hun baan past bij hun opleiding, geven de afgestudeerden een 7,3 resp. 6,9. Wat hun baan hen oplevert maakt nogal verschil: 6,4 tegenover 7,5. Het laatste rapportcijfer is gebaseerd op o.m. carrièreperspectief en uurloon. Opleidingsinstituten van hun kant doen natuurlijk hun best om de aansluiting optimaal te maken. Onderwijskundige visie en aanpak ontwikkelen zich voort durend. In mbo, hbo en wo - en dus ook in het archiefonderwijs - heeft sinds eind vorige eeuw "competentiegericht" onderwijs zijn intrede gedaan. Deze vernieuwing is mede bedoeld om juist die aansluiting te verbeteren. Hans Scheurkogel was hier een gepassioneerd, maar immer kritisch, pleitbezorger van. Inmiddels lijkt competentiegericht onderwijs weer "uit" te raken. Was het een modegril? De hbo-raadziet anno 2009 "Kwaliteit als opdracht".3 Hoofdstuk 2 van dit beleidskader stelt dat de invoering van competentiegericht onderwijs "soms vergezeld [ging] van een onderwaardering van kennis." Deze constatering wordt meteen gevolgd door een pleidooi voor het aanbrengen van een gedegen "theoretische bagage" en van een solide "kennisbasis". FOKKÊ SOKkE Afbeelding 1Beeldvorming over competentiegericht leren (overgenomen met toestemming van de tekenaars). Aan de academische kant van het hoger onderwijs, onderscheidt het competentie profiel van de universitair geschoolde leraar bij elke competentie nadrukkelijk "kennis" en "kunde" als vereisten. Dat van de arts benoemt binnen een aantal beroepsrollen de competenties die kennis, kunde en attitude omvatten.4 Anno 2009 zijn op de website van de VNSU competenties, anders dan voor deze weten schappelijke (beroeps)opleidingen geen issue. THIJS LAEVEN ARCHIVISTISCH IJKPUNT: HET REGISTER VOOR ACTIEVE PROFESSIONALS MEB&efNJ AAO©e«r-4 ompeRwi JS Ü.ÊMOTE*si J€ HOEFT 666M KÊNMISECONOiVMÉ ,»AuS jé Hét "TB 3 Bron: website van de HBO-raad: http://www.hbo-raad.nl/. Rapport Kwaliteit als opdracht van augustus 2009 (gebruikt 28 september 2009). 4 Bron: website van de VSNU: http://www.vsnu.nl/. Brochures Raamplan artsenopleidingen van 2009 (hoofdstuk 6) en Competentieprofiel van leraren die aan een ULO zijn opgeleid van 2007 (gebruikt 28 septem ber 2009). 209

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 211