Ethische code Bij rubriek 6 dient de vraag zich aan hoe de kandidaat kan aantonen dat zij/hij de code onderschrijft en naleeft. Alleen leden van de KVAN verklaren dat zij de ICA code onderschrijven. Voor anderen is dit onbekend. Voor de records manager geldt in principe dezelfde ICA code als voor de archivaris. Vandaar dat deze eis is opgenomen. Het zou vreemd zijn wanneer een beroepsregister zo'n eis niet zou stellen. In het uiterste geval en na deugdelijk en wettig verkregen bewijs, is intrekking van de registratie mogelijk. Maar tussen het onderschrijven van de code en intrekking van de registratie vanwege onethisch handelen liggen de ethische dilemma's waar de professional mee te maken heeft. NARM stimuleert dat beroepsbeoefenaren deze dilemma's kritisch beoordelen en deze reflectie delen. In rubriek 4 levert dit namelijk registerpunten op. Tot slot Een beschrijving van "werk in uitvoering" is lastig. Zeker wanneer je een beeld hebt van hoe je een stelsel wilt inrichten en het op papier hebt staan, maar de website nog in het stadium van specificaties en offertes zit. Het - nu nog virtuele - systeem is een stap om de aansluiting tussen het werkveld en opleidingen te ver sterken. Niet alleen op het moment van instroom van nieuwe collega's, maar tot lang daarna. Niet alleen formele opleiding en scholing tellen mee, maar ook andere vormen van professionalisering. Daar zit de toegevoegde waarde: NARM biedt erkenning van de permanente aansluiting tussen leren - werken. Het systeem is zorgvuldig opgezet. Maar zoals met alle pudding, moet je eerst proeven. Op alle momenten kan NARM beoordelen of binnen een of meer rubrieken nieuwe inzichten tot aanpassing van de eisen leiden. Die zullen door dacht worden geïmplementeerd. Diploma's en certificaten worden voortdurend gewogen, net als andere criteria en "bewijsstukken" in de portfolio's. NARM zal daarvan leren en zijn werk daarop laten aansluiten. Het beoordelingskader van de KVAN wordt door NARM op eigen wijze ingevuld. Een kundig betrouwbaar en onafhankelijk NARM zal een duurzame bijdrage leveren aan de aansluiting leren - werken in onze beroepsgroep. Tot slot zouden NARM en zijn kandidaten er profijt van kunnen hebben wanneer het aanbod aan relevante opleidingen voorzien zou worden van een "leerwaarde- wijzer". Vergelijk de voedingswaardewijzer op bepaalde voedingsmiddelen. Kerngegevens op het label zouden kunnen zijn: niveau (EQF), studielast (uren), toetsing (certificaat), conformiteit aan beroeps- en competentieprofielen (welk profiel, welke competentie), NARM registerpunten. THIJS LAEVEN ARCHIVISTISCH IJKPUNT: HET REGISTER VOOR ACTIEVE PROFESSIONALS 223

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 225