Overigens spreekt men hier niet van certificering, omdat dit begrip is gereserveerd voor de erkenning van instellingen (privaat of publiek) en producten. In een kort overzicht: THIJS LAEVEN RONDJE REGISTERS omschrijving details toelichting 1. voor welke organisatie (opdrachtgever) Nederlandse Vereniging van Archeologen NVvA 2. uitvoerend orgaan van de beoordeling toetsing (assessment) Commissie van Toelating vijfkoppig 3. relatie tot opdrachtgever NVvA-commissie onafhankelijk adviseur van het bestuur dat besluit tot registratie 4. gebruikte bronnen www.nwa.info 5. onderzoek svorm dossieronderzoek digitaal aanmeldingsformulier en dossier (portfolio) 6. rubrieken 1. kennis/opleiding 2. werkervaring 3. ethische code 4. benodigde documentatie "Beroepsregistratietabel" bevat in deze vier rubrieken een aantal criteria, die per actor verschillen [1] 7. rekeneenheid n.v.t. 8. weging n.v.t. 9. referentienorm KNA3.1 en "Beroeps-registratietabel" 10. afzonderlijk register nee onlosmakelijk van NVvA-lidmaatschap 11. geldigheidsduur registratie ongelimiteerd 12. aantal geregistreerden 48 (stand 16-10-2009) meestal met meerdere "titels" of kwalificaties (tot max. vijf stuks) onder "status" 13. doelgroep archeologen universitair geschoold (enkele uitzondering) 14. titel er worden meer dan 2 5 titels opgegeven, zoals "Register KNA archeoloog" maar ook "Register Depotbeheerder" "Beroepsregistratietabel" bevat overzicht "actoren in het Beroepsregister voor Archeologen 2008" 15. jaarbijdrage €125 (NVvA-leden betalen ook €35 contributie) 16. registratiebijdrage entreegeld (eenmalig) €100 17. bezwaar/beroep Commissie van Beroep tegen Toelatingsbeslis singen hoorzitting; kan heroverweging van aanvraag adviseren aan NVvA-bestuur; procedure uit Blauwdruk artt. 37-43.; één instantie 237

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 239