Waarde en belang Door discussie met belanghebbenden wordt duidelijk dat erkenning /certificering van waarde is voor de beroepsbeoefenaar, werkgever en beroepsgroep. Zij willen een stelsel opzetten. De professional kan zich onderscheiden als geregistreerd Archivaris of Records Manager. Registratie profileert hem/haar als actief en zich voortdurend ontwikke lend beroepsbeoefenaar. Biedt erkenning van inzet, resultaten en betekenis voor beroep en beroepsuitoefening en vertrouwen in professionaliteit. Voor (commer ciële) dienstverleners is het een selling point. Zelfs beroepseer komt ter sprake: het vermogen om in je beroepsuitoefening boven jezelf uit te stijgen. Voor de professie is een register van belang, zeker op het moment dat diploma- eisen en beroepsbescherming uit de wet verdwijnen. Bovendien zijn deze voor de records manager helemaal niet voorhanden. Er wordt een impuls gegeven aan allerlei vormen van professionalisering. De kwaliteit van de beroepsuitoefening is erbij gebaat en daarmee ook het profiel van de beroepsgroep bij mensen die er mee te maken hebben. De beroepstrots en employability van beroepsbeoefenaren worden versterkt. Voor de werkgever is een register van belang bij verschillende P&O en HRM activiteiten: werving, selectie, opleiden en leren, coaching en supervisie, organi satie en formatie, functieprofielen en waardering, loopbaanbeleid, inhuur van externen e.d. De stuurgroep bespreekt in maart en april 2008 de rapportage van het vooronder zoek en kiest ervoor om de steven te wenden en op certificering te koersen. Niet meer accreditatie ofwel "erkenning aan de poort" voor degenen die instromen in het beroepenveld. Maar certificering ofwel "erkenning achter de poort" voor degenen die werk maken van professionalisering. Hieronder staan de voor ons belangrijkste overeenkomsten en verschillen bij elkaar. Wending PROFESSIONALITEIT accreditatie certificering object door stuurt bereik belang instituut of programma onafhankelijk instituut kwaliteit beroepsopleiding initiële opleiding beginnend beroepsbeoefenaar periodiek herhaald aansluiting leren - werken persoon idem of peer review kwaliteit beroepsuitoefening education permanente elke beroepsbeoefenaar houdbaarheid relevantie 216

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 218