. Voor het handhaven van de beroepsstandaard is er het register SRLo. Vereniging en register zijn nauw verwant, maar onafhankelijk.26 De lerarenoplei ders die sinds 2001 zijn geregistreerd staan op de website genoemd. Registratie geldt voor vier jaren. Voor herregistratie is een 'nadere beoordeling' nodig. Het (zelf)beoordelings- en registratietraject werkt met een vaste procedure (handboek) dat de volgende instrumenten inzet: eigen sterkte-zwakte analyse peer-coaching 360graden feedback professionaliseringsplan portfolio collegiale beoordeling Richtinggevend voor de kwaliteit is de door VELON vastgestelde Beroepsstandaard Lerarenopleiders uit 2003. De beroepsstandaard heeft als referentiepunt de gemiddeld ervaren lerarenopleider in een wenselijke situatie. Men heeft een duidelijk beeld van dergelijke wenselijke (authentieke) situaties. Die geven de context van gewenst professioneel handelen aan.27 Hiernaast werkt men sinds 2009 aan een zogenaamde 'kennisbasis'. Dit is volgens de website een geor dende en toegankelijk gemaakte verzameling van kennis van de beroepsgroep. Kennis is niet alleen theoretische kennis, maar omvat ook visie, motivatie, praktijkervaringen." Inspiratie voor NARM Inspirerend zijn de zelfbeoordeling, in combinatie met het portfolio en de collegi ale beoordeling. Daarnaast de presentatie op de website van het register (de gege- PROFESSIONALITEIT 26 Bekijk de www.velon.nl website, waarvan die van de SRLo deel uitmaakt (februari 2010). 27 Voorbeelden staan op de website: het gaat hierbij om een situatieschets, de eigen rol in deze situatie, de gebeurtenis die om interventie vroeg, het gedrag en de effecten hiervan. Het zijn door lerarenopleiders aan gedragen authentieke situaties. Steeds voorbeelden van good practice om de bekwaamheden uit de beroeps standaard meer concreet en zichtbaar te maken. 28 Zie de www.lerarenweb.nl website (geraadpleegd februari 2010). 240

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 242