Belangrijke punten die daarbij naar voren kwamen, waren onder andere dat: medewerkers nogal verschillende niveaus van kennis en vaardigheden hebben; veel meer aandacht aan de samenhang tussen de verschillende processen binnen het NA besteed moet worden; een eenmalige opleiding/training niet voldoende is, maar dat er continue en consequent aandacht van medewerker en management nodig is om te zorgen dat men voldoende kennis heeft om een functie goed uit te kunnen voeren; er vaak wel al veel kennis aanwezig is, maar dat deze kennis tot slechts enkele personen beperkt is. Kortom dat er meer aandacht aan kennisdeling besteed moet worden. Aspecten die van het management bewuste en meer structurele keuzes vragen. Daarnaast leidde een en ander tot een lijst van competenties of (vak) bekwaam heden die vanuit de verschillende onderscheiden functies nodig worden geacht. Op basis van deze informatie en in samenwerking met de medewerkers die zich als trainer hadden opgeworpen, is vervolgens een eerste opzet van het trainings programma gemaakt. In onderstaand model is dit weergegeven. HANS HOFMAN 'ONTDEK JE DNA* - EEN TRAININGSPROGRAMMA VOOR EEN NIEUWE, DIGITALE WERELD.. direct NA brede basismodules NA4all eDepot BvdT metadata andere programma- of onderwerpspecifieke verdiepingsmodules Figuur i Overzicht van verschillende trainingsmodules Legenda: NA4all: nieuwe (nog te lanceren) website van het Nationaal Archief. eDepot: digitaal depot. DTNA: project digitale toegangen Nationaal Archief. BvdT: digitaliseringsproject 'Beelden voor de toekomst'. 157

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 159