de mate waarin de beroepsbeoefenaar voldoet aan de eisen die de professie stelt aan beroep, b er o epsbeo efenaar e beroepsuitoefening c_L c_L ion iteit,

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 178