De keuze voor deze drie modules wordt ingegeven door de gedachte dat elke mede werker bijvoorbeeld moet weten wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in de wereld waarin het Nationaal Archief een rol speelt. Dat is dus zowel op het gebied van de elektronische overheid waarvan het tegelijk deel uit maakt, maar ook een rol speelt als belangrijk adviseur voor de inrichting ervan, als op de wereld van cul tureel erfgoed waarvan zij eveneens deel uitmaakt. Vanuit een ander oogpunt moet iedere medewerker weten waar het Nationaal Archief voor staat en waarin het ver schilt van bijvoorbeeld andere cultureel erfgoedinstellingen of informatieleveran ciers. Archief is niet zo maar informatie, maar heeft een specifiek doel en vervult een bepaalde rol. Met de vervaging van de domeinen die mede een gevolg is van het niet aan tijd en plaatsgebonden internet, wordt dit vaak al snel vergeten. Tenslotte dient iedere medewerker op de hoogte te zijn van waarin nu die digitale wereld verschilt van de papieren? Wat is dat verschil en welke invloed heeft dat op de wijze waarop het Nationaal Archief zijn functie uitoefent, maar ook op de adviezen die het geeft aan overheidsinstellingen die met inrichting van hun digi tale informatiehuishouding bezig zijn? Voor elk van de drie basismodules zijn de leerdoelen opgesteld en is een opzet van de verschillende lessen gemaakt. Zoals hierboven al aangegeven worden per module drie niveaus onderscheiden, uitvoerend, adviserend en management. De leerdoelen, duur en opzet van elk van die niveaus kunnen verschillen. De module e-context omvat bijvoorbeeld voor uitvoerend niveau 2, voor advise rend niveau 8 en voor management 6 dagdelen. In het 23-archiefdingen programma maken alle medewerkers kennis met de wondere wereld van het web. Aan de hand van rondkijken en zien wat anderen doen, oefeningen en het elke keer schrijven over de eigen ervaringen in een blog krijgen mensen enig inzicht in wat er allemaal mogelijk is en probeert men zich voor te stellen hoe dat in het eigen werk of ten behoeve van het Nationaal Archief nuttig kan zijn. Tenslotte, blijken sommige medewerkers nog nauwelijks vertrouwd met de 'digita le wereld' en ontbreekt elke ervaring of is deze zeer beperkt tot bijvoorbeeld het werken met een tekstverwerkingsprogramma. Om ook hen erbij te betrekken en in staat te stellen om de cursussen met goed gevolg te volgen, krijgen zij extra introductiecursussen. Middelen: digitale leeromgeving, ruimte, digitaal bord, trainers Een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma is de digitale leeromgeving. Daarvoor is gekozen voor het open source pakket Moodle. Dat is niet alleen rela tief goedkoop, maar heeft ook alle functionaliteit die nodig is om de trainingen te ondersteunen en ook als platform voor onderlinge discussies en informatie uitwisseling te dienen. Bovendien biedt het mogelijkheden om kennismanage ment verder vorm te geven. Er kunnen bijvoorbeeld wiki's worden opgezet, waar medewerkers gezamenlijk aan documenten kunnen werken of informatie kunnen delen. HANS HOFMAN 'ONTDEK JE DNA* - EEN TRAININGSPROGRAMMA VOOR EEN NIEUWE, DIGITALE WERELD.. 4 Zie www.23-archiefdingen.nl (geraadpleegd 19 maart 2010). 5 Zie voor een nadere beschrijving bijlage 2. 159

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 161