Voorbeelden: training 7 dagen 1 credit en 7dagen 2 credits. modules academisch niveau 1 credit per 10 "university credit units". 1 credit voor elk project of taak (beheersregels, onderzoeksgids, collectiebe heersplan, inwerkprogramma, inventaris, catalogus). bestuurswerk in relevante organisaties: 1 credit per activiteit. Pas als je aan al deze voorwaarden hebt voldaan, komt de volgende stap, de Registration zelf. Je aanvraag/portfolio wordt administratief onderzocht voordat je toegelaten wordt tot het assessment. Dit is een portfolio-onderzoek door drie referenten/ assessoren. Met de nodige waarborgen omgeven: deskundigheid, onafhankelijk heid, objectiviteit, spreiding over archief, records management en conservering, spreiding over werkvelden en werkorganisaties. Het proces is verder geregeld tot en met bezwaar/beroep en uiteindelijk toelating tot het Register. Over herregistratie wordt niets vermeld: "eens archivaris, altijd archivaris" - we noemen dit een lineair systeem. Inspiratie voor NARM Wanneer we buiten beschouwing laten dat bij NARM hercertificering wel aan de orde is en dat het NARM register los staat van de beroepsvereniging, zijn er veel inspirerende elementen bij het registratieregiem van de SoA. Met name de rubrie ken na- en bijscholing, zelfstudie, werkprestaties en bijdrage aan de professie zijn bruikbaar, vooral omdat ze steeds kritische reflectie vergen. Bijdragen aan het beroep kan bij NARM ook door mentoraat, intervisie en supervisie. Ook het systeem van puntentelling is - in gewijzigde vorm - in NARM te vinden. Het port folio-onderzoek door een toetsingscommissie wordt bij NARM ook gebruikt. De aanbeveling door collega's SoA leden blijft bij NARM achterwege, omdat dit meer past bij een lineair systeem dan bij hercertificering. Australië7: RMAA Records Management Association of Australasia) en ASA Australian Society of Archivists) Dit zijn de twee beroepsorganisaties voor "onze" beroepen. Australië wordt wel gezien als gidsland als het gaat om ontwikkelingen in ons vakgebied. Ook voor mijn onderzoek bood down under aanknopingspunten. De situatie daar (per eind 2009) is als volgt. De Australian Society of Archivists (ASA) heeft geen systeem voor certificering of registratie. Net als in het Verenigd Koninkrijk is er een regiem voor de toelating tot de beroepsvereniging.8 Het aanmeldingsformulier eligibility for professional membership kun je downloaden. Dit vraagt naar 1) opleiding (liefst bij een geac crediteerde universiteit) 2) verrichte taken en werkzaamheden en 3) aanbeveling van twee leden. Voor 1) en 2) moetje bewijzen bijsluiten, plus een CV. THIJS LAEVEN RONDJE REGISTERS 7 Met dank aan Marian Hoy, Professional Development Education Officer van de RMAA. 8 Zie http://www.archivists.org.au/asa-membership-information (gebruikt december 2009). 231

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 233