ken met onder andere: na- en bijscholing volgen of verzorgen (universitair niveau); conferentiedeelname; cursussen door productaanbieders of binnen de eigen organisatie; publicaties; ARMA activiteiten; on-the-job leeractiviteiten, mits voorzien van reflectie en/of assessment. Per contactuur geldt één punt (credit). Je moet activiteiten via standaardformulieren aanmelden en bewijsstukken over leggen en punten berekenen - maximaal 30 punten binnen één rubriek. Je wordt ook geacht een code of ethics te handhaven, waaraan een klachtenregeling hangt. Daarnaast heeft ook ARMA een eigen Code of Professional Responsibility. Inspiratie voor NARM Voor NARM bood dit model enkele aanknopingspunten. De onafhankelijkheid van het register en de beroepsorganisatie. De beperkte houdbaarheid van de erkenning. De verschillende rubrieken voor verdere professionalisering (met het oog op hercertificering). De component "reflectie" die hierbij van belang is. NARM wil het punt van de beroepsethiek meer gewicht geven. NARM vond het niet opportuun om een examensysteem in het leven roepen. Verenigde Staten: SAA Society of American Archivists) en ACA Academy of Certified Archivists)5 De verhouding tussen de SAA als beroepsorganisatie voor Amerikaanse archivaris sen en de ACA als certificerende instantie is als die bij de records managers. De werkwijze is vergelijkbaar en staat voluit beschreven in een Handbook for archival certification (2009). De kandidaat moet een examen afleggen op een van de vijf aangewezen plekken in de VS of op de plek waar de SAA zijn jaarvergade ring houdt. Een groepje van vijf toegelaten kandidaten kan ook zelf een plek voordragen. Je moet je eerst aanmelden om als kandidaat toegelaten te worden tot het examen. Ook bij deze vooraanmelding zijn opleiding en werkervaring doorslag gevend. Dit kan zijn: een archiefrelevante master plus een jaar relevante ervaring; een andere master plus twee jaar relevante ervaring; een archiefrelevante master, zonder ervaring (maar dan alleen met voorlopige toelating provisional certification, en als je een jaar relevante werkervaring kunt aantonen krijg je de volwaardige toelating). Vanzelfsprekend met de nodige bewijsstukken, waaronder een werkplan voor je eigen functie. En inschrijfgeld. Het dossier wordt beoordeeld door reviewers. Als de kandidaat wordt toegelaten, volgt een schriftelijk examen van een dagdeel met 100 meerkeuzevragen. Als je hiervoor slaagt, moet je de eerste registratie- bijdrage van $150 betalen. Daarna een jaarlijkse bijdrage van $50. De registratie duurt 5 jaar en dan moet de archivaris zich hercertificeren. THIJS LAEVEN RONDJE REGISTERS 5 Bekijk de www.archivists.org (SAA) en de www.certifiedarchivists.org (ACA) websites (geraadpleegd 3 maart 2010). 227

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 229