goede dingen ook kwade creativiteit op, zoals in geval van hacking, phishing, spam e.d. Privacy tenslotte lijkt minder belangrijk met de komst van zaken als Hyves, Facebook, Twitter, waarbij mensen en dan vooral jongeren onbekommerd foto's en andere persoonlijke gegevens uitwisselen en delen. Het gemak en de openheid waarmee mensen kunnen communiceren roept ook ethische vraagstukken op. Ook de overheid doet driftig mee door bijvoorbeeld steeds meer gegevens over per sonen en hun handel en wandel gedurende kortere of langere tijd te bewaren. De mogelijkheid om dergelijke gegevensverzamelingen tamelijk gemakkelijk aan elkaar te koppelen roept dan weer vragen op over 'big brother'. Een en ander leidt ook tot het vervagen van de grenzen tussen het openbare leven en privé zaken en dat maakt dat vaak niet duidelijk is vanuit welke rol of in welke hoedanigheid men spreekt dan wel schrijft. Voor organisaties kunnen hier grote risico's aan zitten. Dit vraagt om een ethische of gedragscode, waarvan er inmid dels meerdere in omloop zijn. Medewerkers moeten zich hiervan bewust zijn en geleerd worden wat wanneer wel of niet kan worden gezegd. In deze context pro beren ook archiefdiensten hun positie in te nemen. Dit alles vraagt echter kennis en inzicht en vooral bij- en omscholing. Binnen het Nationaal Archief loopt ter voorbereiding op het realiseren van een digitaal Nationaal Archief een aantal projecten. Het gaat onder andere om het digitaal depot voor de bewaring van digitaal materiaal, NA4all de nieuwe, meer interactieve website, een systeem voor digitale toegangen (DTNA), en een digitaliseringsproject als 'Beelden voor de toekomst'. Medewerkers zullen met de resultaten ervan worden geconfronteerd, zodra deze projecten na afronding geïmplementeerd worden. Zij moeten dus worden voorbereid, weten hoe een en ander samen hangt en kennis opdoen over wat het allemaal inhoudt en wat het voor hen betekent. Doelstellingen Er is, kortom, veel veranderd in de afgelopen 10-20 jaar. Met dat in het achter hoofd en de ambitie om ook in een digitale omgeving de rol en functie van Nationaal Archief goed te kunnen vervullen, is door het management team (MT) van het Nationaal Archief besloten om met externe ondersteuning een intern trainingsprogramma voor alle medewerkers te ontwikkelen dat de overgang naar een zogenaamd 'digitaal Nationaal Archief' (dNA) mede mogelijk moet maken. Aanvankelijk was ingezet op een training gericht op de ingebruikname van het digitaal depot. Dat bleek te beperkt in opzet. Daarnaast moet de kennis over nieuwe externe ontwikkelingen worden bijgespijkerd. Er is immers, zoals hierbo ven besproken, veel meer aan de hand. De hele operatie is in feite een inhaalslag voor de gehele organisatie. Met dat als uitgangspunt zijn er verschillende doelstellingen te onderscheiden: 1. iedereen uitgaande van het functieniveau zo goed mogelijk op eenzelfde ken nisniveau brengen, zodat er een gedeelde basis is om de uitdaging aan te gaan. HANS HOFMAN 'ONTDEK JE DNA* - EEN TRAININGSPROGRAMMA VOOR EEN NIEUWE, DIGITALE WERELD.. 155

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Jaarboeken Stichting Archiefpublicaties | 2010 | | pagina 157