Eerste toepassing Ongeveer gelijktijdig met de conceptualisatie van het project voor archivarissen van EU ministeries van Buitenlandse zaken was een commissie van de International Council on Archives (ICA) begonnen met de ontwikkeling van een train-the-trainer programma in records management (TTRM). Hans Scheurkogel, president van de Section on Archival Education, had nogal wat bedenkingen tegen de oorspronkelijke aanpak, die volgens hem te sterk op de ontwikkeling van kant- en-klare cursussen gericht was en onvoldoende rekening hield met de verschillen in leerbehoeften, leerstijlen en beschikbare kennis bij de doelgroepen.7 In een startconferentie in Helsinki, waaraan ik namens de Archiefschool deelnam, koos de commissie voor een geavanceerdere aanpak, steunend op de resultaten van E-Term en de toen nog in een embryonaal stadium verkerende ideeën over archieven als lerende organisaties, volgens in de vorige paragraaf beschreven concept. Na Hans' overlijden vroeg de ICA de Archiefschool actief aan het project mee te blijven werken om de nieuwe opzet concreet gestalte te geven. Op uitnodiging van de rijksarchivaris van IJsland kwam de werkgroep in een workshop onder leiding van Thijs Laeven en deze auteur tot een concretere uit werking van het oorspronkelijke concept. Het eerdere experiment met Blackboard abstraheerde de werkgroep als een leeromgeving, die digitaal, fysiek of hybride kan zijn. Afzonderlijk van de leeromgeving, maar daarmee wel verbonden, staan de kennisbronnen, bestaande uit documenten en casestudies. Leeractiviteiten ver binden de kennisbronnen met de leeromgeving, niet door een simpele verwijzing, maar door middel van gerichte lees- of leeropdrachten. Dat concept was het eerst in E-Term ingebracht en daar embedding genoemd. Eenzelfde bron kan zo op ver schillende plaatsen gebruikt worden. Bijzondere bronnen, we noemden ze instru menten, zijn terminologieën, standaards en dergelijke. Tenslotte bestaat de leeromgeving uit een aantal services, diensten, zoals de leerruimte, discussieplat forms en andere communicatiemiddelen, en mogelijkheden tot raadpleging van experts. Figuur 2 geeft het model schematisch weer. PROFESSIONAL Figuur 2: model leeromgeving Leeromgeving Instrumenten - Terminologie - Concepten - Links - Templates voor opdrachten Kennisverzameling - Teksten - Casus - Resultaten leeractiviteiten Diensten Communicatie, leslokaal, raadpleging van experts, discussieforum 170

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 172