Inspiratie voor NARM Voor NARM vonden we alle rubrieken relevant (tabel #6) en ook het model van eigen opgave en onderzoek van je beweringen. Alleen wensen we een meer trans parante en onafhankelijke aanpak van het onderzoek. We hebben van meet af aan lidmaatschap van de beroepsorganisatie en registratie losgekoppeld. Dus gekozen voor een "ontmengd systeem". Het geven van gerichte feedback aan de kandidaat na bestudering van diens dossier vinden we een sterk punt, dat navol ging verdient. Bij NARM is er voor gekozen dat de toetsingscommissie een toelich ting geeft op haar beslissing (zeker bij een afwijzing). In gevallen van onduidelijkheid zal zij navraag doen bij een kandidaat. Ook wil NARM, net als RMAA, het "gewone werk" onderscheiden van professio nalisering. Dus een lezing geven als onderdeel van je dagelijkse werk telt niet mee, maar wel als het gebeurt in het kader van een cursus. Net als RMAA wil NARM punten geven voor "learning on the job", mits gepland en bijdragend aan competentieontwikkeling. De kandidaat moet aangeven waarom en hoe kennis of vaardigheid werden ontwikkeld. Europa-overige landen Voor enkele andere landen in Europa heb ik websites en collega's geraadpleegd. In Frankrijk12bestaat geen systeem voor de certificering van beroepsbeoefenaars, evenmin in Spanje en Catalonië.13 De website van de Duitse beroepsorganisatie (VdA) Verband deutscher Archivarinnen und Archivare geeft niet aan dat er activitei ten rond certificering zijn. Bij de Italiaanse collega's van de (ANAI) Associazione Nazionale Archivistica Italiana houdt een werkgroep zich bezig met certificering.14 Hier is sinds 2006 weinig activiteit te bespeuren. Er bestaat een ontwerp voor een systeem, maar dit is niet operationeel. Toch heeft het interessante elementen. Je vindt hier een beschrijvende lijst met certificeerbare activiteiten beroepservaring. De lijst heeft de volgende rubrieken (de voorbeelden komen uit de Italiaanse lijst): 1. Preperatory activities (toestandbeschrijving en plan van aanpak). 2. Arrangement, Inventory (voorlopige beschrijving, grove ordening). 3. Records Survey (bestandsopname). 4. Archives Management (lijnmanagement of projectmanagement). 5. Current Records (werkprocesanalyse, aansluiting processen archivering). 6. Creation of archival tools (inventaris, onderzoeksgids, beheersplan, behouds- plan, beheersregels, handleidingen, thesaurus). 7. Other scientific activities (publicatie, evenement, uitgave, lezing, werkgroep). 8. Consultancy (allerlei advisering). 9. Training, teaching and educational activities (docentschap bij opleiding of intern, mentoraat/tutoriaat) PROFESSIONALITEIT 12 Mededeling van Agnès Dejob en Christine Martinez van de AAF Association des archivistes francais - de Franse beroepsorganisatie met de http://www.archivistes.org/ website. 13 Mededeling van Carmen Cuevas Blanco (Archivo de la Real Chancillena de Valladoliden Josep Conejo (AAC Associació d'Arxivers de Catalunya, Arxiu municipal de l'Hospitalet). 234

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 236